Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu quyết định điều động công chức, viên chức

Quyết định điều động cán bộ
82

Quyết định điều động cán bộ

Mẫu quyết định về việc điều động công chức, viên chức

Mẫu quyết định về việc điều động công chức, viên chức là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc điều động công chức, viên chức. Mẫu quyết định nêu rõ nội dung điều động, người được điều động… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu quyết định cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng

Mẫu quyết định kỷ luật công chức, viên chức và người lao động

Mẫu quyết định phân công công chức hướng dẫn tập sự

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc điều động công chức, viên chức như sau:

UBND ……………….

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: …………..

…………., ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều động công chức/viên chức

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ …………………(1)…………………

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động Ông/Bà ………(2)……… – ………(3)…….. đến nhận công tác tại ………(4)………

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …. tháng …. năm …….

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng …………, các phòng ban liên quan và Ông/Bà ………(2)……. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lãnh đạo Sở;

– Lưu: VT, VP, ….(5)…..

GIÁM ĐỐC (6)

(Ký tên, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Các căn cứ pháp lý có liên quan do UBND tỉnh ban hành.

(2) Họ tên người được điều động.

(3) Chức danh, đơn vị hiện đang công tác của người được điều động.

(4) Nơi đến nhận công tác.

(5) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(6) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu quyết định về việc điều động công chức, viên chức

Mẫu quyết định về việc điều động công chức, viên chức

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm