Bài thu hoạch, bài dự thiTài liệu

Bộ câu hỏi tham khảo hội thi cán bộ “Tham mưu tốt – Dân vận khéo” năm 2021

Đề cương Hội thi cán bộ Tham mưu tốt - Dân vận khéo
41

Đề cương Hội thi cán bộ Tham mưu tốt – Dân vận khéo

Hội thi cán bộ “Tham mưu tốt – Dân vận khéo” năm 2021 nhằm giáo dục truyền thống, lòng tự hào Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy vai trò của hệ thống chính trị có trách nhiệm với Nhân dân, chăm lo, phục vụ Nhân dân. Sau đây là bộ câu hỏi tham khảo cuộc thi.

Hội thi cán bộ “Tham mưu tốt – Dân vận khéo” năm 2021

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CÁC NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA THÀNH PHỐ THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 và KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021:

1. Để tổng hợp kết quả Chỉ số PAPI hàng năm, khoảng bao nhiêu người dân được lựa chọn ngẫu nhiên và phỏng vấn trực tiếp?

A. 10.000 người

B. 12.000 người

C. 14.000 người

Đáp án thi Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước Bình Thuận

D. 15.000 người

2. Trong Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn Thành phố, diện tích làm việc tối thiểu của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố và tỷ lệ diện tích dành để bố trí nơi ngồi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch được quy định là?

A. 40 m2 – 50%

Đáp án thi Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước Bình Thuận

B. 80 m2– 50%

C. 40 m2 – 40%

D. 80 m2 – 40%

3. Trong Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2017, mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2025 là hoàn thành Đề án?

A. Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị đáng sống

B. Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị hiện đại

C. Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh

Đáp án thi Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước Bình Thuận

D. Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình

4. Trong Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2021, xác định chủ đề năm 2021 là:

A. Năm đột phá trong cải cách hành chính

B. Năm đột phá trong thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc Hội

C. Năm xây dựng chính quyền đô thị thông minh, cải thiện đầu tư

D. Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư

5. Điền vào chỗ “…..”: Trong Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm cải cách thể chế năm 2021 là “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của thành phố, chú trọng việc…. đánh giá tác động của các chính sách và thủ tục hành chín, đơn giản hóa thủ tục hành chính”.

A. Rà soát dữ liệu, số hóa dữ liệu

B. Thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu

C. Tổ chức thực hiện

D. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện

Đáp án thi Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước Bình Thuận

6. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố là?

A. Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố

B. Ban Tổ chức Thành ủy

C. Văn phòng Thành ủy

D. Sở Nội vụ

Đáp án thi Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước Bình Thuận

7. Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đến năm 2021 giảm bao nhiêu % so với biên chế năm 2015?

A. 2%

B. 5%

C. 10%

Đáp án thi Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước Bình Thuận

D. 15%

8. Để đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTgvề việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế vào ngày tháng năm nào?

A. ngày 06/01/2017

Đáp án thi Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước Bình Thuận

B. ngày 06/02/2017

C. ngày 07/01/2017

D. ngày 07/02/2017

9. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, một trong những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương là?

A. Hiện đại, minh bạch, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân

Đáp án thi Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước Bình Thuận

B. Công khai, minh bạch, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân

C. Hiện đại, dân chủ, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân

D. Dân chủ, minh bạch, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân

10. Điền vào chỗ “…..”: Trong Chương trình phát triển Công nghệ thông tin – truyền thông giai đoạn 2016 – 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố), mục tiêu tổng quát của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính là “đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính dân chủ năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, xây dựng chính quyền ……..phù hợp với đô thị ……..”

A. Dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại – Điện tử – Thông minh

B .Chuyên nghiệp, hiện đại – Điện tử – Đặc biệt

Đáp án thi Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước Bình Thuận

C. Dân chủ, công khai, hiện đại – Điện tử – Thông minh

D. Dân chủ, công khai, hiện đại – Điện tử – Đặc biệt

11. Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương được ban hành vào ngày tháng năm nào?

A. 23/5/2015

B. 25/3/2015

Đáp án thi Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước Bình Thuận

C. 15/3/2015

D. 20/3/2015

12. Thủ tục hành chính (TTHC) bao gồm các bộ phận cấu thành nào sau đây?

A. Trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời hạn giải quyết.

B. Trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời hạn giải quyết, kết quả của việc thực hiện TTHC.

C. Tên TTHC, trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời hạn giải quyết, cơ quan đối tượng thực hiện TTHC, kết quả của việc thực hiện TTHC.

Đáp án thi Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước Bình Thuận

D. Tên TTHC, Trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời hạn giải quyết, kết quả của việc thực hiện TTHC.

13. Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về Thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn trên địa bàn Thành phố tại văn bản nào?

A. Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Đáp án thi Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước Bình Thuận

B. Kế hoạch số 5157/KH-UBND ngày 30/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố

C. Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND ngày 25/02/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

D. Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

14. Thư xin lỗi về thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn được thực hiện thông qua các cách thức nào?

A. Văn bản, qua tổng đài tin nhắn

B. Văn bản, trực tiếp

C. Văn bản, qua tổng đài tin nhắn, trực tiếp

Đáp án thi Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước Bình Thuận

D. Văn bản, qua tổng đài tin nhắn, qua điện thoại, trực tiếp

15. Thư xin lỗi về thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn phải được thực hiện khi nào?

A. Chậm nhất là ngày hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Đáp án thi Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước Bình Thuận

B. Ngay ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ

C. Khi tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính

D. Chậm nhất là 24 giờ, kể từ ngày hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

16. Trách nhiệm thực hiện Thư xin lỗi về thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn đối với thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại các Sở, ban, ngành thuộc về:

A. Người xử lý hồ sơ

B. Chánh văn phòng cơ quan, đơn vị

C. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị

D. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoặc người được ủy quyền

Đáp án thi Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước Bình Thuận

Để xem đầy đủ nội dung Bộ câu hỏi tham khảo hội thi cán bộ “Tham mưu tốt – Dân vận khéo” năm 2021, mời các bạn tải file về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm