Dành cho giáo viênTài liệu

Danh mục mã minh chứng đánh giá trường mầm non

Bảng mã minh chứng theo thông tư 19
17

Bảng mã minh chứng theo thông tư 19

Mã minh chứng kiểm định chất lượng theo thông tư 19

Bảng mã minh chứng theo thông tư 19 – Hướng dẫn tìm minh chứng kiểm định chất lượng giáo dục mầm non theo Thông tư 19/2018 của Bộ giáo dục.

Danh mục mã minh chứng đánh giá trường mầm non dùng để tham khảo đối với trường mầm non – Mức 1,2,3.

Bảng danh mục minh chứng đánh giá trường mầm non

TT

Mã minh chứng

Tên minh chứng

Số, ngày ban hành,

hoặc thời điểm phỏng vấn, quan sát

Nơi ban hành hoặc người

thực hiện

Ghi chú

TIÊU CHUẨN 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường

[H1-1-01-01]

Kế hoạch phát triển giáo dục trung hạn và dài hạn của nhà trường được các cấp phê duyệt.

[H1-1-01-02]

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp xã/thị trấn về định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và của ngành.

[H1-1-01-03]

Các hình ảnh, tư liệu chứng minh nội dung chiến lược phát triển của nhà trường đã được đưa tin trên cổng thông tin của nhà trường và các phương tiện thông tin truyền thông. Có công khai niêm yết.

[H1-1-01-04]

Sổ nghị quyết hội nghị Cán bộ công chức viên chức từng năm.

[H1-1-01-05]

Cổng thông tin điện tử của Phòng GDĐT hoặc của nhà trường

Các văn bản của cấp có thẩm quyền đánh giá nhà trường khi thực hiện giám sát việc thực hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển của nhà trường

Văn bản bổ sung, điều chỉnh phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển của nhà trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục) và các hội đồng khác

[H2-1-02-01]

Quyết định thành lập Hội đồng trường

Nghị quyết Hội đồng trường

Kế hoạch và các báo cáo sơ kết tổng kết của Hội đồng trường từng năm và nhiệm kỳ.

[H2-1-02-02]

Quyết định thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng của nhà trường

Kế hoạch hoạt động của HĐ thi đua, khen thưởng

……

Quyết định thành lập các Hội đồng tư vấn (HĐ tuyển sinh,…)

Biên bản họp các hội đồng tư vấn (nếu có)

Kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng (nếu có)

Các báo cáo sơ kết, tổng kết

Tiêu chí 1.3. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường

[H3-1-03-01]

Quyết định thành lập chi bộ

[H3-1-03-02]

Nghị quyết, biên bản sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt các chuyên đề.

…..

Bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận của các cấp đối với Chi bộ (nếu có)

Văn bản kiểm tra của cơ quan chức năng về hoạt động chi bộ

Quyết định chuẩn y BCH Công đoàn

Phương hướng và báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn

Biên bản sinh hoạt Công đoàn

Bằng khen, giấy khen của các cấp đối với Công Đoàn

Quyết định chuẩn y BCH Chi đoàn

Phương hướng, tổng kết hoạt động Chi đoàn

Biên bản sinh hoạt chi đoàn

Quyết định thành lập Hội, đoàn thể đặc thù nếu có (khuyến học, chữ thập đỏ…..)

Kế hoạch, báo cáo sơ, tổng kết, Bằng khen, giấy khen của các hội nói trên (nếu có)

Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng

[H4-1-04-01]

Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

[H4-1-04-02]

Quyết định về việc thành lập các tổ chuyên môn và tổ văn phòng

….

Hồ sơ tổ chuyên môn, tổ văn phòng theo quy định ……(Kế hoạch, báo cáo sơ tổng kết….các loại biên bản của tổ có liên quan)

Biên bản hoặc kết luận kiểm tra của các cấp có thẩm quyền về hoạt động tổ chuyên môn, tổ văn phòng (nếu có)

Tiêu chí 1.5: Tổ chức nhóm trẻ và lớp mẫu giáo

[H5-1-05-01]

Kế hoạch phát triển mạng lưới trường lớp được các cấp phê duyệt

[H5-1-05-02]

Kế hoạch công tác tuyển sinh hằng năm

Sổ đăng bộ của nhà trường (danh bạ trẻ theo từng độ tuổi)

….

Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp.

6. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản

[H6-1-06-01]

Hồ sơ quản lý tài sản, tài chính của nhà trường theo quy định.

[H6-1-06-02]

Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường

….

Công tác công khai, quản lý sử dụng tài chính, tài sản (công khai niêm yết hoặc công khai tại biên bản các cuộc họp…..)

Phần mềm quản lý hành chính, tài chính và tài sản của nhà trường

Sổ theo dõi đóng góp của các tổ chức, cá nhân

Kế hoạch vận động các nguồn tài trợ (theo TT số 08/2018/BGDĐT)

Biên bản kiểm tra hoặc kết luận của cấp trên về việc thanh tra, kiểm toán,…) có đánh giá về các nội dung có liên quan

Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên

[H7-1-07-01]

– Kế hoạch bồi dưỡng, phát triển đội ngũ ( BDTX, nâng cao trình độ, năng lực CMNV, học tập các nghị quyết của Đảng và các văn bản pháp luật mới….)

[H7-1-07-02]

– Quyết định phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên hằng năm

….

– Hồ sơ chi trả các chế độ chính sách (lương và các chế độ phụ cấp khác của giáo viên hằng tháng….)

……

Biên bản họp CBCCVC toàn trường có đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng, phát triển đội ngũ ( BDTX, nâng cao trình độ, năng lực CMNV, học tập các nghị quyết của Đảng và các văn bản pháp luật mới….)

Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục

[H8-1-08-01]

– Văn bản của địa phương về việc quản lý các hoạt động giáo dục trên địa bàn (Nghị quyết, kế hoạch…của địa phương)

[H8-1-08-02]

Phương hướng nhiệm vụ năm học, tháng, tuần; có báo cáo đánh giá, sơ kết, tổng kết của nhà trường

….

Biên bản kiểm tra của nhà trường và các cấp có thẩm quyền về việc thực hiện nhiệm vụ năm học…

Bằng khen, Giấy khen, Giấy chứng nhận,… của cấp có thẩm quyền công tác quản lý các hoạt động giáo dục

Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

[H9-1-09-01]

Hồ sơ hội nghị cán bộ công chức viên chức hàng năm (phương hướng nhiệm vụ, báo cáo sơ kết, tổng kết của nhà trường và công đoàn

Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ của nhà trường; Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân

Quy chế dân chủ của nhà trường

[H9-1-09-02]

Hồ sơ tiếp công dân

Nội quy cơ quan

Hồ sơ công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học

[H10-1-10-01]

Các phương án liên quan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn ,…..trường học

[H10-1-10-02]

Văn bản phối hợp với cơ quan công an có nội dung liên quan

….

Hợp đồng với tổ chức, cá nhân

Giấy chứng nhận trường học an toàn, … theo TT 13/2010/TT-BGDĐT

Số điện thoại đường dây nóng của nhà trường

Biên bản (hoặc kết luận, thông báo) của cơ quan công an, chính quyền địa phương có liên quan (nếu có)

Biên bản xử lý các vụ việc có liên quan (nếu có)

Các hình thức khen thưởng về kết quả thực hiện các phương án

Các hình ảnh, tư liệu…….

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

Văn bằng, Chứng chỉ hoặc chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý giáo dục

[H11-2-01-01]

Kết quả đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hằng năm

[H11-2-01-02]

Văn bản triệu tập hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn

….

Các hình thức khen thưởng của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng (nếu có)

Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên

[H12-2-02-01]

Hồ sơ quản lý nhân sự (giáo viên) hoặc phần mềm quản lý…

[H12-2-02-02]

Quyết định phân công nhiệm vụ cho giáo viên

Danh sách giáo viên có thông tin về trình độ đào tạo

Biên bản đánh giá, xếp loại giáo viên hằng năm

Hồ sơ đánh giá, xếp loại giáo viên hằng năm của nhà trường theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên (các mẫu theo quy định)

Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên

[H13-2-03-01]

Hồ sơ quản lý nhân sự (nhân viên) hoặc phần mềm quản lý

[H13-2-03-02]

Quyết định phân công nhiệm vụ cho nhân viên hằng năm

Danh sách nhân viên của nhà trường có thông tin về trình độ đào tạo và nghiệp vụ

….

Hồ sơ đánh giá xếp loại nhân viên hằng năm

Văn bản triệu tập nhân viên tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ

Chứng chỉ hoặc chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

Tiêu chí 3.1: Diện tích, Khuôn viên, sân vườn

[H15-3-01-01]

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà trường

[H15-3-01-02]

Sơ đồ tổng thể khuôn viên nhà trường

….

Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường

Danh mục đồ chơi, thiết bị

Sổ quản lý tài sản.

Các hình ảnh liên quan và khảo sát thực tế.

Tiêu chí 3.2: Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và khối phòng phục vụ học tập

[H16-3-02-01]

Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường

[H16-3-02-02]

Sổ quản lý tài sản của lớp

….

Biên bản kiểm tra tài sản, cơ sở vật chất hàng năm của nhà trường và các cấp (nếu có)

Các hình ảnh, tư liệu liên quan và khảo sát thực tế

Tiêu chí 3.3: Khối phòng hành chính – quản trị

[H17-3-03-01]

Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường

Sơ đồ tổng thể khuôn viên nhà trường

[H17-3-03-02]

Sổ quản lý tài sản,

….

Các hình ảnh liên quan và khảo sát thực tế

Các biên bản kiểm tra, đánh giá tài sản, cơ sở vật chất hàng năm của các cấp có thẩm quyền

Tiêu chí 3.4: Khối phòng tổ chức ăn

[H18-3-04-01]

Sơ đồ tổng thể khuôn viên nhà trường

[H18-3-04-02]

Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường

Sổ quản lý tài sản

….

Biên bản kiểm tra của cơ quan y tế vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận bếp ăn ATTP về nước sạch

Hồ sơ lưu mẫu thực phẩm theo quy định

Các hình ảnh liên quan và khảo sát thực tế

Biên bản kiểm tra tài sản

Tiêu chí 3.5: Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi

[H19-3-05-01]

Thống kê danh mục thiết bị, đồ dùng, đồ chơi của nhà trường

[H19-3-05-02]

Kế hoạch bổ sung, sửa chữa thiết bị hằng năm

….

Hoá đơn sửa chữa các thiết bị

Hợp đồng kết nối mạng LAN

Hoá đơn thanh toán tiền Internet hằng tháng của nhà trường

Thống kê danh mục thiết bị, đồ dùng, đồ chơi dạy học do giáo viên tự làm

Biên bản kiểm tra tài sản

Biên bản kiểm tra của các cấp có thẩm quyền có nội dung liên quan

Tiêu chí 3.6: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước

[H20-3-06-01]

Sơ đồ tổng thể khuôn viên nhà trường

[H20-3-06-02]

Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường

….

Hợp đồng cung cấp nước sạch (nếu có)

Hoá đơn thu tiền nước hằng tháng (nếu có)

Hợp đồng thu gom và vận chuyển rác (nếu có)

Biên bản kiểm tra của các cơ quan chức năng có nội dung liên quan

Khảo sát thực tế….

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ trẻ

[H21-4-01-01]

Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh

[H21-4-01-02]

Danh sách Ban đại diện cha mẹ trẻ hàng năm của từng lớp và nhà trường

……

Báo cáo hoạt động của Ban đại diện cha mẹ trẻ theo kế hoạch

….

Biên bản họp BĐD cha mẹ trẻ

Biên bản họp giữa ban đại diện cha mẹ trẻ và nhà trường

Biên bản kiểm tra của các cấp có thẩm quyền

Sổ theo dõi đóng góp của các tổ chức, cá nhân (nếu có)

Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường

[H22-4-02-01]

Các văn bản của nhà trường tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương để tạo điều kiện cho nhà trường từng bước thực hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển

[H22-4-02-02]

Các báo cáo liên quan của chi bộ đảng, của nhà trường, công đoàn và các tổ chức khác trong nhà trường

….

Các hoạt động phối hợp… Các hình ảnh, tư liệu về hoạt động lễ hội, sự kiện,…của nhà trường phù hợp với văn hóa địa phương.

Kế hoạch, Báo cáo tổng kết và kế hoạch hoạt động ngày hội, ngày lễ……

Các văn bản của cấp có thểm quyền công nhận nhà trường đạt danh hiệu cơ quan văn hoá

Sổ theo dõi đóng góp của các tổ chức, cá nhân (nếu có)

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

[H23-5-01-01]

Kế hoạch GD năm học, chủ dề, tuần, ngày..

[H23-5-01-02]

Kế hoạch giáo dục được bổ sung (nếu có)

Các biên bản kiểm tra, đánh giá của cấp có thẩm quyền

Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ

[H24-5-02-01]

Kế hoạch hoạt động giáo dục của nhà trường, của tổ chuyên môn, của giáo viên được phê duyệt

[H24-5-02-02]

Hồ sơ đánh giá trẻ theo quy định

…..

Hình ảnh, video, tư liệu về các hoạt động giáo dục. ….

…..

Các báo cáo chuyên đề của nhà trường và tổ chuyên môn

….

Khảo sát thực tế ….(dự giờ thăm lớp)

Tiêu chí 5.3: Kết quả nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ

[H25-5-03-01]

Kế hoạch phối hợp với y tế để khám sức khỏe

[H25-5-03-02]

Hồ sơ theo dõi sức khỏe, cân nặng, chiều cao của trẻ

Hồ sơ bán trú, thực hiện phần mềm dinh dưỡng, kết quả dưỡng chất…(theo quy định)

….

Kế hoạch phòng chống suy dinh dưỡng và can thiệp trẻ thừa cân, béo phì

Kết quả trẻ được phục hồi sau các đợt……

Nội dung tuyên truyền, tư vấn….. và hình ảnh về việc tổ chức hoạt động có liên quan đến nội dung trên…..

Hình ảnh, video, tư liệu về các hoạt động giáo dục (nếu có) và khảo sát thực tế (dự giờ, thăm lớp)

Tiêu chí 5.4: Kết quả giáo dục

[H26-5-04-01]

Số theo dõi trẻ đến nhóm lớp

[H26-5-04-02]

Sổ đăng bộ, danh sách trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN qua các năm học

Hồ sơ trẻ khuyết tật,

Kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật và theo dõi sự tiến bộ của trẻ

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm