Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước

Quyết định giao dự toán ngân sách
75

Quyết định giao dự toán ngân sách

Mẫu quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước

Mẫu quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước. Mẫu quyết định nêu rõ nội dung giao… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu công văn cử cán bộ đi công tác nước ngoài

Mẫu công văn đăng ký cử cán bộ tham dự tập huấn

Mẫu công văn triển khai các quy định về QLNN

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước như sau:

UBND ………………

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: ………………

……………, ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm ……….(1)……….

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày …. tháng …. năm …….. của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm …..(1)…..;

Căn cứ tình hình thực hiện và nhu cầu của các đơn vị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm …(1)… cho ……(2)…… với tổng kinh phí là: ……….(3)………. (Bằng chữ: ……….(4)………. đồng).

Điều 2. Căn cứ vào kế hoạch được giao, ……….(2)………. có trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, chế độ và các quy định hiện hành về quản lý đầu tư của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài Chính, Thủ trưởng ….(2)…. và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– ….(5)….;

– Lưu: VT, KHTC, ….(6)…..

GIÁM ĐỐC (7)

(Ký tên, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Năm giao dự toán.

(2) Cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở được giao dự toán.

(3) Số tiền bằng số.

(4) Số tiền bằng chữ.

(5) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,… (nếu cần).

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước

Mẫu quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm