Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu PC07: Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế
81

Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế

Mẫu giấy chứng nhận việc thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy. Mẫu giấy chứng nhận nêu rõ đơn vị đầu tư dự án, nội dung chứng nhận… Mẫu được ban hành theo Thông tư 66/2014/TT-BCA. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP

Mẫu PC07: Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC09

… (1) …

… (2)…

_______

Số: /TD-PCCC&CNCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

…., ngày…tháng…năm….

Kính gửi: ………………. (3)……………

Căn cứ Nghị định số …../2020/NĐ-CP ngày ….tháng…..năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số…. ngày…..tháng….năm…..của

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế điều chỉnh về phòng cháy và chữa cháy số….ngày…..tháng…..năm…..của …..(4)

…….(2)….. đồng ý về thiết kế phòng cháy và chữa cháy đối với các nội dung sau:

I. THÔNG TIN VỀ NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ/CẢI TẠO, THAY ĐỔI TÍNH CHẤT SỬ DỤNG CỦA DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH/HOÁN CẢI PHƯƠNG TIỆN

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

II. NỘI DUNG THẨM DUYỆT

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Quy mô dự án/công trình/phương tiện và danh mục các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt thiết kế về điều chỉnh phòng cháy và chữa cháy được kèm theo văn bản này./.

Nơi nhận:

– …..;

– ….;

– Lưu: …..

……. (5) …..

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

QUY MÔ D ÁN/CÔNG TRÌNH/PHƯƠNG TIỆN VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ ĐƯỢC THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(Kèm theo văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số….ngày….tháng…năm….của…..(2)…..)

TT

Nội dung

Ghi chú

I

QUY MÔ DÁN/CÔNG TRÌNH/PHƯƠNG TIỆN VÀ NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

II

DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ THIẾT KẾ ĐIỀU CHỈNH

Ghi chú: Văn bản thẩm duyệt in trên giấy khổ A4;

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ban hành văn bản thẩm duyệt;

(3) Tên chủ đầu tư/chủ phương tiện;

(4) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm duyệt;

(5) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

2. Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo Thông tư 66/2014/TT-BCA

…….(1)…….
…….(2)…….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Mẫu số PC03
Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014

Số: /TD-PCCC

GIẤY CHỨNG NHẬN

THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số ……. ngày…/……./……….. của: ………………………………………………………………….

Người đại diện là ông/bà: …………………………… Chức danh:…………………………………

…………………… (2) …………………

CHỨNG NHẬN:

(3) ………………………………………………………………………………………………………………………

Địa điểm xây dựng:……………………………………………………………………………………………….

Chủ đầu tư/chủ phương tiện:………………………………………………………………………………….

Đơn vị lập dự án/thiết kế:……………………………………………………………………………………….

Đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy các nội dung sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

theo các tài liệu, bản vẽ ghi ở trang 2.

Nơi nhận:
– ………….;
– ………….;
– Lưu: …..

……, ngày … tháng … năm…
…………….. (4) …………….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy in trên giấy khổ A4; khung viền kép, hai nét đều nhau, màu đỏ; nền giấy màu vàng nhạt, ở giữa lưới bảo vệ có hình Công an hiệu.

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ban hành giấy chứng nhận thẩm duyệt;

(3) Tên dự án, công trình hoặc phương tiện giao thông cơ giới được thẩm duyệt;

(4) Quyền hạn, chức vụ của người ký giấy.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm