Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu biên bản công bố kết luận thanh tra kiểm toán

Biên bản công bố kết luận thanh tra
33

Biên bản công bố kết luận thanh tra

Mẫu biên bản ghi chép công bố kết luận thanh tra kiểm toán

Mẫu biên bản ghi chép công bố kết luận thanh tra kiểm toán là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc công bố kết luận thanh tra kiểm toán. Mẫu biên bản nêu rõ nội dung kết luận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu kiểm toán

Mẫu kết luận thanh tra kiểm toán

Mẫu báo cáo kết quả thanh tra kiểm toán

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép công bố kết luận thanh tra kiểm toán như sau:

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
ĐOÀN THANH TRA… (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN

Công bố Kết luận thanh tra

Hôm nay, hồi……giờ ……ngày……tháng. ……. năm……; tại: …………(2) Đoàn thanh tra theo Quyết định số …../QĐ-KTNN ngày …… tháng …. năm ……(3) của Tổng KTNN tiến hành công bố Kết luận thanh tra tại……… ……. (4)

I. Thành phần tham dự:

1. Đại diện cơ quan tiến hành thanh tra (nếu có):

Ông (bà) ………………………………….. chức vụ ……………………….

2. Đại diện Đoàn thanh tra:

Ông (bà) ………………………………….. chức vụ ……………………….

Ông (bà) ………………………………….. chức vụ ……………………….

3. Đại diện ………………………………………………………………. (5):

Ông (bà) ………………………………….. chức vụ ……………………….

Ông (bà) ………………………………….. chức vụ ……………………….

4. Đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có):

Ông (bà) ………………………………….. chức vụ ……………………….

Ông (bà) ………………………………….. chức vụ ……………………….

II. Nội dung:

1. Ông (bà) ………………Đại diện cơ quan tiến hành thanh tra (hoặc Trưởng Đoàn thanh tra) đọc toàn văn nội dung Kết luận thanh tra số …….. ngày ……. tháng…. …năm…. … của …………………(6).

2. Ý kiến của ông (bà) (7) ……………………………………………………………..

Việc công bố Kết luận thanh tra kết thúc hồi …… giờ. …. ngày …. …. tháng……. năm …….

Biên bản công bố Kết luận thanh tra đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận.

……………………………. (5)
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP
BIÊN BẢN CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA

1. Mục đích sử dụng

Biên bản công bố Kết luận thanh tra dung để ghi các nội dung làm việc tại buổi công bố Kết luận thanh tra của Đoàn thanh tra với đối tượng thanh tra; tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thanh tra (nếu có).

2. Phương pháp ghi chép

(1) Tên Đoàn thanh tra ghi theo Quyết định thanh tra;

(2) Ghi nơi tổ chức cuộc họp;

(3) Ghi theo số, ngày, tháng, năm của Quyết định;

(4) Ghi tên đối tượng thanh tra;

(5) Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra;

(6) Ghi theo số, ngày, tháng, năm của Kết luận thanh tra và chức danh người ký Kết luận thanh tra;

(7) Ý kiến của đại diện cơ quan tiến hành thanh tra; của đại diện cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của đối tượng thanh tra; ý kiến của đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra (nếu có).

Mẫu biên bản ghi chép công bố kết luận thanh tra kiểm toán

Mẫu biên bản ghi chép công bố kết luận thanh tra kiểm toán

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm