Biểu mẫuThuế - Kế toán - Kiểm toán

Mẫu số 01-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức

Mẫu tờ khai đăng ký thuế dùng cho tổ chức
17

Mẫu tờ khai đăng ký thuế dùng cho tổ chức

Mẫu số 01-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức là biểu mẫu kê khai đăng ký thuế dùng cho các tổ chức, doanh nghiệp khi muốn đăng ký thuế, biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế. Mời các bạn tham khảo.

1. Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức mới nhất theo Thông tư 105/2020/TT-BTC

Mẫu số: 01-ĐK-TCT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

(Dùng cho tổ chức)

□ Tổ chức khác kinh tế

□ Tổ chức khác

□ Tổ chức được hoàn thuế

□ Hợp đồng dầu khí

□ Tổ chức nước ngoài KD tại chợ biên giới, cửa khẩu

1. Tên người nộp thuế:

2. Thông tin đại lý thuế (nếu có):

2a. Tên:

2b. Mã số thuế:

2c. Hợp đồng đại lý thuế: Số: ngày:

3. Địa chỉ trụ sở chính

4. Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính)

3a. Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:

4a. Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn hoặc hòm thư bưu điện:

3b. Phường/Xã/Thị trấn:

4b. Phường/Xã/Thị trấn:

3c. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:

4c. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:

3d. Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:

4d. Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:

3đ. Điện thoại: 3e. Fax (nếu có):

4đ. Điện thoại: 4e. Fax:

3g. Email:

5. Quyết định thành lập

6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp

5a. Số quyết định:

6a. Số:

5b. Ngày ký quyết định: …/…./…..

6b. Ngày cấp: …/…./…..

5c. Cơ quan ban hành quyết định:

6c. Cơ quan cấp:

7. Ngành nghề kinh doanh chính:

8. Vốn điều lệ (=8.1+8.2+8.3+8.4):

9. Ngày bắt đầu hoạt động: …./…../…..

8.1. Vốn nhà nước:

Tỷ trọng: %

8.2. Vốn nước ngoài:

Tỷ trọng: %

8.3. Vốn tư nhân:

Tỷ trọng: %

8.4. Vốn khác (nếu có):

Tỷ trọng: %

10. Loại hình kinh tế

□ Công ty cổ phần

□ Doanh nghiệp tư nhân

□ VPĐD của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

□ Tổ hợp tác

□ Công ty TNHH 1 thành viên

□ Công ty hợp danh

□ Tổ chức kinh tế của lực lượng vũ trang

□ Hợp tác xã

□ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

□ Hợp đồng hợp tác, kinh doanh với nước ngoài

□ Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, CT-XH, xã hội, XH-NN

□ Cơ quan hành chính

□ Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

□ Đơn vị sự nghiệp công lập

□ Loại hình khác

11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh

12. Năm tài chính

Từ ngày …/…

đến ngày …./…..

□ Độc lập □ Phụ thuộc

□ Có báo cáo tài chính hợp nhất

13. Thông tin về đơn vị chủ quản hoặc đơn vi quản lý trực tiếp

14. Thông tin người đại diện theo pháp luật/chủ DNTN

13a. Mã số thuế:

13b. Tên đơn vị chủ quản/đơn vị quản lý trực tiếp:

14a. Tên người đại diện theo pháp luật:

14b. Chức vụ: 14c. Sinh ngày: / /

14d. Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ CMND □ CCCD □ Hộ chiếu

□ CMT biên giới □ Giấy thông hành □ Khác

Số giấy tờ:

Ngày cấp: Nơi cấp:

14đ. Địa chỉ nơi thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Phường/Xã/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:

Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:

Quốc gia:

14e. Địa chỉ hiện tại (nếu có):

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Phường/Xã/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:

Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:

Quốc gia:

14g. Thông tin khác

Điện thoại: /Fax:

Email: Website:

15. Phương pháp tính thuế GTGT

□ Khấu trừ

□ Trực tiếp trên GTGT

□ Trực tiếp trên doanh số

□ Không phải nộp thuế GTGT

16. Thông tin về các đơn vị liên quan

□ Có công ty con, công ty thành viên

□ Có đơn vị phụ thuộc

□ Có nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí

□ Có địa điểm kinh doanh, kho hàng phụ thuộc

□ Có hợp đồng với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài

17. Thông tin khác

17.1. Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):

17.2. Kế toán trưởng (nếu có):

a. Tên:

a. Tên:

b. Mã số thuế cá nhân:

b. Mã số thuế cá nhân:

c. Điện thoại liên lạc:

c. Điện thoại liên lạc:

d. Email:

d. Email:

18. Tình trạng trước khi tổ chức lại (nếu có):

□ Chia □ Tách □ Hợp nhất

Mã số thuế trước của tổ chức đó:

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số

………., ngày …. / …. / …..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

2. Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức theo thông tư 95/2016

Mẫu số 01-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức

Dành cơ quan thuế ghi
Ngày nhận tờ khai:

Nơi nhận:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

Mẫu số: 01-ĐK-TCT
(Ban hành kèm theo chứng từ
số 95/2016/TT-BTC
ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính)

Tổ chức SXKD

Tổ chức không kinh doanh

Tổ chức được hoàn thuế

Hợp đồng dầu khí

Tổ chức nước ngoài KD tại chợ biên giới, cửa khẩu

Mã số thuế Dành cho cơ quan thuế ghi

DÙNG CHO TỔ CHỨC
1. Tên người nộp thuế
2. Địa chỉ trụ sở chính 3. Địa chỉ nhận thông báo thuế (chi kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính)
2a. Số nhà, đường phố/ xóm/ ấp/ thôn: 3a. Số nhà, đường phố/ xóm/ ấp/ thôn hoặc hòm thư bưu điện:
2b. Phường/ Xã/ Thị trấn: 3b. Phường/ Xã/ Thị trấn:
2c. Quận/ Huyện/ Thị xã/ Thành phố thuộc tỉnh: 3c. Quận/ Huyện/ Thị xã/ Thành phố thuộc tỉnh:
2d. Tỉnh/ Thành phố: 3d. Tỉnh/ Thành phố:
2đ. Điện thoại: / Fax: 3đ. Điện thoại: / Fax:
E – mail: E – mail:
4. Quyết định thành lập 5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp
4a. Số quyết định: 5a. Số:
4b. Ngày ký quyết định: …/ …/ …… 5b. Ngày cấp: …/ …/ ……
4c. Cơ quan ra quyết định: 5c. Cơ quan cấp:
6. Đăng ký xuất nhập khẩu 7. Ngành nghề kinh doanh chính

Không

8. Vốn điều lệ:

9. Ngày bắt đầu hoạt động: …/ …/ …

8.1. Vốn trong nước:
8.1a. Vốn nhà nước: Tỷ trọng: %
8.1b. Vốn tư nhân: Tỷ trọng: %
8.2. Vốn nước ngoài: Tỷ trọng: %
8.3. Vốn khác: Tỷ trọng: %
10. Loại hình kinh tế

Công ty cổ phần

Công ty hợp danh

Hợp tác xã

Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị,
CT-XH, xã hội, XH-NN

Công ty TNHH

Hợp đồng hợp tác,
kinh doanh với nước ngoài

Tổ hợp tác

Đơn vị vũ trang

Doanh nghiệp tư nhân

Tổ chức là thương nhân biên giới

Đơn vị sự nghiệp

Loại hình khác

11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh 12. Năm tài chính Áp dụng từ ngày ……/ …….
Đến ngày ……./…….

Độc lập

Phụ thuộc

13. Thông tin về đơn vị chủ quản hoặc đơn vị quản lý trực tiếp 14. Thông tin người đại diện theo pháp luật/ chủ DNTN
13a. Mã số thuế

13b. Tên đơn vị chủ quản/ đơn vị quản lý trực tiếp:
13c. Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/ xóm/ ấp/ thôn:
Phường/ xã/ Thị trấn:
Tỉnh/ Thành phố:
Quốc gia:
14.a. Tên người đại diện theo pháp luật:
14b. Chức vụ:…..
14c. Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

CMND

CCCD

Hộ chiếu

CMT biên giới

Giấy thông hành

Khác

Số giấy tờ:……………………………………………….
Ngày cấp: ……/ …./ ……….. Nơi cấp………………….
14d. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/ xóm/ ấp/ thôn:
Phường/ xã/ Thị trấn:
Quận/ Huyện/ Thành phố thuộc tỉnh:
Tỉnh/ Thành phố:
Quốc gia:
14đ. Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/ xóm/ ấp/ thôn:
Phường/ xã/ Thị trấn:
Quận/ Huyện/ Thành phố thuộc tỉnh:
Tỉnh/ Thành phố:
Quốc gia:
14e. Thông tin khác

Điện thoại: ………………/Fax: ……………….

Email:………………… Website:………………

15. Các loại thuế phải nộp:

Giá trị gia tăng

Tiêu thụ đặc biệt

Thuế xuất, nhập khẩu

Tài nguyên

Thu nhập doanh nghiệp

Môn bài

Thuế bảo vệ môi trường

Phí, lệ phí

Thu nhập cá nhân

Thuế SDĐPNN

Thuế đất

Khác

16. Phương pháp tính thuế GTGT

Khấu trừ

Trực tiếp trên GTGT

Trực tiếp trên doanh số

Không phải nộp thuế GTGT

17. Thông tin về các đơn vị liên quan

Có đơn vị độc lập

Có đơn vị trực thuộc

Có nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí

18. Thông tin khác
18.a. Tên giám đốc/ tổng giám đốc: 18.c. Tên kế toán trưởng:
18.b. Điện thoại liên lạc: 18.d. Điện thoại liên lạc:

19. Tài khoản ngân hàng

Có tài khoản ngân hàng

20. Tình trạng trước khi tổ chức lại (nếu có)

Sáp nhập

Hợp nhất

Tách

Chia

Khác

Mã số thuế trước của tổ chức đó:……………………………………

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./.

…….., ngày…../…../………
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN
HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

2. Thủ tục đăng ký thuế mới nhất

Người nộp thuế phải tích chọn vào một trong các ô thích hợp trước khi kê khai vào phần thông tin chi tiết, cụ thể như sau:

– “Tổ chức kinh tế”: Người nộp thuế đăng ký thuế theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 tích chọn vào chỉ tiêu này .

– “Tổ chức khác”: Người nộp thuế đăng ký thuế theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 7 tích chọn vào chỉ tiêu này.

– “Tổ chức được hoàn thuế”: Người nộp thuế đăng ký thuế theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 7 tích chọn vào chỉ tiêu này. Người nộp thuế chỉ khai các chỉ tiêu: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17.

– “Hợp đồng dầu khí”: Người nộp thuế đăng ký thuế theo quy định tại Khoản 7 Điều 7 Thông tư này.

– “Tổ chức nước ngoài kinh doanh tại chợ biên giới, cửa khẩu”: Người nộp thuế là tổ chức của nước có chung biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam đăng ký thuế theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 Thông tư này. Khi tích chọn, người đại diện theo pháp luật kê khai các loại giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 218/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính tại chỉ tiêu 14d và loại hình kinh tế tương ứng tại chỉ tiêu 10. Thông tin chi tiết gồm:

1. Tên người nộp thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên tổ chức theo Quyết định thành lập hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với tổ chức Việt Nam) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức của nước có chung biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cừa khẩu của Việt Nam).

2. Thông tin đại lý thuế: Ghi đầy đủ các thông tin của đại lý thuế trong trường hợp Đại lý thuế ký hợp đồng với người nộp thuế để thực hiện thủ tục đăng ký thuế thay cho người nộp thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế.

3. Địa chỉ trụ sở chính: Ghi rõ số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn, phường/xã/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố của người nộp thuế. Nếu có số điện thoại, số Fax thì ghi rõ mã vùng – số điện thoại/số Fax theo thông tin địa chỉ sau:

– Địa chỉ trụ sở chính của người nộp thuế là tổ chức.

– Địa chỉ nơi kinh doanh trong chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ khu kinh tế cửa khẩu đối với người nộp thuế là tổ chức của các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam.

– Địa chỉ nơi diễn ra hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí đối với hợp đồng dầu khí.

– Người nộp thuế phải kê khai đầy đủ, chính xác thông tin email. Địa chỉ email này dùng làm tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử.

4. Địa chỉ nhận thông báo thuế: Nếu người nộp thuế là tổ chức có địa chỉ nhận các thông báo của cơ quan thuế khác với địa chỉ của trụ sở chính tại chỉ tiêu 3 nêu trên thì ghi rõ địa chỉ nhận thông báo thuế để cơ quan thuế liên hệ.

5. Quyết định thành lập:

– Đối với người nộp thuế là tổ chức có quyết định thành lập: Ghi rõ số quyết định, ngày ban hành quyết định và cơ quan ban hành quyết định.

– Đối với Hợp đồng dầu khí: Ghi rõ số hợp đồng, ngày ký hợp đồng, để trống phần cơ quan ra quyết định.

7. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấp từ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp: Ghi rõ số, ngày cấp và cơ quan cấp Giấy chứng nhận ĐKKD của nước có chung biên giới với Việt Nam cấp (đối với người nộp thuế là tổ chức của nước có chung biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam), Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với người nộp thuế là tổ chức của Việt Nam).

Riêng thông tin “cơ quan cấp” Giấy chứng nhận ĐKKD: ghi tên nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận ĐKKD (Lào, Campuchia, Trung Quốc).

8. Ngành nghề kinh doanh chính: Ghi theo ngành nghề kinh doanh trên Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với người nộp thuế là tổ chức của Việt Nam) và Giấy chứng nhận ĐKKD (đối với người nộp thuế là tổ chức của nước có chung biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam).

Lưu ý: Chỉ ghi 1 ngành nghề chính thực tế kinh doanh.

9. Vốn điều lệ:

– Đối với người nộp thuế thuộc loại hình Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh: Ghi theo vốn điều lệ Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc nguồn vốn trên Quyết định thành lập (ghi rõ loại tiền, phân loại nguồn vốn theo chủ sở hữu, tỷ trọng của từng loại nguồn vốn trong tổng số vốn).

– Đối với người nộp thuế thuộc loại hình doanh nghiệp tư nhân: Ghi theo vốn đầu tư trên Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp (ghi rõ loại tiền).

– Đối với người nộp thuế là tổ chức của các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam và tổ chức khác: Nếu trên Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận ĐKKD,… có vốn thì ghi, nếu không có vốn thì để trống thông tin này.

10. Ngày bắt đầu hoạt động: Kê khai ngày người nộp thuế bắt đầu hoạt động thực tế nếu khác với ngày cấp mã số thuế.

11. Loại hình kinh tế: Đánh dấu X vào 1 trong những ô tương ứng.

12. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh: Đánh dấu X vào một trong hai ô của là độc lập hoặc phụ thuộc. Trường hợp tích chọn ô “độc lập” thì tích chọn vào “có BCTC hợp nhất” nếu thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan thuế theo quy định.

13. Năm tài chính: Ghi rõ từ ngày, tháng đầu niên độ kế toán đến ngày, tháng cuối niên độ kế toán theo năm dương lịch hoặc năm tài chính của người nộp thuế.

14. Thông tin về đơn vị chủ quản hoặc đơn vị quản lý trực tiếp:Ghi rõ tên, mã số thuế của đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý người nộp thuế là tổ chức.

15. Thông tin người đại diện theo pháp luật/chủ DNTN: Kê khai thông tin chi tiết của người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là tổ chức (đối với tổ chức kinh tế và tổ chức khác trừ doanh nghiệp tư nhân) hoặc thông tin của chủ doanh nghiệp tư nhân.

16. Phương pháp tính thuế GTGT: Đánh dấu X vào một trong các ô của chỉ tiêu này.

17. Thông tin về các đơn vị có liên quan:

– Nếu người nộp thuế có công ty con, công ty thành viên thì đánh dấu X vào ô “Có công ty con, công ty thành viên”, sau đó phải kê khai vào phần “Bảng kê các công ty con, công ty thành viên” mẫu số BK01-ĐK-TCT.

– Nếu người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc thì đánh dấu X vào ô “Có đơn vị phụ thuộc”, sau đó phải kê khai vào “Bảng kê các đơn vị phụ thuộc” mẫu số BK02-ĐK-TCT.

– Nếu người nộp thuế có địa điểm kinh doanh, kho hàng phụ thuộc không có chức năng kinh doanh thì đánh dấu X vào ô “Có địa điểm kinh doanh, kho hàng phụ thuộc”, sau đó phải kê khai vào phần “Bảng kê các địa điểm kinh doanh” mẫu số BK03-ĐK-TCT.

– Nếu người nộp thuế có nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thì đánh dấu X vào ô “Có nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài”, sau đó phải kê khai vào phần “Bảng kê các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài” mẫu số BK04-ĐK-TCT.

– Nếu người nộp thuế có nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí thi đánh dấu X vào ô “Có nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí”, sau đó phải kê khai vào phần “Bảng kê các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí” mẫu số BK05-ĐK-TCT (đối với hợp đồng dầu khí).

18. Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, mã số thuế cá nhân, số điện thoại liên lạc, email của Tổng giám đốc hoặc Giám đốc và Kế toán trưởng của người nộp thuế.

19. Tình trạng trước khi tổ chức lại tổ chức kinh tế (nếu có): Nếu người nộp thuế là tổ chức kinh tế đăng ký thuế do tổ chức lại của tổ chức kinh tế trước đó thì đánh dấu X vào một trong các trường hợp: sáp nhập, hợp nhất, chia, tách và phải ghi rõ mã số thuế đã cấp trước đây của các tổ chức kinh tế bị sáp nhập, bị hợp nhất, bị chia, bị tách.

20. Phần người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế ký, ghi rõ họ tên: Người nộp thuế hoặc người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế phải ký, ghi rõ họ tên vào phần này.

21. Đóng dấu của người nộp thuế:

Trường hợp người nộp thuế có con dấu tại thời điểm đăng ký thuế thì phải đóng dấu vào phần này. Trường hợp người nộp thuế không có con dấu tại thời điểm đăng ký thuế thì chưa phải đóng dấu trên tờ khai thuế. Khi người nộp thuế đến nhận kết quả phải bổ sung việc đóng dấu cho cơ quan thuế.

Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng đăng ký thuế quy định tại điểm d khoản 2 Điều 4 Thông tư này không có con dấu thì không phải đóng dấu vào phần này.

22. Nhân viên đại lý thuế: Trường hợp đại lý thuế kê khai thay cho người nộp thuế thì kê khai vào thông tin này.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm