Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu quyết định khen thưởng đối với học viên

Quyết định khen thưởng
73

Quyết định khen thưởng

Mẫu quyết định về việc khen thưởng đối với học viên

Mẫu quyết định về việc khen thưởng đối với học viên là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc khen thưởng đối với học viên. Mẫu nêu rõ nội dung khen thưởng, học viên được khen thưởng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu quyết định cho phép học viên về chịu tang

Mẫu phiếu theo dõi đánh giá, xếp loại học viên

Mẫu đơn đề nghị thăm gặp học viên

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc khen thưởng đối với học viên như sau:

SỞ LAO ĐỘNG – TBXH ……..
TRUNG TÂM ……………
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……./QĐ-TT

…………., ngày tháng năm 20 ….

QUYẾT ĐỊNH
Khen thưởng đối với học viên

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ………………………………………………

Căn cứ Quyết định số …………/…………./QĐ-UBND ngày tháng năm 20…. của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm ………………………………….;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 6/6/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Công an quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Xét thành tích học tập, lao động tại Trung tâm của ông/bà 1 đang được cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm theo Quyết định số ngày………../……../ ……………………của. 2;

Theo đề nghị của Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khen thưởng bằng hình thức 3 ………………………………………………

___________Biểu dương……………………. Tăng số lần gặp nhân thân, mức cụ thể là

___________Đề nghị giảm thời gian quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm, thời gian đề nghị giảm cụ thể là _____________ tháng đối với ông/bà ………………………….. do đã có thành tích trong học tập, rèn luyện và lao động tại Trung tâm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày….tháng….năm….

Điều 3. Trưởng phòng…………. và ông/bà………………… có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
Như Điều 3;
– Lưu: VT, Hồ sơ.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(ký tên, đóng dấu)

1 Họ và tên người được khen thưởng

2 Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc Giám đốc Trung tâm

3 Đánh dấu (x) vào hình thức khen thưởng phù hợp

Mẫu quyết định về việc khen thưởng đối với học viên

Mẫu quyết định về việc khen thưởng đối với học viên

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm