Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại chi bộ

Biên bản kiểm phiếu xếp loại chi bộ
28

Biên bản kiểm phiếu xếp loại chi bộ

Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại chi bộ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm phiếu đánh giá, xếp loại chi bộ năm 2020. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin hội đồng kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu, thời gian và địa điểm kiểm phiếu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại chi bộ tại đây.

1. Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại chi bộ số 1

Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại chi bộ

ĐẢNG BỘ…………

CHI BỘ …………………………………………..

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày….. tháng….. năm….

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHI BỘ
NĂM………

Hôm nay, vào lúc …… giờ …….. phút, ngày ………tháng …………. năm ……….

Tại………………………..

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1.

Trưởng ban

2.

Thành viên

3.

Thành viên

Tiến hành kiểm phiếu phân tích, đánh giá, xếp loại năm ……….. đối với Chi bộ ………………………………………………………. thuộc Đảng bộ ………………..như sau:

– Tổng số đảng viên được triệu tập: …… đồng chí

Chính thức: …… đồng chí

– Tổng số đảng viên có mặt: …….đồng chí (……….%)

Chính thức: ……..đồng chí

– Tổng số phiếu phát ra: ……. phiếu

– Tổng số phiếu thu vào: …….. phiếu

– Số phiếu hợp lệ: ……..phiếu

– Số phiếu không hợp lệ: ………phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

CHI BỘ

Số phiếu/tổng số

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu nêu trên, mức xếp loại đối với chi bộ như sau:

Chi bộ

Xếp loại

Số phiếu

Tỷ lệ

Biên bản được lập thành 02 bản (1 bản lưu tại chi bộ, 1 bản gửi báo cáo Đảng ủy) và được thông qua Hội nghị vào lúc …….. giờ …… cùng ngày./.

TM/ CHI BỘ

BÍ THƯ

T/M BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

2. Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại chi bộ số 2

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG …………….

CHI BỘ: …………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……….., ngày…tháng…năm…

MẪU BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

phân loại chi bộ năm ……..

1. Hội nghị chi bộ…………………………………………………. tổ chức vào ngày …./11/…….. đã tiến hành bỏ phiếu kín đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phân loại chi bộ năm ………

2. Hội nghị đã bầu Ban kiểm phiếu gồm …. đồng chí:

+ Đồng chí………………………………….…………., Trưởng ban,

+ Đồng chí……………………………….……………., Ban viên,

+ Đồng chí……………………………….……………., Ban viên.

3. Tổng số đảng viên được triệu tập là: …… đồng chí.

+ Số có mặt lúc bỏ phiếu: …… đồng chí.

+ Số vắng mặt lúc bỏ phiếu: …… đồng chí.

4. Tổng số phiếu phát ra: … phiếu. – Tổng số phiếu thu vào: … phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: … phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: … phiếu

5. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

TT

Tiêu chí

Số phiếu biểu quyết

Đồng ý

Không đồng ý

1.

Chi bộ trong sạch vững mạnh

/

/

2.

Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ

/

/

3.

Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ

/

/

4.

Chi bộ yếu kém

/

/

Đã có … / … phiếu (đạt …… %) nhất trí đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phân loại Chi bộ loại …………………………… năm ………

6. Biên bản này làm thành 2 bản, thông qua hội nghị vào lúc ….. giờ, ….. phút ngày ….. tháng ….. năm ………

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm