Biểu mẫuThủ tục hành chính

Báo cáo tình hình thực hiện quy định 76-QĐ/TW

Báo cáo kết quả thực hiện quy định 76-QĐ/TW
60

Báo cáo kết quả thực hiện quy định 76-QĐ/TW

Báo cáo kết quả thực hiện quy định 76-QĐ/TW

Thiquocgia.vn mời các bạn tham khảo báo cáo kết quả thực hiện quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị khóa 8 về việc đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; Công tác quản lý hồ sơ đảng viên trong bài viết này.

Báo cáo thực hiện Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Báo cáo thực hiện Quy định 47-QĐ/TW về những điều Đảng viên không được làm

Mẫu báo cáo tổng kết quy định 76, báo cáo sơ kết quy định 76:

ĐẢNG ỦY ………………..

CHI BỘ ………………………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: …-BC/CB

…………, ngày … tháng 12 năm 20…

BÁO CÁO

Thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW

ngày 15 tháng 6 năm 2000 của Bộ Chính trị

Thực hiện công văn số ……….. ngày …-…-20… của Huyện ủy ……… về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 20…

Căn cứ công văn số ….-CV/ĐU ngày …-…-20… của Đảng ủy …………. về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 20…

Thực hiện Quy định 76-QĐ-TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; Công tác quản lý hồ sơ đảng viên,

Chi bộ …………… báo cáo việc thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị khóa VIII như sau:

I. TÌNH HÌNH ĐẢNG VIÊN TRONG CHI BỘ

– Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: …

– Tổng số Đảng viên: …; Trong đó: có … đ/c chính thức, … đ/c dự bị

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH 76-QĐ/TW

– Ngày …/…/20…, Chi bộ nhà trường đã tổ chức họp và triển khai tới 100% Đảng viên trong Chi bộ về Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị khóa XIII về việc đảng viên đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú;

– 100% Đảng viên trong Chi bộ luôn giữ vững quan điểm lập trường, thực hiện theo đường lối chính trị của Đảng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, không có Đảng viên vi phạm 19 điều Đảng viên không được làm, tập thể CB-GV-NV của trường và Đảng viên trong Chi bộ đều có phẩm chất, đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, đoàn kết thân ái, có mối quan hệ tốt với chị em đồng nghiệp, PHHS, bà con lối xóm nơi cư trú, gương mẫu vận động gia đình chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, đi đầu trong các phong trào của đơn vị và địa phương phát động;

– Cuối năm 100% Đảng viên trong Chi bộ được Chi ủy nơi cư trú nhận xét là Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. 100% Đảng viên trong chi bộ đạt gia đình văn hóa năm 20…

Việc thực hiện các phong trào, các cuộc họp nơi cư trú đối với một số Đảng viên gặp nhiều khó khăn do đơn vị công tác và nơi cư trú cách xa nhau.

4. Một số giải pháp tiếp tục thực hiện Quy định 76

– Tiếp tục quán triệt đầy đủ, nghiêm túc nội dung, mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của Quy định 76 nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với từng đảng viên, từng cấp ủy.

– Tăng cường sự phối hợp giữa cấp uỷ nơi công tác và cấp uỷ nơi cư trú, để thực hiện trong việc giới thiệu và tổ chức sinh hoạt với đảng viên thuộc diện sinh hoạt 76 theo quy định. Cần theo dõi số đảng viên vắng mặt các buổi sinh hoạt trong năm để nhắc nhở hoặc thông báo cho cấp uỷ nơi công tác biết. Trước khi nhận xét, đánh giá đảng viên sinh hoạt 76, cấp uỷ cần tổ chức họp lấy ý kiến tập thể cấp uỷ chi bộ để đảm bảo nhận xét của cấp uỷ thật sự trung thực, khách quan, tránh nể nang, tránh việc nhận xét chủ quan ý kiến cá nhân của đồng chí bí thư chi bộ nhằm phát huy tính tự giác và vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên.

– Đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng vừa tăng cường thông tin tình hình, vừa phát huy điều kiện của đảng viên đang công tác để tham gia với cấp uỷ nơi cư trú.

– Cấp uỷ nơi đảng viên đang công tác phải tiến hành kịp thời việc giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ với cấp uỷ nơi cư trú và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú đối với những đảng viên mới được kết nạp và những đảng viên mới chuyển đến.

– Tiến hành sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm chung, biểu dương những gương tổ chức đảng, đảng viên điển hình, kịp thời xử lý những tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm hoặc không thực hiện tốt nghĩa vụ nơi cư trú, góp phần vào việc thực hiện tốt Quy định 76 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

5. Kiến nghị, đề xuất với Trung ương

– Chủ trương đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú (Quy định 76 của Bộ chính trị) là đúng đắn, phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nói chung trong những năm qua, cũng như giai đoạn hiện nay. Vì vậy, đề nghị Trung ương thống nhất giải quyết khắc phục những hạn chế, vướng mắc và tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chủ trương này.

– Đối với những khu vực đô thị có đông đảng viên sinh hoạt 76, việc lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú không nên tiến hành đối với tất cả đảng viên vì khối lượng công việc cuối năm ở các tổ chức cơ sở Đảng khá nhiều, cấp uỷ nơi cư trú khó có thể nhận xét, đánh giá cho từng đảng viên, nếu phải làm thì dễ trở nên hình thức, chung chung, không thực chất.

Ở khu vực đô thị nói trên, đề nghị Trung ương cho các tỉnh vận dụng thực hiện linh hoạt. Theo đó, thực hiện lấy ý kiến nhận xét hằng năm như sau:

+ Cấp ủy nơi công tác chủ động đề xuất lấy ý kiến một số đảng viên của chi bộ, đảng bộ mình; tập trung những đảng viên có thành tích xuất sắc liên quan đến khen thưởng, quy hoạch, và những đảng viên vi phạm khuyết điểm, không làm tròn nhiệm vụ cần góp ý, phê bình;

+ Đồng thời, cấp ủy nơi cư trú có trách nhiệm chủ động gửi ý kiến phán ánh, nhận xét, góp ý đến cấp ủy nơi công tác đối với những đảng chưa làm tốt nghĩa vụ, hoặc vi phạm chế độ, chính sách ở nơi cư trú.

– Quy định thống nhất về thời gian tổ chức sinh hoạt đối với đảng viên sinh hoạt 76, nên vào dịp tổng kết 6 tháng và tổng kết năm; quy định cụ thể thời gian gửi và nhận phiếu nhận xét, đánh giá cuối năm để chi uỷ thuận tiện hơn trong việc tổng hợp, nhận xét, đánh giá.

– Để thực hiện tốt Quy định 76 trong thời gian tới, cần chỉ đạo thống nhất việc xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp uỷ nơi đảng viên đang công tác với cấp uỷ nơi cư trú để tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá đảng viên.

Trên đây là báo cáo việc thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị khóa VIII. Kính trình Đảng ủy …………. xem xét.

Nơi nhận:

– Đảng ủy xã ………… (Báo cáo)

– Các đ/c trong Ban chi ủy chi bộ;

– Lưu: VT/VP.

T/M BAN CHI ỦY

BÍ THƯ

Trên đây là bản báo cáo tổng kết tổ đảng 76, tổng kết thực hiện quy định 76, bao cao Đảng viên 76, báo cáo quy định 76 qđ tw, báo cáo tình hình thực hiện quy định 76 qđ tw. Mời các bạn tham khảo.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm