Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu quyết định phê duyệt nội quy trung tâm thương mại

Quyết định phê duyệt nội quy trung tâm thương mại
56

Quyết định phê duyệt nội quy trung tâm thương mại

Mẫu quyết định về việc phê duyệt nội quy trung tâm thương mại

Mẫu quyết định về việc phê duyệt nội quy trung tâm thương mại là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc phê duyệt nội quy trung tâm thương mại. Mẫu quyết định nêu rõ nội dung của nội dung, nội dung của quyết định… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo của tổ chức hòa giải thương mại về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại

Mẫu báo cáo thực hiện khuyến mại

Giấy đề nghị cấp lại giấy phép thành lập của trung tâm hòa giải thương mại

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc phê duyệt nội quy trung tâm thương mại như sau:

UBND………………….

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Số: ………….

……………, ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Nội quy Trung tâm thương mại …………(1)………….

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ ………………(2)……………;

Xét đề nghị của…………(3)…………. tại …………(4)…………. và đề nghị của Trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nội quy Trung tâm thương mại …………..(1)………….. của ………….(3)…………… (Nội quy đính kèm).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương, Giám đốc ………….(3)…………… chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu: VT, TM, ….(5)…..

GIÁM ĐỐC (6)

(Ký tên, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên trung tâm thương mại.

(2) Căn cứ pháp lý.

(3) Tên doanh nghiệp đề nghị.

(4) Văn bản của doanh nghiệp đề nghị.

(5) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(6) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu quyết định về việc phê duyệt nội quy trung tâm thương mại

Mẫu quyết định về việc phê duyệt nội quy trung tâm thương mại

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm