Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân công chức 2020

Bản kiểm điểm công chức, viên chức mới nhất
35

Bản kiểm điểm công chức, viên chức mới nhất

Mẫu bản kiểm điểm quá trình công tác mới nhất dành cho công chức là bản kiểm điểm đánh giá quá trình công tác của mỗi cá nhân trong năm từ phẩm chất đạo đức lối sống chính trị đến nghiệp vụ chuyên môn. Mời bạn tải mẫu Bản tự kiểm điểm dành cho cán bộ công chức, viên chức cuối năm này về để biết cách viết bản tự đánh giá, xếp loại bản thân với các ưu và nhược điểm tự nêu ra.

1. Bản kiểm điểm cá nhân công chức là gì?

Bản kiểm điểm cá nhân công chức là văn bản do chính công chức soạn thảo nhằm tự đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình trong một thời gian đó, đưa ra được những ưu điêm, nhược điểm của mình và những phương hướng phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm.

Bản kiểm điểm cá nhân công chức có những đặc điểm sau:

Thứ nhất: Do công chức soạn thảo

Từ tên văn bản ta cũng thấy được chủ thể soạn thảo của của bản kiểm điểm nói trên là do công chức soạn thảo. Như đã trình bày ở phần trên, phải là những cá nhân đủ điều kiện trở thành công chức đang thực hiện các nhiệm vụ, chức năng nhiệm vụ được giao sẽ có trách nhiệm soạn thảo bản kiểm điểm cá nhân công chức cho cấp trên theo thời gian quy định.

Thứ hai: Tự đánh giá những ưu điểm và nhược điểm của bản thân công chức, từ đó đưa ra được những phương hướng nhằm khắc phục những khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong thời gian tới.

2. Mẫu bản kiểm điểm cá nhân công chức số 1

ĐẢNG BỘ ………..
Chi bộ: ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

….., ngày tháng năm

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN CÔNG CHỨC

Năm ….

Họ và tên:…………………………..

Ngày sinh: ……………………….

Chức vụ Đảng: ……………………….

Chức vụ:……………………

Chức vụ đoàn thể: ……………………….

Đơn vị công tác: ……………………….

Chi bộ: ……………………….

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1/ Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bình Kém

2/ Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bình Kém

3/ Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

4/ Về chuyên môn, nghiệp vụ

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1/ Hạn chế, khuyết điểm.

2/ Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

– Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bình Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1/ Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

2/ Xếp loại đảng viên:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức:

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:….

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: ….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên:

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy: …

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ….

3. Mẫu bản kiểm điểm cá nhân công chức số 2

ĐẢNG BỘ XÃ

CHI BỘ TRƯỜNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……ngày…… tháng …..năm….

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

NĂM HỌC……….

Họ và tên: ………………………………..…..…………., ngày sinh……..……………..………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………

Sinh hoạt chi bộ:……………………………………………………………………….

I. Ưu điểm, kết quả công tác:

1. Về tư tưởng chính trị:………………………………………………..

2. Về phẩm chất đạo đức lối sống:……………………………………

3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ:……………………………………

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:……………………………………

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân:

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục:

1. Tự nhận mức phân loại chất lượng:

– Phân loại công chức, viên chức: ……………………………………………..

– Phân loại chất lượng đảng viên: ……………………………………………..

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Đánh giá, phân loại chất lượng công chức, viên chức:

– Góp ý của cán bộ, công chức, viên chức:

– Đánh giá, phân loại công chức, viên chức của thủ trưởng đơn vị:

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

2. Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên:

– Nhận xét, đánh giá của chi bộ:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

– Chi bộ phân loại chất lượng đảng viên:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

T/M CHI BỘ

– Đảng ủy phân loại chất lượng đảng viên:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

T/M ĐẢNG ỦY

4. Mẫu bản kiểm điểm cá nhân công chức số 2

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——–***——-

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm…….

Kính gửi:…………………………………………………….

Tên tôi là:………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác:………………………………………………………………………………………………

Nay tôi viết bản kiểm điểm xin tự đánh giá quá trình công tác của tôi trong năm qua như sau:

1- PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG:

– Tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, viết nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định.

– Chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của………………………. đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong……………………

– Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người.

– Thẳng thắn trung thực trong phê và tự phê bình, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp và nhân dân.

2- CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

– Tôi luôn luôn gương mẫu trong mọi công việc,có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

– Phối kết hợp chặt chẽ với các đồng chí trong chỉ đạo, điều hành tốt công việc của……………………………………

– Tổ chức tốt ngày hội ngày lễ, các phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nổi tham gia vào các phong trào của ngành, của địa phương tổ chức.

3- TỰ ĐÁNH GIÁ

Ưu điểm:

– Trong năm qua, tôi luôn cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

– Chấp hành tốt công tác chuyên môn, giữ mối đoàn kết xây dựng ngày càng vững mạnh.

Nhược điểm:

Trong công tác chỉ đạo còn có sơ suất, thiếu cương quyết.

* Tự xếp loại:……………………………………

Trên đây là bản kiểm điểm tự đánh giá, xếp loại quá trình công tác của tôi trong năm

Kính mong sự giúp đỡ của tập thể cán bộ và các bạn đồng nghiệp trong để bản thân tôi được hoàn thiện hơn và thực hiện tốt hơn mọi công việc trong năm tới.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

…………….., ngày….tháng ….năm………..
Người viết

5. Hình ảnh bản kiểm điểm cá nhân Đảng viên

Mẫu bản kiểm điểm dành cho công chức 2016

Bản kiểm điểm cá nhân mới nhất năm 2020

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Tham khảo thêm

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm