Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu PC12: Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Biểu mẫu Nghị định 136 về phòng cháy chữa cháy
41

Biểu mẫu Nghị định 136 về phòng cháy chữa cháy

Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

1. Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy là gì?

Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy là mẫu để chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ quan, doanh nghiệp.

2. Mẫu PC12: Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu PC12: Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC12

…(1)…

…(2)….

_____

Số: ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

…, ngày…tháng…năm…

Kính gửi: ……….(3)……

Căn cứ Nghị định số ……/2020/NĐ-CP ngày …… tháng….. năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy số…./TD-PCCC ngày……………… tháng…..năm……………. của………… (2)………….

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy số ngày….tháng….năm….của: ……(3)……….

Người đại diện theo pháp luật là ông/bà:……………………………………… Chức… vụ:…………….

Căn cứ biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu ngày ….tháng……………. năm…….. của…….,

……………………….. (2)……… chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của (4) với các nội dung sau:

Địa điểm xây dựng/chế tạo/hoán cải:………………………………………………………………………..

Chủ đầu tư/chủ phương tiện:………………………………………………………………………………….

Đơn vị tư vấn giám sát:…………………………………………………………………………………………

Đơn vị thi công:…………………………………………………………………………………………………..

Quy mô công trình/phương tiện:………………………………………………………………………………

Nội dung được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy:

……………………………………………………………

Các yêu cầu kèm theo:

– Thực hiện đúng quy trình, quy định về vận hành sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có liên quan;

– Duy trì liên tục chế độ hoạt động bình thường của hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có liên quan đã được lắp đặt theo đúng chức năng trong suốt quá trình sử dụng;

– ……………………..(5)……………………….

Nơi nhận:

– ………………;

– ………………;

– Lưu: ……

……(6)……

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền;

(3) Tên chủ đầu tư/chủ phương tiện;

(4) Tên công trình hoặc phương tiện giao thông cơ giới được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;

(5) Ghi các yêu cầu khác khi cần thiết;

(6) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm