Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu biên bản công bố quyết định thanh tra kiểm toán

Biên bản quyết định thanh tra
53

Biên bản quyết định thanh tra

Mẫu biên bản ghi chép quyết định thanh tra kiểm toán

Mẫu biên bản ghi chép quyết định thanh tra kiểm toán là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc quyết định thanh tra kiểm toán. Mẫu biên bản nêu rõ nội dung thanh tra… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu kế hoạch tiến hành thanh tra kiểm toán

Mẫu quyết định mở niêm phong tài liệu kiểm toán

Mẫu quyết định niêm phong tài liệu

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép quyết định thanh tra kiểm toán như sau:

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
ĐOÀN THANH TRA…(1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN

Công bố Quyết định thanh tra

Hôm nay, hồi ….. giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm ……, tại ………. (2), Đoàn thanh tra theo Quyết định số ……/QĐ-KTNN ngày …… tháng ……… năm …. … của Tổng KTNN tiến hành công bố Quyết định thanh tra về ……………………. (3).

I. Thành phần tham dự:

1. Đại diện cơ quan tiến hành thanh tra (nếu có):

Ông (bà) ……………………………………chức vụ ……….……………….

2. Đại diện Đoàn thanh tra:

Ông (bà) ……………………………………chức vụ …….…………………

Ông (bà) ……………………………………chức vụ ………………………..

3. Đại diện ………………………………………………………………. (4):

Ông (bà) ………………………………….. chức vụ ……………………….

Ông (bà) ………………………………….. chức vụ ……………………….

4. Đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có):

Ông (bà) ………………………………….. chức vụ ……………………….

Ông (bà) ………………………………….. chức vụ ……………………….

II. Nội dung:

1. Công bố Quyết định thanh tra

Trưởng Đoàn thanh tra đọc toàn văn Quyết định số ……/QĐ-KTNN ngày ….. tháng…… năm……. của Tổng KTNN về …………………………(3) và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch thanh tra đối với đơn vị, cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra.

2. Ý kiến phát biểu tại hội nghị

…………………………………………………………………………………… (Ghi rõ ý kiến phát biểu của các thành viên tham gia cuộc họp và kết luận của Chủ trì).

Việc công bố Quyết định thanh tra kết thúc hồi ….. ….. giờ …. …… ngày …….. tháng …. …năm ……

Biên bản công bố quyết định thanh tra đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận./.

ĐẠI DIỆN….. (4)
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG ĐOÀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP
BIÊN BẢN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

1. Mục đích sử dụng

Biên bản công bố Quyết định thanh tra được dùng để ghi các nội dung làm việc tại buổi công bố Quyết định thanh tra của Đoàn thanh tra với đối tượng thanh tra; tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thanh tra (nếu có).

2. Phương pháp ghi chép

(1) Tên Đoàn thanh tra ghi theo Quyết định thanh tra;

(2) Địa điểm nơi công bố quyết định thanh tra;

(3) Ghi theo Quyết định thanh tra,

(4) Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

Mẫu biên bản ghi chép quyết định thanh tra kiểm toán

Mẫu biên bản ghi chép quyết định thanh tra kiểm toán

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm