Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu báo cáo kết quả tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

Báo cáo kết quả tự đánh giá
82

Báo cáo kết quả tự đánh giá

Mẫu báo cáo về kết quả tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

Mẫu báo cáo về kết quả tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo kết quả và xếp loại… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo sử dụng quỹ giáo dục nhà trường cấp trường

Mẫu báo cáo đánh giá nội dung hợp tác quốc tế trong nhiệm vụ hợp tác song phương

Mẫu báo cáo tổng hợp học sinh miễn, giảm tại trường thực hiện phổ cập giáo dục THCS

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về kết quả tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính như sau:

UBND………………….

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Số: ………….

……………, ngày…tháng…năm…

BÁO CÁO
Kết quả tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện
công tác cải cách hành chính Sở Công Thương năm ..(1)…

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

…………………(2) …………………………………………………………………………….

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Báo cáo kết quả tự đánh giá, xếp loại đã thể hiện đầy đủ các tiêu chí, điểm số thực tế của từng tiêu chí, kết quả thực hiện, kèm theo:

1. Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Sở năm ……(1)…, gồm:

a) Công tác chỉ đạo, điều hành; Thông tin tuyên truyền và kiểm tra CCHC:

Điểm tự chấm: ……(3)…… điểm chuẩn.

b) Kết quả thực hiện các nội dung cụ thể của công tác CCHC:

Điểm tự chấm: ……(3)…… điểm chuẩn.

Cộng điểm (1.1 + 1.2): Điểm tự chấm ……(3)…… điểm chuẩn.

c) Điểm thưởng:

Điểm tự chấm: ……(3)…… điểm chuẩn.

d) Điểm trừ:

Điểm tự chấm: ……(3)…… điểm chuẩn.

2. Danh mục văn bản, tài liệu kiểm chứng:

…………………(4)……………………………………………………………………………..

Trên đây là kết quả tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở năm ……(1)…., Sở Công Thương báo cáo và gửi hồ sơ kèm theo./.

Nơi nhận:

– UBND tỉnh (b/c);

– Sở Nội vụ;

– Lãnh đạo Sở;

– Thành viên Hội đồng Sở;

– Lưu: VT, BPTN&TKQ, VP(HC), …(5)….

GIÁM ĐỐC (6)

(Ký tên, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Năm thực hiện báo cáo.

(2) Nội dung.

(3) Số điểm tự chấm.

(4) Số văn bản và trích yếu nội dung văn bản.

(5) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(6) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.

Mẫu báo cáo về kết quả tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

Mẫu báo cáo về kết quả tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm