Biểu mẫuThuế - Kế toán - Kiểm toán

Mẫu 12-MST: Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân

Biểu mẫu về đăng ký thuế theo Thông tư 105
41

Biểu mẫu về đăng ký thuế theo Thông tư 105

Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân là biểu mẫu mới nhất về thuế vừa được Hoatieu.vn cập nhật, đây là biểu mẫu dùng để chứng nhận mã số thuế của một cá nhân được ban hành kèm Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế. Mời các bạn tham khảo.

1. Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân theo Thông tư 105

Mẫu 12-MST: Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân

Mẫu số: 12-MST

(Ban hành kèm theo Thông số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ:…

CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ: ….

_____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

…., ngày (date) … tháng … năm …

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ DÀNH CHO CÁ NHÂN

CERTIFICATE OF PERSONAL TAX REGISTRATION

___________________

Cục Thuế/Chi cục Thuế thông báo mã số thuế của cá nhân như sau:

The Tax Department of Province/City/district hereby would like to Inform your TIN as follows:

Mã số thuế:………………………………………

Tax identification number

Tên người nộp thuế:……………………………………..

Full name of Taxpayer

Số CMND hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu ngày cấp nơi cấp

Number of identify card/citizen identification/passport date of isue (dd/mm/yy) … place of isue….

Địa chỉ thường trú:……………………………..

Residential address

Địa chỉ hiện tại:……………………………..

Current address

Ngày cấp mã số thuế:……………………………..

Date of issue

Yêu cầu người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế theo đúng quy định kể từ ngày được cơ quan thuế cấp mã số thuế.

You are required to use this Tax Identification Number in accordance with stipulated regulations as from the date of TIN issuance.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

DIRECTOR OF TAX DEPARTMENT

2. Giấy chứng nhận mã số thuế cá nhân theo Thông tư 95

Mẫu số: 12- MST
(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC
ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ:…
CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ:…
—————————–
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–
………, ngày (date)…..tháng……năm…..

GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN
CERTIFICATE OF PERSONAL TAX REGISTRATION
———————————-

Cục Thuế/Chi cục Thuế thông báo mã số thuế của cá nhân như sau:

The Tax Department of ……………………….Province/City/district hereby would like to inform your TIN as follows:

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………

Tax identification number

Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………………..

Full name of Taxpayer

Số CMND hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu……….ngày cấp……….nơi cấp………………………

Number of identify card/citizen identification/passport……..date of isue (dd/mm/yy) ……..place of isue……….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………….

Residential address

Địa chỉ cư trú: …………………………………………………………………………………………..

Current address

Ngày cấp mã số thuế: …………………………………………………………………………………

Date of issue

Yêu cầu người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế theo đúng quy định kể từ ngày được cơ quan thuế cấp mã số thuế.

You are required to use this Tax Identification Number in accordance with stipulated regulations as from the date of TIN issuance.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
DIRECTOR OF TAX DEPARTMENT

LƯU Ý:

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm