Biểu mẫuThủ tục hành chính

Báo cáo thành tích tập thể dùng cho tổ chức Đảng

Báo cáo thành tích tập thể đề nghị khen thưởng
32

Báo cáo thành tích tập thể đề nghị khen thưởng

Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Báo cáo thành tích tập thể đề nghị khen thưởng dùng cho tổ chức Đảng. Mẫu báo cáo ghi rõ thông tin về: Tổ chức đảng, trụ sở, tóm tắt thành tích đạt được, danh hiệu khen thưởng đã ghi nhận…..

1. Báo cáo thành tích tập thể số 1

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN…………

ĐẢNG BỘ (CHI BỘ)………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……..ngày tháng năm 20…

BÁO CÁO

THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG ….(1)

I. Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị:

1. Đặc điểm, tình hình:

– Tên tổ chức cơ sở đảng: (ghi đầy đủ, không viết tắt).

– Tóm tắt cơ cấu tổ chức: phòng, ban, đơn vị trực thuộc; tổng số cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên; chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…); các tổ chức đảng, đoàn thể; những đặc điểm chính của đơn vị (về điều kiện tự nhiên, xã hội); những thuật lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

– Cơ sở vật chất: (2)

2. Chức năng, nhiệm vụ: những chức năng, nhiệm vụ được giao (hoặc đảm nhận).

II. Thành tích đạt được:

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại luật Thi đua – Khen thưởng, Hướng dẫn số 04 – HD/BTĐ.

Nội dung báo cáo nêu rõ thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước trong việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với ban, ngành, địa phương và cả nước .(3)

2. Những biện pháp trong tổ chức thực hiện và những nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác: (4)

III. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận.

Ghi rõ hình thức khen thưởng, Quyết định số, ngày, cơ quan ban hành.

Xác nhận của cấp uỷ cấp trên

T/M CẤP ỦY

(ký, đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Tặng giấy khen hoặc bằng khen

(2): – Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị tiết kiệm. Tổ chức nơi làm việc hợp lý khoa học.

(3): – Làm tốt việc thao mưu cho lãnh đạo triển khai các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng. Chủ động đề xuất với lãnh đạo về kế hoạch và biện pháp tổ chức chỉ đạo thực hiện đúng thời gian, đạt hiệu quả cao.

(4): Thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên; thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, đoàn thể.

2. Báo cáo thành tích tập thể số 2

ĐẢNG BỘ BỘ TƯ PHÁP

ĐẢNG ỦY, CHI ỦY…………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ
Đề nghị tặng….. (Ghi rõ hình thức khen thưởng)

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

– Tên tổ chức đảng: ghi đầy đủ tên tiếng Việt, không viết tắt

– Loại hình: ghi rõ là đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc

– Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………….

– Cơ cấu của tổ chức cơ quan, đơn vị: nêu tóm tắt số lượng phòng, ban đơn vị trực thuộc; tổng số đảng viên hiện tại; các tổ chức đoàn thể;

– Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

II. TÓM TẮT THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị

2. Công tác chính trị tư tưởng

3. Lãnh đạo xây dựng chính quyền, đoàn thể chính trị – xã hội

4. Xây dựng tổ chức đảng

III. CÁC DANH HIỆU KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN

1. Danh hiệu khen thưởng của các cấp ủy Đảng đã được ghi nhận

Ghi rõ theo từng năm liên tục, số, ngày quyết định tặng giấy khen, bằng khen, cấp ủy nào khen hoặc xác nhận của cấp ủy có thẩm quyền.

2. Danh hiệu khen thưởng của Nhà nước, đoàn thể đã được ghi nhận.

CẤP ỦY ĐỀ NGHỊ

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm