Bài thu hoạch, bài dự thiTài liệu

Đáp án Học và làm theo lời Bác 2021

Bài dự thi Tuổi trẻ làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
70

Bài dự thi Tuổi trẻ làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã chính thức được phát động với 3 bảng thi riêng biệt dành cho các đối tượng học sinh, sinh viên, công chức viên chức, người lao động trên toàn quốc. Sau đây là chi tiết đáp án Học và làm theo lời Bác 2021 Bảng A dành cho đối tượng học sinh đã được Hoatieu cập nhật, mời các bạn cùng theo dõi.

Lưu ý: Trang web dự thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang bị lỗi. Hoatieu sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất về cuộc thi, các bạn chú ý theo dõi.

1. Đáp án Học và làm theo lời Bác bảng A tuần 4

Câu 1: Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh dặn dò: “Ra sức học tập nâng cao … và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho nhân dân”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. trình độ chính trị, năng lực chuyên môn

B. trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. trình độ văn hóa và đạo đức cách mạng

D. trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức

Câu 2: Trong bài Hại ngày kỉ niệm vẻ vang (9/5/1965), Hồ Chí Minh nói: “Ta có lòng nồng nàn yêu nước và … của toàn dân”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. sự ủng hộ nhiệt tình

B. sức đoàn kết chặt chẽ

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. tinh thần kháng chiến

D. tích cực tham gia

Câu 3: Trong bài Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Thật là khác hẳn ngày xưa một trời một vực, cũng khác hẳn cảnh tượng đau khổ ở miền Nam dưới …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. sự tàn phá tàn bạo của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai

B. sự đàn áp của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai

C. gót sắt tàn bạo của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai

Câu 4: Trong Lời tuyên bố với phóng viên báo “Pari – Sài gòn”(1946), Hồ Chủ tịch đã viết: “Đồng bào tôi và tôi thành thực muốn hòa bình. Chúng tôi không muốn … Tôi biết là nhân dân Pháp không muốn…”. Hãy chọn đáp án đúng

A. thỏa hiệp

B. đình chiến

C. mất mát

D. chiến tranh

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 5: Trong bài Thư trung thu gửi các cháu nhi đồng (1951), Hồ Chí Minh viết: “Các cháu phải biết yêu, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu ………… Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. học tập

B. gia đình

C. lao động

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. công việc

Câu 6: Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Theo tiếng gọi của Tổ quốc, thanh niên cả nước ta cùng giương cao ngọn cờ của …, lập nhiều thành tích xuất sắc”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. chủ nghĩa dân tộc

B. chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. chủ nghĩa yêu nước

D. chủ nghĩa xã hội

Câu 7: Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Theo tiếng gọi của Tổ quốc, thanh niên cả nước ta càng …, lập nhiều thành tích xuất sắc”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. giương cao ngọn cờ của Đoàn Thanh niên cộng sản HCM

B. giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. giương cao ngọn cờ của cách mạng giải phóng dân tộc

D. phát huy tinh thần đấu tranh anh dũng của dân tộc

Câu 8: Ngày truyền thống nghề cá của ngành Thủy sản Việt Nam là ngày nào sau đây?

A. Ngày 14 tháng 1 hàng năm.

B. Ngày 4 tháng 11 hàng năm.

C. Ngày 14 tháng 11 hàng năm.

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. Ngày 4 tháng 1 hàng năm

Câu 9: Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh dặn dò: “Luôn luôn chú ý … thiếu niên và nhi đồng, làm gương tốt về mọi mặt cho đàn em noi theo”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. giúp đỡ và dìu dắt

B. dìu dắt và chăm lo

C. dạy dỗ và chăm lo

D. dìu dắt và giáo dục

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 10: Trong bài Nói chuyện tại Hội nghị quân sự lần thứ năm (1948), Hồ Chí Minh nói: “Tín là phải làm cho người ta ……..mình.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. hiểu

B. biết

C. tin

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. nhớ

Câu 11: Nhà nước Việt Nam đã thực hiện biện pháp nào để ổn định hệ thống chính quyền và hệ thống chính trị sau Đại thắng Xuân 1975?

A. Thành lập chính quyền trung lập và các đoàn thể.

B. Thành lập chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng các cấp.

C. Giải tán các đảng phái thân Mĩ – chính quyền Sài Gòn.

D. Xóa bỏ chính quyền cũ và các chính sách lạc hậu.

Câu 12: Tại Đại hội các chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc (1/5/1952), Hồ Chí Minh nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người…. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. yêu nước nhất.

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. xứng đáng nhất.

C. đáng khen nhất.

D. tích cực nhất.

Câu 13: Trong bài Cần, kiệm, liêm, chính (1949), Hồ Chí Minh viết: “Siêng nghĩ ngợi thì hay có…….”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. hiểu biết

B. kiến thức

C. nhớ lâu

D. sáng kiến

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 14: Ngày 31/7/1977, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam đã thống nhất thành tổ chức nào?

A. Mặt trận dân tộc giải phóng Việt Nam.

B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Mặt trận Dân chủ Việt Nam.

D. Liên minh các lực lượng dân tộc

Câu 15: Cảng nào sau đây được thành lập ngày 22/2/1860?

A. cảng Cam Ranh

B. cảng Đà Nẵng

C. cảng Sài Gòn

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. cảng Hải Phòng

Câu 16: Trong bài Thư trung thu gửi các cháu nhi đồng (1951), Hồ Chí Minh viết:”Trung thu trăng sáng như gương [ Bác Hồ ngắm cảnh, nhi đồng.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. nhớ thương

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. thương yêu

С. thương mến

D. nhớ mong

Câu 17: Trong bài Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Nhân dân hoàn toàn làm chủ … ”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. sự nghiệp của dân tộc

B. cách mạng của dân tộc

C. đất nước của mình

D. vận mạng của mình

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 18: D

Câu 19: Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh dặn dò: “Luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng,…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. khiêm tốn và giản dị

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. tăng cường đoàn kết

C. chống chủ nghĩa cá nhân

D. nâng cao tổ chức và kỷ luật

Câu 20. “Miền Bắc nước ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Đất nước, xã hội và con người đều đổi mới”. Đây là lời khẳng định tại Hội nghị Chính trị đặc biệt của Trung ương Đảng (1964) của gi?

A. Trường Chinh

B. Hồ Chí Minh

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Lê Duẩn

D. Đỗ Mười

Câu 21: Trong bài Nói chuyện tại hội nghị tri thức Việt Nam chống Mỹ cứu nước (6/1/1966), Hồ Chí Minh nói: “Trong phong trào thi đua chống Mỹ, cứu nước, công nhân có cuộc vận động …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Ba sẵn sàng

B. Ba xây, ba chống

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. cải tiến kĩ thuật

D. Bạch đầu quân”

Câu 22: Trong bài Giữ bí mật (1948) của Hồ Chí Minh có câu: “Giữ bí mật là………….? Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. điều chú ý nhất

B. điều cần thiết nhất

C. điều quan trọng nhất

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. điều quan tâm nhất

Câu 23: Tết Trung Thu (1953), Hồ Chí Minh đã viết thư cho các cháu thiếu nhi như sau: “Thự này Bác gửi thư chung ……. khắp vùng gần xa”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Bác khuyên các cháu

B. Bác hôn các cháu

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Bác nhắc các cháu

D. Bác thương các cháu

Câu 24: Trong bài Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Các tôn giáo đoàn kết, các dân tộc đoàn kết, …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. thương yêu nhau như anh em một nhà

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. hoàn thuận, chung sức chiến đấu

C. các tầng lớp đoàn kết một lòng

D. đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau

Câu 25: Trong Điện gửi đại hội phụ nữ “Ba đảm đang” Hải Phòng (1985), Hồ Chí Minh viết: “Chúc các cô … để góp phần xứng đáng trong công cuộc chống Mỹ, cứu nước”. Hãy lực chọn đáp án đúng?

A. cố gắng hơn nữa trong sản xuất

B. cố gắng hơn nữa và tiến bộ hơn nữa

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. phấn đấu dành nhiều thành tích hơn nữa

D. đoàn kết hơn nữa và tiến bộ hơn nữa

Câu 26: Ngày 25/4/1976, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện nào dưới đây?

A. Hội nghị Hiệp thương thống nhất đất nước được tổ chức tại Sài Gòn.

B. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất học kì đầu tiên.

D. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 được khai mạc

Câu 27: Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh dặn dò: “Bác mong các cháu đều xứng đáng là những anh hùng trong sự nghiệp cách mạng tiêu diệt chủ nghĩa đế quốc và…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. dạy dỗ và chăm lo

B. dìu dắt và chăm lo

C. giúp đỡ và dìu dắt

D. xây dựng xã hội mới

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 28: Trong bài nói trong buổi chiêu đãi mừng quân đội tg 20 tuổi (22/12/1964), Hồ Chí Minh nói: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội … do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. quyết thắng

B. nhân dân

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. chủ lực

D. vững mạnh

Câu 29: Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên ta ngày nay đã thành một đội quân to lớn, hăng hái tiến lên, quyết tâm phấn đấu, hy sinh vì Tổ quốc thân yêu, vì…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. quần chúng nhân dân

B. tiến bộ xã hội

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. giải phóng dân tộc

D. chủ nghĩa xã hội

Câu 30: Trong văn kiện Gửi đồng bào Việt Nam, người Pháp và người thế giới (23/11/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Tôi nghiêng mình trước anh hồn những chiến sĩ và đồng bào Việt Nam đã vì Tổ quốc mà hi sinh tính mệnh. Tôi cũng…cho những người Pháp đã tử vong”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. tức giận, phẫn nộ

B. ngậm ngùi thương xót

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. nghiêng mình kính cẩn

D. vô cùng đau đớn

2. Đáp án Học và làm theo lời Bác bảng A tuần 3

Câu 1: Hải Đăng Đại Lãnh, một trong những hải đăng cổ nhất và đẹp nhất Việt Nam thuộc đơn vị hành chính nào?

A. Phú Yên

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 2: Vùng biển Vịnh Bắc bộ có 3 khu bảo tồn biển là

B. Bạch Long Vỹ, Cát Bà, Cồn Cỏ

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 3: Trong “Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam” (3/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Việc tổ chức và giáo dục cho tốt các cháu nhi đồng, chuẩn bị cho các cháu ấy mai sau trở nên những … tốt”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

A. công dân

B. con người

C. người chủ

D. đoàn viên

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 4: Trong bài “Đạo đức công dân” (1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là nhà nước do nhân dân làm chủ. Nhân dân có quyền lợi làm chủ, thì phải có nghĩa vụ làm tròn …, giữ đúng đạo đức công dân, tức là tuân theo pháp luật Nhà nước”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. vai trò của người làm chủ

B. bổn phận công dân

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. chức trách người chủ

D. quyền lợi và nghĩa vụ

Câu 5: Hải đăng Kê Gà, một trong những hải đăng cổ nhất và đẹp nhất Việt Nam thuộc đơn vị hành chính tỉnh nào?

A. Khánh Hòa.

B. Phú Yên.

C. Bình Định.

D. Bình Thuận.

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 6. Trong “Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” (10/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Vì hạnh phúc của dân tộc, vì lợi ích của …, mà tôi phải nói. Chúng ta phải ghi sau những chữ “công bình, chính trực” vào lòng”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

A. giai cấp

B. nhà nước

C. nhân dân

D. nước nhà

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 7: Cơ quan nào làm nhiệm vụ thực hiện chính sách tín dụng để phát triển sản xuất được thành lập vào ngày 6 tháng 5 năm 1951?

A. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Nhà Thương vụ

C. Mậu dịch quốc doanh

D. Bộ Tài Chính

Câu 8: Trong bài “Đội thanh niên xung phong” (11/7/1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Nhiệm vụ của Đội thanh niên xung phong là … mọi việc bất kỳ việc khó dễ và phục vụ cho đến kháng chiến thành công”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. xung phong

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. xung kích

C. gương mẫu

D. tiên phong

Câu 9: Thư gửi các cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên các trường và các lớp bổ túc văn hoá (31/8/1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Học phải đi đôi với hành, lý luận phải liên hệ với thực tế. Trong việc giáo dục và học tập, … đủ các mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hoá, kỹ thuật, lao động và sản xuất”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

A. phải coi trọng

B. phải kết hợp

C. cần lưu ý

D. phải chú trọng

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 10: Bác sĩ tình nguyện người Mỹ trong chiến tranh Việt Nam Allen Hassan đã viết cuốn sách nào nói về những sai lầm của nước Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam?

A. Nhìn lại quá khứ: Tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam

B. Từ chiến trường khốc liệt

C. Địa ngục trần gian

D. Không thể chuộc lỗi

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 11. Trong bài “Trả lời các nhà báo nước ngoài”. (01/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Tôi chỉ có …, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, gi cũng được học hành”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. một sự ham muốn

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. mục tiêu cao nhất

C. mục tiêu phấn đấu đặc biệt

D. một lòng mong mỏi

Câu 12. Đảo nào ở Việt Nam được mệnh danh là “Vương quốc Tỏi”?

A. Bạch Long Vĩ.

B. Lý Sơn.

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Phú Quốc

D. Cồn Cỏ

Câu 13. Vùng biển Bắc Bộ có 2 khu dự trữ sinh quyển là:

A. Châu thổ sông Hồng và Bạch Long Vĩ.

B. Cát Bà và Châu thổ sông Hồng.

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Cát Bà và Bạch Long Vĩ.

D. Châu thổ sông Hồng và Vân Đồn.

Câu 14. Ba vườn quốc gia ở vùng biển Nam Bộ là:

A. Côn Đảo, Mũi Cà Mau, Phú Quốc.

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Phú Quốc, Thổ Chu, Mũi Cà Mau.

C. Côn Đảo, Hòn Khoai, Phú Quốc.

D. Phú Quốc, Thổ Chu, Côn Đảo.

Câu 15. Vấn đề bất đồng then chốt giữa Việt Nam và Pháp dẫn tới sự bế tắc của Hội nghị trù bị Đà Lạt (4 – 1946) và Hội nghị Phôngtennoblô (7 – 1946) là gì?

A. Tự do cho Việt Nam

B. Pháp rút quân và trao trả độc lập cho Việt Nam

C. Việc thống nhất Bắc, Trung, Nam và trao trả độc lập cho Việt Nam

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. Hai bên đình chỉ mọi hoạt động xung đột và vũ lực

Câu 16. Trong tác phẩm Đời sống mới (20/3/1947). Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Người có học mới tiến bộ. Càng học càng tiến bộ. Vì vậy, cốt nhất là phải dạy cho học trò biết … Phải dạy cho họ có trí tự lập, tự cường, quyết không chịu làm nô lệ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

A. yêu nước, thương dân

B. yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội

C. yêu nước, yêu nhân dân.

D. yêu nước, thương nòi

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 18. “Cả nước Pháp lẫn nước Việt Nam đều không thể phí sức gây ra một cuộc chiến tranh khốc hại và nếu phải kiến thiết trên một đống hoang tàn thì thật là điều tai hại” là thông điệp mà Hồ Chí Minh đưa ra khi nào?

A. Thư gửi Tổng thống Mỹ Truman

B. Lời kêu gọi gửi Quốc hội và Chính phủ Pháp

C. Lời kêu gọi Liên Hiệp Quốc

D. Trả lời nhà báo Bernard Fall

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 19. Quyền cơ bản của dân tộc Việt Nam lần đầu tiên được công nhận bởi hiệp định quốc tế nào?

A. Hiệp ước Hoa Pháp 1946

B. Hiệp định Sơ bộ 1946

C. Hiệp định Paris 1973

D. Hiệp định Geneva

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 20. Trong tác phẩm Dân vận (15/10/1949), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, .. đều ở nơi dân”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

A. quyền hành và lực lượng

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. quyền lực và trí tuệ

C. quyền hành và sức mạnh

D. sức mạnh và quyền bính

Câu 21. Trong“Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” (10/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Vì hạnh phúc của dân tộc, …, mà tôi phải nói. Chúng ta phải ghi sâu những chữ “công bình, chính trực” vào lòng”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. vì lợi ích của nước nhà

B. vì quyền lợi của đất nước

C. vì lợi ích của nhân dân

D. vì quyền lợi của nhân dân

Câu 22. Nguyên tắc cơ bản trong xây dựng nền văn hoá mới được đề cập trong Đề cương văn hóa Việt Nam (1943) là gì?

A. Toàn diện, khoa học, dân tộc

B. Cơ bản, khoa học, đại chúng

C. Hiện đại, dân tộc, đại chúng

D. Khoa học, dân tộc và đại chúng

Câu 23. Bò biển, còn có tên gọi là Nàng Tiên cá hoặc cá củi, thuộc loại động vật có vú sống ở vùng biển nhiệt đới đã được phát hiện ở vùng biển 2 đảo ở nước ta là:

A. Phú Quốc và Côn Đảo.

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Cù Lao Chàm và Cồn Cỏ.

C. Bạch Long Vĩ và Lý Sơn.

D. Cồn Cỏ và Cái Bầu.

Câu 24. Trong tác phẩm “Thường thức chính trị” . (1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Ở nước ta, chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ … Nhân dân bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành chính quyền ấy. Thế là dân chủ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. Nhân dân có toàn quyền quyết định.

B. Mọi chủ trương, chính sách đều vì nhân dân.

C. Tất cả mọi chính sách đều phục vụ nhân dân.

D. Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền.

Câu 25. Vùng biển Nam Bộ có 3 khu dự trữ sinh quyển là:

A. Rừng ngập mặn Cần Giờ, Mũi Cà Mau, Hòn Khoai.

B. Ven biển và biển đảo Kiên Giang, Mũi Cà Mau, Hòn Khoai.

C. Rừng ngập mặn Cần Giờ, Mũi Cà Mau, Ven biển và biển đảo Kiên Giang.

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. ven biển và biển đảo Kiên Giang, Hòn Khoai, Mũi Cà Mau.

Câu 26. Hãy chọn đáp án đúng. Trong “Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam” (3/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết:

A. Cần phải làm đầu tầu, làm gương mẫu trong phong trào thi đua yêu nước. Phải thực hiện khẩu hiệu “Đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì thanh niên làm”

B. Cần phải làm đầu tầu, làm gương mẫu trong phong trào thi đua ái quốc Phải thực hành khẩu hiệu “Đâu nhân dân cần thì thanh niên có, việc gì khó thì có thanh niên làm”

C. Cần phải làm đầu tàu, xung phong và gương mẫu trong phong trào thi đua yêu nước. Phải thực hiện khẩu hiệu “Đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì thanh niên làm”

D. Cần phải làm đầu tầu, làm gương mẫu trong tất cả các phong trào thi đua yêu nước. Phải thực hiện chương trình “Đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì có thanh niên làm”.

Câu 27. Trong tác phẩm Thường thức chính trị viết năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Ở nước ta, chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ. Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. … bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành chính quyền ấy. Thế là dân chủ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

A. Toàn Đảng

B. Nhân dân

C. các cử tri

D. Toàn dân

Câu 28. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “ĐOÀN VIÊN VÀ THANH NIÊN ta nói chung là tốt, mọi việc đều …, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

A. xung kích đi đầu

B. quyết chí bền gan

C. hăng hái anh dũng

D. hăng hái xung phong

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 29. Trong “Thư gửi các em học sinh” (24/10/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Gia đình, trường học và xã hội chăm lo giáo dục, … làm cho các em mai sau trở nên những công dân tốt, những cán bộ tốt, những người chủ tốt của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. đều nhằm hướng tới

B. đều nhằm mục đích

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. nhằm thực hiện mục tiêu

D. là thực hiện chủ trương

Câu 30. Khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là:

A. Khu dự trữ sinh quyển Châu thổ sông Hồng.

B. Khu dự trữ sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ.

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Khu dự trữ sinh quyển Quần đảo Cát Bà.

D. Khu dự trữ sinh quyển Vườn quốc gia Cát Tiên.

2. Đáp án Học và làm theo lời Bác bảng A tuần 2 số 1

Từ 28/9 – 4/10/2020

Bộ câu hỏi số 1

Câu 1: Theo quy định của Hiệp định Gionevơ (1954), con sông nào là giới tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền Nam – Bắc Việt Nam?

A. Sông Hương

B. Sông Gianh

C. Sông Lam

D. Sông Bến Hải

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 2: Thắng lợi nào đã chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?

A. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972

B. Việc kí kết Hiệp định Pari (1973)

C. Phong trào Đồng Khởi (1059-1960)

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Câu 3. Trong bài Nhiều – Báo nhân dân số 2176 (3-3-1960) Hồ Chí Minh viết: “Muốn tăng lượng của cải vật chất để nước nhà giàu mạnh, nhân dân ấm no phải luôn luôn cố gắng sắp xếp để có thật nhiều người … sản xuất. Hãy chọn đáp án đúng?

A. Cải tiến

B. Trực tiếp

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Tham gia

D. Chỉ đạo

Câu 4. Hội nghị cấp cao 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia (4-1970) đã thể hiện điều gì?

A. Quyết tâm của 3 nước Đông Dương trong đoàn kết chiến đấu chống Mĩ

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Quyết tâm chống Mĩ, sau đó thành lập Liên bang Đông Dương.

C. Quyết tâm cùng bao vây cô lập chính quyền tay sai.

D. Quyết tâm tiến hành tổng công kích quân Mĩ và quân Đồng Minh.

Câu 5. Nội dung nào dưới đây là ý nghĩa quan trọng nhất của trận Điện Biên Phủ trên không (1972)?

A. Buộc Mĩ phải tuyên bố tạm ngừng các hoạt động chống phá miền Bắc.

B. Buộc Mĩ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán ở Pari.

C. Đánh bại âm mưu phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

D. Buộc Mĩ kí hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 6. Trong bài Trả lời phỏng vấn của ông Uyliam Uabi (11/1/1965), Hồ Chí Minh viết: “Nhân dân Việt Nam luôn luôn sẵn sàng tăng cường tình hữu nghị với nhân dân Anh, Mỹ và Tây Âu để …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. chống bọn hiếu chiến và xâm lược để giữ gìn hòa bình.

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. giành độc lập tự do và để giữ gìn hòa bình thống nhất.

C. giữ gìn hòa bình và bảo vệ nhân loại toàn thế giới.

D. chống chủ nghĩa đế quốc và để giữ gìn hòa bình.

Câu 7. Trong báo nhân dân 2107 (23-12-1959) Hồ Chí Minh viết: “Để ngăn chặn âm mưu của kẻ địch thì cán bộ, bộ đội và nhân dân cần phải …”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. luôn luôn nâng cao tinh thần tự giác

B. luôn luôn nâng cao tinh thần đấu tranh

C. luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. luôn luôn nâng cao tinh thần học tập

Câu 8. Trong bài Về đạo đức cách mạng (1976), Hồ Chí Minh viết: “Cách mạng là …, thắng lợi của cách mạng là do sự phấn đấu, hy sinh và trí thông minh, sáng tạo của hàng triệu nhân dân”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. sứ mệnh của nhân dân

B. sự nghiệp của dân tộc

C. sự nghiệp của quần chúng

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. sự nghiệp của toàn dân

Câu 9. Biển Đông nằm ở?

A. Rìa Tây Thái Bình Dương

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Rìa Đông Đại Tây Dương.

C. Rìa Tây Ấn Độ Dương

D. Rìa Đông Thái Bình Dương.

Câu 10. Trong Lời phát biểu tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, khóa II (10/4/1965), Hồ Chí Minh viết: “Nước Việt Nam là một, … không ai được xâm phạm đến quyền thiêng liêng ấy của nhân dân ta”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. dân tộc Việt Nam là một

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Tổ quốc Việt Nam là một

C. nhân dân Việt Nam là một

D. đồng bào Việt Nam là một.

Câu 11. Tỉnh nào là trung tâm của phong trào Đồng khởi (1959-1960)?

A. Bình Định

B. Mỹ Tho

C. Bến Tre

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. Bình Phước

Câu 12. Trong Lời phát biểu trong phiên họp bế mạc Hội nghị lần thứ 12 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (27/12/1965), Hồ Chí Minh viết: “Hiện nay việc sử dụng … còn lãng phí nhiều, nghe thấy rất đau xót”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Sức người, sức của

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. của cải, tài nguyên.

C. tài nguyên, con người.

D. nguồn lực nhân dân.

Câu 13. Trong Bài nói chuyện tại đại hội lần thứ III của đoàn Thanh niên lao động Việt Nam (24-3-1961), Hồ Chí Minh nói: “Trong thời kì kháng chiến, mặt trận chính của chúng ta là đánh giặc thực dân. Ngày nay, …là mặt trận chính của chúng ta. Vì vậy, cán bộ lãnh đạo cần phải biết …, biết kĩ thuật”. Hãy lựa chọn đáp án đúng??

A. chính trị.

B. văn hóa.

C. kinh tế

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. ngoại giao.

Câu 14. Trong Thư gửi đồng chí Phiden Caxtoro (5/2/1969), Hồ Chí Minh đã nói đến món quà tặng cho đồng chí Phiden Caxtoro. Quà tặng đó là gì?

A. Điếu cáy bằng tre

B. Nón lá Việt Nam

C. Đĩa gốm Bát Tràng

D. Gạt tàn thuốc lá

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 15. Trong Di chúc (10/5/1969), Hồ Chí Minh dặn dò cần đào tạo đoàn viên và thanh niên như thế nào?

A. chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. đào tạo ở nước ngoài những thanh niên ưu tú

C. chăm lo giáo dục đào tạo chuyên môn cho họ

D. động viên, khuyến khích họ tham gia cách mạng

Câu 16. Trong bài Nói chuyện với cán bộ, công nhân trên công trường xây dựng ba nhà máy xà phòng, cao su, thuốc lá ở Hà Nội (24-2-1959), Hồ Chí Minh nói: “Giai cấp lãnh đạo thì phải … trong công tác”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. tự nguyện

B. tiên phong

C. gương mẫu

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. đi đầu

Câu 17. Quốc gia nào sau đây có bờ biển không tiếp giáp với biển Đông:

A. Việt Nam.

B. Malaysia.

C. Myanmar

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. Thái Lan.

Câu 18. Trong Bài nói với cán bộ và xã viên hợp tác xã Hồng Thái (Hải Dương) (2/1965), Hồ Chí Minh nói: “Muốn thắng lợi thì phải cúng cổ tốt và phát triển tốt …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. quốc phòng an ninh

B. chi bộ “Bốn tốt”

C. tinh thần đoàn kết

D. Đảng và Đoàn

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 19. Em hiểu ý nghĩa của từ “vi hành” trong tác phẩm Vi hành (1923) của Nguyễn Ái Quốc như thế nào?

A. là nói về chuyến đi tìm hiểu đời sống nhân dân của nhà vua

B. là ca ngợi chuyến đi vì dân vì nước của một vị vua

C. là mỉa mai chuyến đi của một vị vua đến Pháp

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. là phê phán thói ăn chơi, xa hoa, lãng phí của nhà vua.

Câu 20. Điểm giống nhau cơ bản giữa chiến lược Chiến tranh đặc biệt và chiến lược Chiến tranh cục bộ của Mĩ là gì?

A. Đều tiến hành lập các ấp chiến lược

B. Đều mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc

C. Đều là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. Đều được tiến hành bằng quân đội Mĩ.

Câu 21. Trong Di chúc (10/5/1969), Hồ Chí Minh viết: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng …. Hãy lựa chọn đáp án đúng??

A. Xây dựng nước nhà giàu mạnh

B. Nâng cao đời sống của nhân dân

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Nâng cao vị thế quốc gia

D. Xây dựng đất nước giàu đẹp

Câu 22. Trong bài nói tại Đại hội thi đua bảo đảm giao thông vận tải quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược (24/3/1966), Hồ Chí Minh nói: “Cũng người công nhân ấy, nếu được học chính trị, được hiểu, thì …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. khi ra làm việc sẽ tốt hơn

B. khi làm việc sẽ hiệu quả hơn

C. khi ra làm việc sẽ khác ngay

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. khi bắt tay vào làm sẽ tốt hơn

Câu 23. Trong Bài nói với cán bộ và xã viên hợp tác xã Hồng Thái (Hải Dương) (2/1965), Hồ Chí Minh nói: “Mọi việc phải theo tinh thần cần kiệm …, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, tránh liên hoan lu bù”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. xây dựng nước nhà

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. liêm chính chí công vô tư

C. xây dựng Tổ quốc

D. xây dựng chủ nghĩa xã hội

Câu 24. Cuộc vận động “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường quản lí kinh tế tài chính, cải tiến kĩ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” (1963) được Hồ Chí Minh gọi tắt là gì?

A. 3 tình nguyện

B. 3 đảm đang

C. 3 xây 3 chống

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. 3 sẵn sàng.

Câu 25. Trong Thư gửi các vị đứng đầu một số nước (24/1/1966), Hồ Chí Minh viết: “Toàn dân ta đoàn kết một lòng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh,…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. quyết tâm thống nhất hai miền Nam, Bắc

B. quyết tâm giành độc lập, tự do cho dân tộc.

C. quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược

D. quyết tâm chiến đấu bảo vệ Tổ quốc

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 26. Trong Di chúc (10/5/1969), Hồ Chí Minh viết: “Phải giữ gìn Đảng ta thật …, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. đoàn kết

B. trong sạch

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. vững mạnh

D. dân chủ

Câu 27. Vào đầu thế kỉ XX, người nào dưới đây được mệnh danh là “Vua Tàu Thủy”?

A. Bạch Thái Bưởi

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Nguyễn Sơn Hà

C. Trịnh Văn Bô

D. Lương Văn Can

Câu 28. Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Nhân dân ta làm chủ đất nước của mình, cùng nhau ra sức xây dựng …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng??

A. cuộc đời độc lập, tự do, hạnh phúc

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. đất nước giàu và mạnh

C. đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc

D. cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Câu 29. Trong Di chúc (10//5/1969), Hồ Chí Minh đã nói cần giữ gìn điều gì như giữ gìn con người của mắt mình?

A. lòng tin yêu của nhân dân cả nước

B. sự đoàn kết nhất trí của Đảng

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. nền độc lập, tự do của đất nước

D. đạo đức cách mạng của mỗi người

Câu 30. Trong Di chúc (!0/5/1969), Hồ Chí Minh viết: “Đảng ta đã … tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Hãy chọn đáp án đúng

A. anh hùng

B. soi sáng

C. tập hợp

D. đoàn kết

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

3. Đáp án Học và làm theo lời Bác bảng A tuần 2 số 2

Câu số 1: Mục đích của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là:

A. Bầu đại biểu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Bầu Ủy ban hành chính các cấp

C. Bầu chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

D. Bầu cử hội đồng nhân dân các cấp (tỉnh, xã)

Câu số 2: Trong cuộc Tiến công chiến lược năm 1972, quân ta đã chọc thủng những phòng tuyến quan trọng nào của địch?

A. Huế, Đà Nẵng và Sài Gòn

B. Đà Nẵng, Tây Nguyên và Sài Gòn

C. Quảng Trị, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. Quảng Trị, Đà Nẵng và Tây Nguyên

Câu số 3: Ở Việt Nam vùng nào sau đây ít chịu ảnh hưởng của bão.

A. Bắc Bộ

B. Nam Bộ

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Nam Trung Bộ

D. Bắc Trung Bộ

Câu số 4: Trong bài Nói chuyện với cán bộ các ngành, quân, dân, chính Đảng Hải Phòng (31-3-1959), Hồ Chí Minh nói: “Phải chú ý phổ biến kinh nghiệm, cả kinh nghiệm tốt để theo, kinh nghiệm xấu …” Hãy lựa chọn đáp án đúng

A. để tránh

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. để bỏ

C. để chống

D. để phòng

Câu số 5: Trong bài Càng già càng giỏi (22/10/1965), Hồ Chí Minh viết: “Phong trào chống Mỹ, cứu nước sôi sục khắp nơi, lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân ta. Thanh niên thì hăng hái …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. thực hiện tốt Ba đảm đang

B. thực hiện tốt Ba không

C. thực hiện tốt Ba sẵn sàng

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. thực hiện tốt Bốn chống

Câu số 6: Trong bài Về đạo đức cách mạng (1976), Hồ Chí Minh viết: “Cách mạng là …, thắng lợi của cách mạng là do sự phấn đấu, hy sinh và trí thông minh, sáng tạo của hàng triệu nhân dân”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. sự nghiệp của toàn dân

B. sự nghiệp của quần chúng

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. sự nghiệp của dân tộc

D. sứ mệnh của nhân dân

Câu số 7: Nội dung nào sau đây không nằm trong kế hoạch Rơ-ve?

A. Thiết lập Hành lang Đông Tây (Hải Phòng – Hà Nội – Hòa Bình – Sơn La)

B. Tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4 nhằm khóa cửa biên giới Việt – Trung.

C. Chuẩn bị kế hoạch có quy mô lớn nhằm tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc lần thứ hai.

D. Xoay chuyển cục diện chiến tranh. Kết thúc chiến tranh trong danh dự trong vòng 18 tháng

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu số 8: Trong bài Tết trồng cây (5/2/1969), Hồ Chí Minh viết: “Mọi người đều nên tham gia trồng cây, nhưng lực lượng các cụ phụ lão có tổ chức là quan trọng và các cháu thiếu nhi là …”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. lực lượng góp phần không nhỏ

B. lực lượng góp phần đắc lực

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. lực lượng có vai trò nòng cốt

D. lực lượng chăm sóc cây

Câu số 9: Trong bài Tết trồng cây (5/2/1969), Hồ Chí Minh viết: “Năm nay, chúng ta thi đua trồng cây cho thật tốt, phải bảo đảm …, tổ chức một Tết trồng cây quyết thắng giặc Mỹ xâm lược”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. trồng càng nhiều càng tốt

B. trồng cây cho cả miền Nam

C. mỗi người trồng một cây

D. trồng cây nào tốt cây ấy

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu số 10: Trong Di chúc (10/5/1969), Hồ Chí Minh viết: “Đảng ta đã …, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Hãy chọn đáp án đúng?

A. anh hùng

B. soi sáng

C. đoàn kết

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. tập hợp

Câu số 11: Trong Di chúc (10/5/1969), Hồ Chí Minh dặn dò cần đào tạo đoàn viên và thanh niên như thế nào?

A. động viên, khuyến khích họ tham gia cách mạng

B. đào tạo ở nước ngoài những thanh niên ưu tú

C. chăm lo giáo dục đào tạo chuyên môn cho họ

D. chăm lo giáo dục đào tạo đạo đức cách mạng cho họ

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu số 12: Trong bài Chớ để nước đến chân mới nhảy Báo Nhân dân số 3038 (19-7-1962), Hồ Chí Minh nói các địa phương cần phải làm việc gì cấp bách để bảo vệ nhân dân và mùa màng trong mùa mưa lũ?

A. khơi thông mương máng

B. đắp đê, giữ đê

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. chuyển dân lên vùng an toàn

D. tăng cường kiểm tra

Câu số 13: Trong Bài nói chuyện với đồng bào các dân tộc (21-3-1961), Hồ Chí Minh nói: “Đồng bào các dân tộc phải đoàn kết chặt chẽ, yêu thương, giúp đỡ nhau như … trong một nhà”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. bạn bè

B. người thân

C. đồng chí

D. anh em

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu số 14: Trong Bài nói tại Đại hội thi đua bảo đảm giao thông vận tải quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược (24-4-1966), Hồ Chí Minh nói: “Mỗi công nhân, thanh niên trong ngành giao thông vận tải phải là …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. quân chủ lực

B. người gương mẫu

C. người tiên phong

D. một chiến sĩ

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu số 15: Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào sau đây có số lượng đảo nhiều nhất

A. Quảng Ninh

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Hải Phòng

C. Đà Nẵng

D. Kiên Giang

Câu số 16: Điều khoản nào sau đây không thuộc nội dung Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954?

A. Việt Nam sẽ tiến tới thống nhất bằng cuộc tuyển cử trong cả nước, sẽ được tổ chức dưới sự kiểm soát của một Ủy ban quốc tế

B. Hai bên tham chiến thực hiện ngừng bắn, lập lại hòa bình, di chuyển và tập kết quân đội ở hai miền Bắc và Nam

C. Các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. Các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Đông Dương

Câu số 17: Trong Di chúc (10/5/1969), Hồ Chí Minh viết: “Cuối cùng, tôi để lại … cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. một tình thương bao la

B. muôn vàn tình thân yêu

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. những lời chúc tốt đẹp

D. những tình cảm chân thành

Câu số 18: Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào sau đây có bờ biển dài nhất?

A. Khánh Hòa

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Quảng Ninh

C. Đà Nẵng

D. Quảng Bình

Câu số 19: Nếu ý nghĩa câu nói của Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”?

A. Khẳng định tầm quan trọng của giáo dục

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Khẳng định vai trò của việc trồng cây

C. Cho thấy Bác rất sáng suốt, tài tình

D. Khẳng định tầm nhìn xa của Bác

Câu số 20: Sự kiện lịch sử nào năm 1930 chứng tỏ thời kì đấu tranh kịch liệt đã đến

A. Cuộc đấu tranh của nông dân ở Thanh Chương

B. Cuộc biểu tình của nông dân ở Hưng Nguyên (khoảng 8000 nông dân)

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Cuộc biểu tình của nông dân Nam Đàn

D. Cuộc bãi công của công nhân Vinh – Bến Thủy

Câu số 21: Trong Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ II hội nhà báo Việt Nam (16-4-1959), Hồ Chí Minh nói: “Không sợ khó, có quyết tâm, không biết thì phải cố gắng học, mà cố gắng học thì nhất định …”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. hiểu được

B. thành công

C. thắng lợi

D. học được

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu số 22: Trong Di chúc (10/5/1969), Hồ Chí Minh viết: “Bồi dưỡng … là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. lực lượng cách mạng

B. thế hệ cách mạng cho đời sau

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. thế hệ đoàn viên thanh niên

D. thế hệ đảng viên tương lai

Câu số 23: Trong Bài nói tại Đại hội thi đua bảo đảm giao thông vận tải quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược (24/3/1966), Hồ Chí Minh nói: “Cũng người công nhân ấy nếu được học chính trị, được hiểu, thì …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. khi ra làm việc sẽ tốt hơn

B. khi làm việc sẽ hiệu quả hơn

C. khi ra làm việc sẽ khác ngay

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. khi bắt tay vào làm sẽ tốt

Câu số 24: Trong Bài nói chuyện với Trường thanh niên lao động XHCN Hòa Bình (24-7-1962), Hồ Chí Minh nói: “Các cháu phải … giữa thầy giáo với thầy giáo, giữa thầy giáo với học trò, giữa học trò với học trò, giữa nhà trường, thầy giáo, học trò với đồng bào địa phương” Hãy chọn đáp án đúng?

A. liên hệ

B. đoàn kết

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. gắn bó

D. thi đua

Câu số 25: Nhiệm vụ của miền Bắc trong giai đoạn 1965-1968 là gì?

A. Vừa sản xuất, vừa thực hiện nghĩa vụ hậu phương

B. Vừa chiến đấu vừa sản xuất

C. Chiến đấu, sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. Chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ

Câu số 26: Về quy mô, chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965-1968) có điểm gì khác so với chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965)?

A. Phạm vi chiến trường rộng hơn, ở cả hai miền Nam Bắc Việt Nam

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Diễn ra chủ yếu ở chiến trường miền Nam

C. Phạm vi chiến trường mở rộng sang Lào và Campuchia

D. Phạm vi chiến trường mở rộng ra toàn Đông Dương

Câu số 27: Thảo thuận nào sau đây không thuộc nội dung của Hiệp ước Hoa – Pháp được kí ngày 28-2-1946?

A. Pháp được đưa quân ra miền Bắc Việt Nam thay thế quân Pháp làm nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật

B. Lực lượng Việt Quốc và Việt Cách, tay sai của Tưởng, có được 70 ghế trong Quốc hội không qua bầu cử

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Tưởng được vận chuyển hàng hóa qua cảng Hải Phòng vào Hoa Nam không phải đóng thuế

D. Tưởng được Pháp trả lại một số tô giới của Pháp trên đất Trung Quốc và đường xe lửa Vân Nam.

Câu số 28: Em hiểu ý nghĩa của từ “vi hành” trong tác phẩm Vi hành (1923) của Nguyễn Ái Quốc như thế nào?

A. là ca ngợi chuyến đi vì dân vì nước của một vị vua

B. là nói về chuyến đi tìm hiểu đời sống nhân dân của nhà vua

C. là phê phán thói ăn chơi, xa hoa, lãng phí của nhà vua

D. là mỉa mai chuyến đi của một vị vua đến Pháp

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu số 29: Trong Thư gửi các vị đứng đầu một số nước (24/1/1946), Hồ Chí Minh viết: “Ngày nào còn quân đội xâm lược Mỹ trên đất nước chúng tôi, thì … kiên quyết chiến đấu chống lại chúng”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. dân tộc Việt Nam

B. đất nước chúng tôi

C. nhân dân chúng tôi

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. dân tộc chúng tôi

Câu số 30: Chúa Nguyễn Ánh để trốn tránh thủy quân Tây Sơn trên đảo Côn Lôn (Côn Sơn) đã cùng đám tùy tùng xuống thuyền chạy ra đảo nào sau đây:

A. Trường Sa.

B. Phú Quốc

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Phú Quý.

D. Nam Du.

4. Đáp án Học và làm theo lời Bác bảng A vòng 1 số 1

Câu 1: Tại kì họp thứ nhất, Quốc hội khóa IV (từ 24/6-3/7/1976), thành phố Sài Gòn – Gia Định được đổi tên là gì?

A. Sài Gòn – Chợ Lớn

B. Chợ Lớn

C. Sài Gòn

D. Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 2: Hải đăng Kê Gà, một trong những hải đăng cổ nhất và đẹp nhất Việt Nam thuộc đơn vị hành chính nào?

A. Quảng Nam

B. Bà Rịa – Vũng Tàu

C. Quảng Ngãi

D. Bình Thuận

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 3. Trong Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng (1955), Hồ Chí Minh viết “cần đảm bảo cho học trò những tri thức phổ thông chắc chắn, thiết thực, thích hợp với nhu cầu và tiền đồ xây dựng nước nhà, bỏ những phần nào không cần thiết cho đời sống thực tế.” Đó là nhiệm vụ của cấp học nào?

A. Giáo dục Mầm non

B. Giáo dục Tiểu học

C. Giáo dục Đại học

D. Giáo dục Trung học

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 4. Trong Nói về công tác huấn luyện và học tập (1950), Hồ Chí Minh viết “Học ở đâu? Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân, không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn.” Vấn đề chính được Hồ Chí Minh đặt ra trong đoạn văn trên là gì?

A. học mọi lúc mọi nơi

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. trước hết cần học ở trường

C. học lẫn nhau là cần thiết

D. cần học nhân dân

Câu 5. Trong tác phẩm Sử đối lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh viết “Người cách mạng phải có …, không có … thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Hãy chọn một đáp án đúng.

A. quyết tâm

B. nhiệt tình

C. ý chí

D. đạo đức

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 6. Từ tháng 5 đến tháng 8/1930 trung tâm phong trào cách mạng chủ yếu diễn ra ở đâu

A. Miền Trung

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Miền Bắc

C. Miền Nam

D. Cả nước

Câu 7. Trong “Thư gửi các học sinh” (9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Ngày nay các em được cái may mắn hơn cha anh là được hấp thụ một nền giáo dục của một nước độc lập, một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những … sẵn có của các em”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. phẩm chất

B. tiềm năng

C. khả năng

D. năng lực

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 8. Bài nói tại Trường Công an Trung cấp khóa 2, (1951) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Chính quyền dân chủ có nghĩa là chính quyền do …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. nhân dân kiểm tra

B. nhân dân là chủ

C. nhân dân dựng nên

D. người dân làm chủ

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 9. Ý nào sau đây thể hiện rõ nhất tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của giáo dục Việt Nam?

A. Chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu.

B. Mục đích học là để làm kinh tế, chính trị, văn hóa đều tiến bộ, các dân tộc đều đoàn kết,…để xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em.

D. Phải ra sức tẩy sạch ảnh hưởng của giáo dục nô dịch của thực dân còn sót lại, như: Thái độ thờ ơ đối với xã hội, xa rời đời sống lao động và đấu tranh của nhân dân.

Câu 10. Trong thư Gửi các em học sinh (1955), Hồ Chí Minh xác định việc học gồm 4 nội dung chính gồm thể dục, trí dục, mỹ dục, đức dục. Trong đó, mỹ dục được Người xác định như thế nào? Hãy chọn một đáp án đúng

A. là yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, yêu trọng của công

B. ôn lại những điều đã học, học thêm những tri thức mới

C. để phân biệt cái gì là đẹp, cái gì là không đẹp

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. để làm thân thể mạnh khỏe, đồng thời cần giữ vệ sinh riêng và vệ sinh chung.

Câu 11. Trong thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp từ cuối tháng 5 đến tháng 9/1946, ai là người thay Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ chức Quyền Chủ tịch nước VIệt Nam Dân chủ Cộng hòa?

A. Hoàng Minh Giám

B. Huỳnh Thúc Kháng

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Võ Nguyên Giáp

D. Phạm Văn Đồng

Câu 12. Trong Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng (1955), Hồ Chí Minh nêu ra mỗi cấp giáo dục cần nhận rõ nhiệm vụ của minh, trong đó, nhiệm vụ của giáo dục tiểu học là:

A. Kết hợp lý luận khoa học với thực hành, ra sức học tập lý luận và khoa học tiên tiến của các nước bạn, kết hợp với thực tiễn của nước ta.

B. giáo dục học sinh yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, trọng của cộng, cách dạy phải nhẹ nhàng và vui vẻ, chớ gò ép thiếu nhi vào khuôn khổ của người lớn.

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Thi đua học tập để sau này góp phần vào việc mở mang quê hương của mình và việc xây dựng nước Việt Nam yêu quý của chúng ta.

D. đảm bảo cho học trò những tri thức phổ thông chắc chắn, thiết thực, thích hợp với nhu cầu và tiền đồ xây dựng nước nhà.

Câu 13. Ngày 25/4/1976, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện nào sau đây?

A. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước.

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Quốc hội khóa VI của nước Việt Namm thống nhất họp kì đầu tiên.

C. Hội nghị Hiệp thương thống nhất đất nước được tổ chức tại Sài Gòn.

D. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 được khai mạc.

Câu 14. Đảng Cộng sản Việt Nam được đổi tên thành Cộng sản Đảng Đông Dương vào thời gian nào?

A. Tháng 9/1930

B. Tháng 11/1930

C. Tháng 2/1930

D. Tháng 10/1930

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 15. Trong tác phẩm Sửa đối lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh xác định đâu là nguyên nhân của các bệnh ba hoa, chủ quan, hình thức, ham danh vị, thiếu kỉ luật, lười biếng, … của cán bộ, đảng viên?

A. kém lí luận

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. chưa học hỏi

C. kém tính đảng

D. thiếu thực tiễn

Câu 16. “Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khóa I, trường Đại học nhân dân Việt Nam” (7/1956), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tự do tư tưởng – Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được …” Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. khuyến khích

B. tự do

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. phát huy

D. coi trọng

Câu 17. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh xác định đạo đức cách mạng bao gồm nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm; trong đó nhân là:

A. đầu óc trong sạch, sáng suốt, dễ hiểu lí luận, dễ tìm phương hướng, biết xem người, xét việc.

B. gan góc, gặp việc phải có gan làm, thấy khuyết điểm có gan sữa chữa, khó khăn có gan chịu đựng.

C. ngay thẳng, không có tư tâm, không làm việc bậy, không có việc gì phải giấu Đảng.

D. thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bào, không ham giàu sang, không sợ oai quyền.

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 18. Trong Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khóa I, trường Đại học nhân dân Việt Nam” (7/1956), chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Chân lý là …, cho nhân dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân tức là không phải chân lý”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. cái lợi cho đất nước

B. cái lợi cho Tổ quốc

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. cái phù hợp với khách quan

D. cái thực tiễn đem lại lợi ích

Câu 19. Hãy chọn đáp án đúng: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”. Lời nói này của Hồ Chủ tịch trong các văn kiện nào sau đây?

A. Thư gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp đầu năm học mới (10/1968)

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ Đảng ngành Giáo dục (6/1957)

C. Thư gửi cho các học sinh (9/1945)

D. Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng (10/1955)

Câu 20. Hải đăng Hòn Dáu, một trong những hải đăng rất quan trọng ở vùng biển Bắc Bộ thuộc đơn vị hành chính tỉnh thành phố nào?

A. Thanh Hóa

B. Hải Phòng

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Ninh Bình

D. Quảng Ninh

Câu 21. Chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh tồn tại trong khoảng thời gian bao lâu?

A. Từ 2 đến 3 tháng

B. Từ 3 đến 4 tháng

C. Từ 4 đến 5 tháng

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. Từ 5 đến 6 tháng

Câu 22. Nhiệm vụ chống phản động thuộc địa, phát xít, đòi tự do, dân chủ, dân sinh trong giai đoạn 1936-1939 được xác định như thế nào

A. Nhiệm vụ trực tiếp và trước mặt

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Nhiệm vụ lâu dài

C. Nhiệm vụ chiến lược

D. Nhiệm vụ gián tiếp

Câu 23. Trong số các vườn quốc gia sau, chỉ có một vườn quốc gia ở trong đất liền là:

A. Vườn quốc gia Mũi Cà Mau

B. Vườn quốc gia Bù Gia Mập

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Vườn quốc gia Cát Bà

D. Vườn quốc gia Côn Đảo

Câu 24. Trong tác phẩm Sửa đối lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh xác định đạo đức cách mạng bao gồm nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm. Trong đó dũng là gì?

A. gan góc, gặp việc phải có gan làm, thấy khuyết điểm có gan sửa chữa, khó khăn có gan chịu đựng

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bào, không ham giàu sang, không sợ oai quyền

C. đầu óc trong sạch, sáng suốt, dễ hiểu lí luận, dễ tìm phương hướng, biết xem người, xét việc.

D. ngay thẳng, không có tư tầm, không làm việc bậy, không có việc gì phải giấu Đảng.

Câu 25. Tại Đại hội các chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc (1/5/1952), Hồ Chí Minh nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. tích cực nhất

B. đáng khen nhất

C. yêu nước nhất

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. xứng đáng nhất

Câu 26. Trong bài Thanh niên phải làm gì (10/2/1948), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “Thanh niên cần phải có chí tự động,… Phải có khí khái ham làm việc, chứ không ham địa vị”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. tự cường, kiên định

B. tự lập, tự cường

C. tự cường, tự lập

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. chủ động, tự lập

Câu 27. Người phụ nữ Pháp nào đã lấy thân mình chặn đoàn tàu hỏa chở vũ khí sang Đông Dương?

A. Ray mông Điêng (Raymonde Dien)

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Hăng-ri Mác-tanh (Henri Martin)

C. Ma-đơ-len Ri-phô (Madeleine Riffaud)

D. Ray-mông Ô-brắc (Raymond Aubrac)

Câu 28. Đại đoàn bộ binh chủ lực của quân đội Việt Nam được thành lập đầu tiên là đại đoàn nào?

A. Đại đoàn 320

B. Đại đoàn 304

C. Đại đoàn 312

D. Đại đoàn 308

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 29. Liên bang Xô Viết và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa chính thức công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào năm nào?

A. 1954

B. 1950

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. 1951

D. 1953

Câu 30. Trong Chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (12/1944) Hồ Chí Minh viết: “Tên ĐỘI VIỆT NAM TUYÊN TRUYỀN GIẢI PHÓNG QUÂN nghĩa là …”. Hãy chọn đáp án đúng

A. quân sự trọng hơn chính trị

B. chính trị trọng hơn quân sự

Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. đội quân cảm tử

D. đội quân du kích

5. Đáp án Học và làm theo lời Bác bảng A vòng 1 số 2

Câu số 1: Khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam gần đây nhất được UNESCO công nhận là:

Câu số 2: Đại đoàn bộ binh chủ lực của quân đội Việt Nam được thành lập đầu tiên là đại đoàn nào?

Câu số 3: Trong bài nói chuyện tại Đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ II (1958), Hồ Chí Minh căn dặn: Đối với thanh niên trí thức như các cháu ở đây thì cần đặt hai câu hỏi: Học để làm gì? Học để phục vụ ai? Đó là hai câu hỏi cần phải trả lời dứt khoát thì mới có …” Chọn một đáp án đúng.

Câu số 4: Trong bài Cần, Kiệm, Liêm, Chính (1949), Hồ Chí Minh viết: “Siêng hoạt động thì …” Hãy lựa chọn đáp án đúng

Câu số 5: Trong bài nói chuyện tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (1964), Hồ Chí Minh chỉ ra “Dạy cũng như học phải chú trọng đến cả tài lẫn đức”. Đức ở đây được Người giải thích là gì?

Câu số 6: Đường bờ biển nước ta có chiều dài khoảng bao nhiêu km?

Câu số 7: Trong Nói về công tác huấn luyện và học tập (1950), Hồ Chí Minh viết: “Học ở đâu? Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân, không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn.” Vấn đề chính được Hồ Chí Minh đặt ra trong đoạn văn trên là gì?

Câu số 8: Trong tác phẩm Sửa đổi lề lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh xác định đâu là nguyên nhân của các bệnh ba hoa, chủ quan, hình thức. Ham danh vị, thiếu kỉ luật, lười biếng… của cán bộ, đảng viên?

Câu số 9: Hãy chọn đáp án đúng: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”. Lời nói này của Hồ Chủ tịch trong các văn kiện nào sau đây?

Câu số 10: Vùng nước tiếp giáp với đất liền ở phía trong đường cơ sở được gọi là gì?

Câu số 11: Cho biết vịnh Hạ Long thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nào sau đây?

Câu số 12: Cho biết quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh nào sau đây?

Câu số 13: Từ tháng 5 đến tháng 8/1930 trung tâm phong trào cách mạng chủ yếu diễn ra ở đâu?

Câu số 14: Người phụ nữ Pháp nào đã lấy thân mình chặn đoàn tàu hỏa chở vũ khí sang Đông Dương?

Câu số 15: Trong số các vườn quốc gia sau, chỉ có một vườn quốc gia ở trong đất liền là:

Câu số 16: Trong thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp từ cuối tháng 5 đến tháng 9/1946, ai là người thay Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ chức Quyền Chủ tịch nước VIệt Nam Dân chủ Cộng hòa?

Câu số 17: Hãy cho biết nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giáp với biển?

Câu số 18: Trong Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng (10/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Trường học của chúng ta là trường học của chế độ dân chủ nhân dân, nhằm mục đích đào tạo …, những người chủ tương lai tốt của nước nhà”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

Câu số 19: Hải Đăng Đại Lãnh, một trong những hải đăng cổ nhất và đẹp nhất Việt Nam thuộc đơn vị hành chính nào?

Câu số 20: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (10/1968), có viết: “Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng. Cần phải phát huy đầy đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng … thật tốt, đoàn kết thật chặt chẽ giữa thầy và thầy, thầy và trò, giữa học trò với nhau…” Hãy chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống cho phù hợp

Câu số 21: Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh viết “Người cách mạng phải có …, không có … thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Hãy chọn một đáp án đúng

Câu số 22: Hải đăng Hòn Dấu, một trong những hải đăng rất quan trọng ở vùng biển Bắc Bộ thuộc đơn vị hành chính tỉnh, thành phố nào?

Câu số 23: Phong trào nào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức phát động nhân kỷ niệm 1000 ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (11/6/1948)?

Câu số 24: Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (1947), các đặc điểm dài dòng, rỗng tuếc, cầu kỳ, khô khan, lúng túng; nói không ai hiểu, hay nói chữ … được Hồ Chí Minh coi là chứng bệnh gì?

Câu số 25: Địa điểm nào là nơi những người lĩnh viễn chinh Pháp cuối cùng rút khỏi miền Bắc Việt Nam vào năm 1955, chấm dứt sự hiện diện ở Đông Dương

Câu số 26: Vùng biển nước ta có diện tích khoảng bao nhiêu km2?

Câu số 27: Trong bài Tình đoàn kết quân dân ngày thêm bền chặt (1952), Hồ Chí Minh viết: “Quân dân đoàn kết, là đường …” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

Câu số 28: Tết Trung thu (1953), Hồ Chí Minh đã viết thư cho các cháu thiếu nhi như sau: “Thư này Bác gửi thư chung/ …. khắp vùng gần xa”. Hãy lựa chọn đáp án đúng

Câu số 29: Trong bài Phải tẩy sạch bệnh quan liêu (9/1950), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Việc gì có lợi cho dân, thì phải làm cho …Việc gì hại cho dân thì phải hết sức tránh”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp

Câu số 30: Trong Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng (1955), Hồ Chí Minh nêu ra mỗi cấp giáo dục cần nhận rõ nhiệm vụ của mình, trong đó nhiệm vụ của giáo dục tiểu học là:

6. Video đáp án Học và làm theo lời Bác 2020 bảng A

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm