Biểu mẫuThuế - Kế toán - Kiểm toán

Mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản

Biên bản thành lập hội đồng thanh lý tài sản
39

Biên bản thành lập hội đồng thanh lý tài sản

Thanh lý là tài sản cố định là bỏ đi những tài sản đã hết thời gian khấu hao, hư hỏng, những tài sản đã lâu đời và lạc hậu không thể sử dụng, hoặc những tài sản mà doanh nghiệp muốn thay thế để đổi mới. Mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản là mẫu không thể thiếu trong quá trình thanh lý.

1. Mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản số 1

Mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản

(TÊN DOANH NGHIỆP)

…………………….

Số: ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định

– Căn cứ Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

– Căn cứ Điều lệ của công ty………………………. ;

– Căn cứ vào Quyết định thanh lý TSCĐ số ngày…………….. của …………………………………. ;

– Xét đề nghị của ……………………………………………. ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định ……………………………………………….. (Doanh nghiệp có thể ghi rõ TSCĐ cần thanh lý, hoặc ghi nhận chung là những tài sản không còn sử dụng nữa, những tài sản bị hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được nữa, hoặc những TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc không còn phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) của ……………………………………………….. , gồm các thành viên theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Hội đồng thanh lý tài sản cố định có trách nhiệm:

– Phân tích, đánh giá cụ thể số lượng, chất lượng tài sản cố định cần thanh lý;

– Định giá tài sản cố định cần thanh lý và tiến hành bán đấu giá công khai theo đúng quy định hiện hành của pháp luật;

– Tổng hợp, chuẩn bị hồ sơ về kết quả chỉ định để báo cáo, trình Ban Giám đốc phê duyệt.

Điều 3. Hội đồng thanh lý tài sản cố định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng thanh lý tài sản cố định và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

– …………………… ;

– Lưu:……………. .

CỦA DOANH NGHIỆP

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

(Kèm theo Quyết định số ngày )

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHỨC VỤ HĐ
Chủ tịch hội đồng hoặc Thành viên hội đồng)

1

2

3

4

5

6

2. Mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản số 2

CÔNG TY…………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

Số: 24/QĐ-CTY

….….., ngày….. tháng…. năm…..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH…………………..

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Điều lệ Công ty……………………;

Căn cứ Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

Xét đề nghị của Phòng Sản Xuất tại tờ trình số…………ngày……….về việc Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập hội đồng thanh lý tài sản máy móc sản xuất hỏng tồn trong kho của Công ty…………………gồm các Ông (Bà) có tên sau:

+ Chủ tịch hội đồng:

+ Thành viên:

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá cụ thể số lượng, chất lượng tài sản để thanh lý, bán đấu giá công khai theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng phòng Kế toán, Trưởng phòng Hành chính, Các cơ quan và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

Giám đốc

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm