Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên

Biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên
28

Biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên

Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc kiểm phiếu xếp loại Đảng viên. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin cá nhân của các Đảng viên được xếp loại, nội dung kiểm phiếu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.

1. Biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên số 1

Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên

ĐẢNG BỘ………………..

CHI BỘ …………………………..

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày….. tháng …..năm ………

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN
NĂM ……..

Hôm nay, vào lúc …… giờ …….. phút, ngày ………tháng …………. năm………..

Tại: …………………………….

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1.

Trưởng ban

2.

Thành viên

3.

Thành viên

Tiến hành kiểm phiếu phân tích, đánh giá, xếp loại đảng viên năm ……….của Chi bộ ………………………………………………………. thuộc Đảng bộ trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh như sau:

– Tổng số đảng viên được triệu tập: …… đồng chí

Chính thức: …… đồng chí

– Tổng số đảng viên có mặt: …….đồng chí (……….%)

Chính thức: ……..đồng chí

– Tổng số phiếu phát ra: ……. phiếu

– Tổng số phiếu thu vào: …….. phiếu

– Số phiếu hợp lệ: ……..phiếu

– Số phiếu không hợp lệ: ………phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT

Họ và tên

Số phiếu/tổng số

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

1

2

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu nêu trên, danh sách xếp loại đảng viên 2018 như sau:

1. Đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (không quá 20% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ):

STT

Họ

Tên

Số phiếu

Tỷ lệ

1.

2.

3.

2. Đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ:

STT

Họ

Tên

Số phiếu

Tỷ lệ

1.

2.

3.

3. Đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ

STT

Họ

Tên

Số phiếu

Tỷ lệ

1.

2.

3.

4. Đảng viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ

STT

Họ

Tên

Số phiếu

Tỷ lệ

1.

2.

3.

Biên bản được lập thành 02 bản (1 bản lưu tại chi bộ, 1 bản gửi báo cáo Đảng ủy) và được thông qua Hội nghị vào lúc …….. giờ …… cùng ngày./.

TM/ CHI BỘ

BÍ THƯ

T/M BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

2. Biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên số 2

ĐẢNG BỘ……………………..

Chi bộ…………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

————–

….… ngày….. tháng….năm 20……..

BIÊN BẢN

Kiểm phiếu xếp loại đảng viên năm 20……

Thực hiện Hướng dẫn của Đảng uỷ …………………..về việc đánh giá chất lượng TCCS Đảng và đảng viên năm………………, Chi bộ……………………………….đã tiến hành xếp loại đảng viên năm ………………………

Tổng số đảng viên của chi bộ……………….đ/c, trong đó:

+ Đảng viên chính thức: ……………đ/c

+ Đảng viên dự bị: ……………………..đ/c

+ Số đảng viên không phải xếp loại (mới kết nạp chưa đủ 6 thàng):………. đ/c

Số đảng viên vắng mặt………………..đ/c, lý do:…………………………..

Số đảng viên có mặt:……………………..đ/c

Hội nghị nhất trí xếp loại đảng viên năm ……. bằng hình thức bỏ phiếu kín

Ban kiểm phiếu gồm các đồng chí:

1. Đ/c……………………………………………………………………………. Trưởng ban

2. Đ/c……………………………………………………………………………. Uỷ viên

3. Đ/c……………………………………………………………………………. Uỷ viên

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số phiếu phát ra ……………………..phiếu, số phiếu thu về …………………………….

Số phiếu hợp lệ…………………………..phiếu, không hợp lệ…………………………….

I. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

2. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

3. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

II. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

1. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

2. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

3. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

4. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

5. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

6. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

7. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

8. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

9. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

10. Đ/c…………………………………………………………………đạt……………../…………….

11. Đ/c…………………………………………………………………đạt……………../…………….

12. Đ/c…………………………………………………………………đạt……………../…………….

13. Đ/c…………………………………………………………………đạt……………../…………….

14. Đ/c…………………………………………………………………đạt……………../…………….

15. Đ/c…………………………………………………………………đạt……………../…………….

III. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

1. Đ/c………………………………………………………………………đạt……………../…………

2. Đ/c……………………………………………………………………..đạt……………../………….

IV. Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

1. Đ/c………………………………………………………………………đạt……………../…………….

Biên bản thông qua Hội nghị vào hồi…….giờ……phút, ngày…….tháng…….năm 20……

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ

T/M BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

3. Biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên số 3

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG …………….

CHI BỘ: ……………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……….., ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

phân loại đảng viên năm ……….

1. Hội nghị chi bộ…………………………………………………. tổ chức vào ngày …./11/………. đã tiến hành bỏ phiếu kín đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phân loại đảng viên năm ………..

2. Hội nghị đã thông qua danh sách đảng viên để biểu quyết phân loại năm ………. gồm ……. đồng chí có tên sau đây:

TT

Họ và tên

Đối tượng đảng viên được đánh giá

Chính thức

Dự bị

Sinh hoạt tạm thời

Làm việc lưu động

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

3. Hội nghị đã bầu Ban kiểm phiếu gồm …. đồng chí:

+ Đồng chí………………………………….…………., Trưởng ban,

+ Đồng chí……………………………….……………., Ban viên,

+ Đồng chí……………………………….……………., Ban viên,

+ Đồng chí……………………………….……………., Ban viên,

+ Đồng chí……………………………….……………., Ban viên.

4. Tổng số đảng viên được triệu tập là: …… đồng chí.

+ Số có mặt lúc bỏ phiếu: …… đồng chí.

+ Số vắng mặt lúc bỏ phiếu: …… đồng chí.

5. Tổng số phiếu phát ra: … phiếu. – Tổng số phiếu thu vào: … phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: … phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: … phiếu

6. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

6.1. Số phiếu cụ thể:

TT

Họ và tên

Kết quả số phiếu

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

Hoàn thành

nhiệm vụ

Không

hoàn thành

nhiệm vụ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

6.2. Tỷ lệ % theo số phiếu:

TT

Họ và tên

Tỷ lệ % số phiếu

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

Hoàn thành

nhiệm vụ

Không

hoàn thành

nhiệm vụ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

7. Căn cứ Quy định số ……………………… ngày …………………… của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung, phương pháp đánh giá, phân loại đảng viên và Hướng dẫn số ……………………… ngày ……………………. của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thì kết quả bỏ phiếu kín đề nghị phân loại đảng viên năm ………. do chi bộ đánh giá như sau:

TT

Họ và tên

Kết quả đề nghị cấp ủy cấp trên phân loại

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

Hoàn thành

nhiệm vụ

Không

hoàn thành

nhiệm vụ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

8. Biên bản này làm thành 2 bản, thông qua hội nghị vào lúc ….. giờ, ….. phút ngày ….. tháng 11 năm ………..

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm