Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu chứng chỉ hành nghề dược

Chứng chỉ hành nghề dược
83

Chứng chỉ hành nghề dược

Mẫu chứng chỉ về hành nghề dược

Mẫu chứng chỉ về hành nghề dược là mẫu chứng chỉ được lập ra để ghi chép về việc hành nghề dược. Mẫu nêu rõ thông tin người được nhận chứng chỉ, hình thức cấp chứng chỉ… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược

Mẫu đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược

Mẫu đơn đề nghị nhận lại chứng chỉ hành nghề dược

Nội dung cơ bản của mẫu chứng chỉ về hành nghề dược như sau:

SỞ Y TẾ………
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Ảnh 4×6

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC
Số hiệu: ……./CCHN-D-SYT-…(1)
……………….(2)……………..

Chứng nhận Ông/Bà (3): .…………….……………………….….…………………………

Ngày, tháng, năm sinh: .…………….…………………………….………………………….

Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Các giấy tờ tương đương khác: ………………….

Ngày cấp: .…………….……………………… Nơi cấp: .…………….…………..……….

Địa chỉ thường trú: .…………….………………………….………………………………..

Văn bằng chuyên môn: .…………….………………………….…………………………..

Phạm vi hoạt động chuyên môn: .…………………………… (4) ………………………

Đủ điều kiện hành nghề dược với các vị trí hành nghề sau: ……..…….(5) …..……..

Hình thức cấp Chứng chỉ hành nghề: Xét hồ sơ

Yêu cầu có phiên dịch trong hành nghề(6).

Chứng chỉ hành nghề dược có hiệu lực từ ngày ……. tháng ……. năm ……..được cấp theo Quyết định số: …………./QĐ-SYT ngày ……. tháng ……. năm …….. của Giám đốc Sở Y tế….

Thay thế cho Chứng chỉ hành nghề dược số…….. ngày ……. tháng ……. năm ……..(nếu là trường hợp cấp lại, điều chỉnh).

…………, ngày…tháng…năm…

CƠ QUAN CẤP
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Ghi mã ký hiệu số Chứng chỉ hành nghề dược Theo quy định tại Mẫu số 24 Phụ lục I của Nghị định số …./2017/NĐ-CP ngày…/…/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược.

(2) Ghi rõ hình thức cấp, lần cấp trong trường hợp cấp lại, điều chỉnh, ví dụ: cấp lại lần 1: số CCHND, ngày cấp…; hoặc cấp điều chỉnh lần 2; số CCHND, ngày cấp ….

(3) Ghi tên người được cấp CCHND bằng chữ in hoa.

(4) Ghi tất cả các phạm vi hoạt động chuyên môn mà người đề nghị cấp CCHND đề nghị và đáp ứng yêu cầu.

(5) Ghi tất cả các vị trí chuyên môn mà người đề nghị cấp CCHND đề nghị và đáp ứng yêu cầu.

(6) Chỉ ghi dòng này trong trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa được công nhận biết tiếng Việt trong hành nghề dược.

Mẫu chứng chỉ về hành nghề dược

Mẫu chứng chỉ về hành nghề dược

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm