Biểu mẫuThủ tục hành chính

Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Biểu mẫu thông tư 01 2020 BTTTT
33

Biểu mẫu thông tư 01 2020 BTTTT

Các bạn có thể tham khảo mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn tham khảo.

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT

Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)

TÊN TC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

…… , ngày…….. tháng……… năm……

Số:……./…….. (nếu có)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Kính gửi: (1)……………………………..

– Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép:………………………….

– Trụ sở (địa chỉ): ………………………….Số điện thoại:………………………….

– Căn cứ vào nhu cầu sử dụng xuất bản phẩm nước ngoài,

(ghi tên tổ chức, cá nhân) đề nghị được cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm, gồm:

1. Tổng số tên xuất bản phẩm:………………………………….

2. Tổng số bản:………………………….

3. Tổng số băng, đĩa, cassette:………………………….

4. Từ nước (xuất xứ):………………………….

5. Tên nhà cung cấp/Nhà xuất bản:………………………….

6. Cửa khẩu nhập:………………………….

Kèm theo đơn này là 03 bản danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu.

Tổ chức/cá nhân xin cam kết thực hiện đúng các quy định của Luật xuất bản, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Đề nghị Cục Xuất bản, In và Phát hành, Sở ………………………………………….. xem xét, cấp giấy phép./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Chú thích:

(1) Ghi tên cơ quan tiếp nhận đơn như sau:

Đối với cơ quan, tổ chức ở Trung ương, tổ chức nước ngoài có trụ sở tại thành phố Hà Nội đứng tên trên đơn đề nghị thì ghi Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở thành phố Hà Nội;

– Đối với cơ quan, tổ chức khác và cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài đứng tên trên đơn đề nghị thì ghi Sở nơi đặt trụ sở hoặc nơi có cửa khẩu mà xuất bản phẩm được nhập khẩu.

2. Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh theo Thông tư 12/2011/TT-BTTTT

Mẫu số 16

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
——————-

Số: ……./…….. (nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày ….. tháng ….. năm ……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM
KHÔNG KINH DOANH

Kính gửi: Cục Xuất bản hoặc Sở Thông tin và Truyền thông ……………..

– Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép ……………………………………..

– Trụ sở (địa chỉ): ………………………………………….. Số điện thoại ……………..

– Căn cứ vào nhu cầu sử dụng xuất bản phẩm nước ngoài, ……………………
………………………………………………………….. (ghi tên tổ chức, cá nhân) đề nghị được cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm, gồm:

1. Tổng số tên xuất bản phẩm: ………………………………………….

2. Tổng số bản: ………………………………………………………….

3. Tổng số băng, đĩa, cassette: …………………………………………..

4. Từ nước (xuất xứ): ……………………………..………………………

5. Tên nhà cung cấp/Nhà xuất bản: ……………………………………..

6. Cửa khẩu nhập: ……………………………………………………….

Kèm theo đơn này là 03 bản danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu.

Tổ chức/cá nhân ……… xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Luật Xuất bản ngày 03/12/2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản 03/6/2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005, Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và các quy định của pháp luật khác có liên quan./.

Đề nghị Cục Xuất bản hoặc Sở Thông tin và Truyền thông …………….. xem xét, cấp giấy phép./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm