Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu PC25: Mẫu biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Biên bản kiểm định phương tiện
32

Biên bản kiểm định phương tiện

Mẫu biên bản về việc kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin của phương tiện kiểm định… Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

1. Mẫu biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP

Mẫu biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

BIÊN BẢN

Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

______________

Hồi giờ phút, ngày tháng năm tại: ,

Chúng tôi gồm:

Đã tiến hành kiểm định chất lượng, chủng loại, mẫu mã phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo văn bản đề nghị kiểm định ngày ….tháng….năm…..của (1)

I. PHƯƠNG THỨC KIỂM ĐỊNH:

1. Mẫu thử nghiệm:

…………………………………………

2. Kiểm tra hồ sơ, tài liệu:

…………………………………………..

3. Kiểm định các thông số kỹ thuật của phương tiện phòng cháy và chữa cháy:

……………………………………

II. THIẾT BỊ KIỂM ĐỊNH:

……………………………………….

……………………………………….

III. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH:

TT

Tên, số hiệu, quy cách phương tiện

Ký, mã hiệu

Đơn vị tính

Số lượng

Nơi sản xuất

Năm sản xuất

TT

Nội dung kiểm định

Đối chiếu về thông số kỹ thuật kiểm định

Nhận xét đánh giá

Theo

QCVN/TCVN/ quy định

Tài liệu kỹ thuật

Thực tế

IV. KẾT LUẬN:

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

Biên bản được hoàn thành vào hồi….giờ phút ngày tháng năm…. và được lập thành…..bản./.

NGƯỜI KIỂM ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ KIỂM ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

(1) Tên đơn vị trực tiếp sản xuất, lắp ráp, hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu phương tiện phòng cháy và chữa cháy đề nghị kiểm định.

2. Mẫu biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo Thông tư 66/2014/TT-BCA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Mẫu số PC18
Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014

BIÊN BẢN

Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Hồi …… giờ…… phút, ngày … tháng … năm ….. tại: ………………………………….

Chúng tôi gồm:

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Đã tiến hành kiểm định chất lượng, chủng loại, mẫu mã phương tiện phòng cháy và chữa cháy ghi ở trang ………….. và ………….. của

I. Phương thức kiểm định:

1. Mẫu thử nghiệm: ……………………………………………………………………………..

2. Kiểm tra hồ sơ, tài liệu: …………………………………………………………………….

3. Kiểm định các thông số kỹ thuật của phương tiện phòng cháy và chữa cháy ………………….

II. Thiết bị kiểm định:

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

III. Kết quả kiểm định:

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Số TT

Tên, số hiệu, quy cách phương tiện

Ký, mã hiệu

Đơn vị tính

Số lượng

Nơi sản xuất

Năm sản xuất

Số TT

Nội dung kiểm định

Yêu cầu về thông số kỹ thuật kiểm định

Nhận xét đánh giá

Theo TCVN

Catalog

Thực tế

IV. Kết luận:

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Biên bản được lập thành ……… bản./.

Người kiểm định
(, ghi rõ họ tên)

Đại diện cơ quan kiểm định
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm