Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu công văn mời họp

Mẫu giấy mời họp
61

Mẫu giấy mời họp

Mẫu công văn mới họp mới nhất năm 2020 là mẫu công văn mà Hoatieu.vn xin được gửi đến các bạn tham khảo. Công văn này cập nhật đầy đủ thông tin về các tổ chức, cơ quan, ban ngành có liên quan và những căn cứ có liên quan. Về nội dung công văn, các bạn cần tóm tắt nội dung ngắn gọn, thời gian, địa điểm họp một cách đầy đủ, súc tích và kết luận văn những thông tin gửi đến các cơ quan liên quan để giải quyết.

1. Mẫu công văn mời họp số 1

Mẫu công văn mời họp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… , ngày … tháng … năm 20…

CÔNG VĂN MỜI HỌP

…(1)

Tên cơ quan, tổ chức:…trân trọng kính mời:

Ông (bà) … (2) …

Tới dự … (3) …

Thời gian:…

Địa điểm …/.

Xin đi đúng thành phần được mời và đến đúng giờ.

Trân trọng cảm ơn!

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Trích yếu nội dung cuộc họp.

(2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được mời.

(3) Tên (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị v.v…

2. Mẫu công văn mời họp số 2

CÔNG TY……………..
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ NỘI

Số ____/LSHN
V/v mời họp(1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….., ngày …… tháng …… năm……

Kính gửi: (2)…………………………………………….

Được sự đồng ý (cho phép) của (3)……………………………………, Liên đoàn luật sư Hà Nội kính mời ông (bà)…………………………. tham dự cuộc họp về:(4)…………………………………………….

Thời gian: từ ……giờ ……, ngày ……tháng ……năm…………………………………………..

Địa điểm:…………………………………………………………………………………………………

Đề nghị ông (bà) đến dự họp theo thời gian và địa điểm nêu trên.

Nếu không tham dự được, đề nghị ông (bà) báo trước …….giờ, ngày ……tháng …… năm…… theo địa chỉ:………………………………………………………………………….

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

– ………………;
– ………………;
– Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Chú giải:

* Mẫu công văn này sử dụng đối với trường hợp đối tượng được mời có ràng buộc trong nội bộ quản lý, khác với thư mời, được sử dụng đối với trường hợp đối tượng được mời không thuộc phạm vi quản lý nhưng có công việc liên quan.

(1) Trích yếu: Ghi “v/v mời họp”, không ghi nội dung họp, vì được nêu ở (4).

(2) Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân được mời họp.

(3) Căn cứ mời họp.

(4) Nội dung cuộc họp.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm