Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu số 51/QĐ-PTHA: Quyết định cưỡng chế trả nhà, giao nhà

Quyết định cưỡng chế trả nhà, giao nhà
33

Quyết định cưỡng chế trả nhà, giao nhà

Mẫu quyết định về việc cưỡng chế trả nhà, giao nhà

Mẫu quyết định về việc cưỡng chế trả nhà, giao nhà là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc cưỡng chế trả nhà, giao nhà. Mẫu nêu rõ thông tin ngôi nhà bị giao trả… Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 49/QĐ-PTHA: Quyết định chấm dứt cưỡng chế khai thác đối với tài sản

Mẫu số 48/QĐ-PTHA: Quyết định cưỡng chế khai thác đối với tài sản

Mẫu số 47/QĐ-PTHA: Quyết định cưỡng chế trả vật

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc cưỡng chế trả nhà, giao nhà như sau:

Mẫu số 51/QĐ-PTHA

BTL QK….(BTTM, QCHQ)
PHÒNG THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……../QĐ-PTHA

……………, ngày ….. tháng ….. năm …….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cưỡng chế trả nhà, giao nhà

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ … Điều … Luật Thi hành án dân sự …….;

Căn cứ Bản án, Quyết định số ……………. ngày …… tháng ……. năm…… của Tòa án ……….. ……………………. (các bản án, quyết định phải thi hành);

Căn cứ Quyết định thi hành án số ……………….. ngày….tháng….năm………. của Trưởng phòng Thi hành án …………………………….;

Xét thấy ………………………………………………………………………………….,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế thi hành án đối với: ……………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………

Phải trả nhà, giao nhà tại: ……………………………… cho …………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………

Ngôi nhà gồm: ………………………………………………………………………….

vào hồi …… giờ …… ngày ……. tháng ….. năm …………

Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như Điều 1, 2;
– Cục THA/BQP;
– Viện KSQS……;
– Lưu: VT, HS, THA; ….

CHẤP HÀNH VIÊN

Mẫu quyết định về việc cưỡng chế trả nhà, giao nhà

Mẫu quyết định về việc cưỡng chế trả nhà, giao nhà

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm