Bài thu hoạch, bài dự thiTài liệu

Đáp án thi Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta

Đáp án thi Nghị quyết Đại hội Đảng
60

Đáp án thi Nghị quyết Đại hội Đảng

Đáp án thi Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta. Cuộc thi “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta” do Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam thành lập nhằm mục đích tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng .

Hãy cùng Hoatieu.vn tham khảo bộ đề và đáp án thi Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta tuần 3.

1. Đáp án thi Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta phần Trắc nghiệm

Câu 01: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế 05 năm 2021 – 2025, theo đó đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo của nước ta được bao nhiêu %?

A. Đạt 50%.

B. Đạt 60%.

C. 70%.

D. 80% .

Câu 02: Đại hội XIII của Đảng khẳng định như thế nào về các tổ chức của công nhân tại doanh nghiệp ngoài tổ chức công đoàn hiện nay?

A. Định hướng, quản lý tốt sự ra đời, hoạt động của các tổ chức của công nhân tại doanh nghiệp ngoài tổ chức công đoàn hiện nay.

B. Phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với sự ra đời, hoạt động của các tổ chức của công nhân tại doanh nghiệp ngoài tổ chức công đoàn hiện nay.

C. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân để thúc đẩy sự ra đời, hoạt động của các tổ chức của công nhân tại doanh nghiệp ngoài tổ chức công đoàn hiện nay.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 03: Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 xác định tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải dựa trên nền tảng nào?

A. Nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và chuyển đổi số

B. Thành tựu của của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

C. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và những thành tựu công nghệ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Câu 04: Nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020 -2025, được Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương lần thứ XIII đề ra như thế nào?

A. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng tổ chức đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.

B. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ việc xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

C. Nâng cao chất lượng chi bộ, chất lượng đảng viên; coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quan tâm phát triển đảng viên mới từ giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 05: Một trong các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra là?

A. 100% chi bộ nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với lĩnh vực công tác và truyền thống văn hóa của dân tộc.

B. 95% chi bộ nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với lĩnh vực công tác và truyền thống văn hóa của dân tộc.

C. 90% chi bộ nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với lĩnh vực công tác và truyền thống văn hóa của dân tộc.

Đáp án thi Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta phần Trắc nghiệm

Câu 06: Theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2020 của nước ta đạt bao nhiêu %?

A. 6%.

B. 5,5%.

C. 6,5%.

D. 2,91%.

Câu 07: Đại hội XIII của Đảng đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân như thế nào?

A. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, vận động đông đảo nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

B. Phát huy ngày càng tốt hơn vai trò đại diện quyền và lợi ích của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

C. Chủ động tham gia giám sát và phản biện xã hội; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của đất nước.

D. Tất cả đáp án trên đều đúng

Câu 08: Một trong ba giải pháp đột phá của công tác xây dựng Đảng được Đại hội XIII của Đảng đề ra là?

A. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu.

B. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

C. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Câu 09: Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương đề ra mấy chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025?

A. 4.

B. 5.

C. 6.

Câu 10: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng tại Đại hội XIII của Đảng đã đánh giá công tác xây dựng Đảng về tư tưởng như thế nào?

A. Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng tiếp tục được tăng cường, đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội.

B. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú hơn.

C. Tư duy lý luận của Đảng có bước phát triển. Hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tiếp tục được bổ sung, phát triển.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 11: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra nhiệm vụ công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội như thế nào?

A. Tăng cường lãnh đạo đối với công tác dân vận trong tình hình mới; trọng tâm là tăng cường công tác dân vận kết hợp với thực thi quy định về đạo đức công vụ. Tăng cường lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

B. Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác dân vận trong tình hình mới; trọng tâm là tăng cường công tác dân vận kết hợp với thực thi quy định về đạo đức công vụ. Tăng cường lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

C. Đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; tăng cường công tác dân vận kết hợp với thực thi quy định về đạo đức công vụ. Quan tâm lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác

Câu 12: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng tại Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định phát huy vai trò, trách nhiệm của các lực lượng, cơ quan, tổ chức nào trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí?

A. Cơ quan và đại biểu dân cử.

B. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội

C. Cơ quan truyền thông, báo chí và nhân dân.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 13: Từ thực tiễn công cuộc đổi mới, trực tiếp là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Đảng ta đã rút ra một trong những bài học kinh nghiệm nào sau đây?

A. Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, then chốt, ưu tiên mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế.

B. Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

C. Tất cả các đáp án trên.

Câu 14: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định bao nhiêu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII

A. 8.

B. 6.

C. 5.

D. 7

Câu 15: Một trong ba giải pháp đột phá của công tác xây dựng Đảng được Đại hội XIII của Đảng đề ra là?

A. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức, cán bộ.

B. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức chính trị – xã hội.

C. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác tư tưởng, lý luận.

D. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác kiểm tra, giám sát

Câu 16: Nội dung nào dưới đây là chủ đề Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025

A. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

B. Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

C. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Câu 17: Theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đến năm 2025, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt bao nhiêu phần trăm/năm?

A. 6,0%.

B. Trên 6,5 %/năm.

C. 6,4 %.

D. 6,3 %.

Câu 18: Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng nêu bao nhiêu định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn 2021 – 2030?

A. 10.

B. 12.

C. 13.

D. 11

Câu 19: Mục tiêu tổng quát của Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII viết: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng” so với Đại hội XII đã bổ sung?

A. “năng lực lãnh đạo”.

B. “năng lực cầm quyền

C. “sức chiến đấu”

D. “năng lực cầm quyền và sức chiến đấu”

Câu 20: Một trong các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra là?

A. 100% chi bộ nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với lĩnh vực công tác và truyền thống văn hóa của dân tộc.

B. 95% chi bộ nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với lĩnh vực công tác và truyền thống văn hóa của dân tộc.

C. 90% chi bộ nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với lĩnh vực công tác và truyền thống văn hóa của dân tộc.

2. Thể lệ cuộc thi Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta

Cuộc thi được tổ chức trên website thi trực tuyến Myaloha.vn qua cổng thi trực tuyến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Cuộc thi có 03 đợt thi, mỗi đợt thí sinh được dự 03 lần thi với 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi phụ dự đoán có bao nhiêu người trả lời đúng với đáp án. Mỗi câu hỏi có từ 02 đến 04 phương án trả lời và chỉ có duy nhất một phương án đúng, thời gian làm bài trong vòng 20 phút, có thể thay đổi đáp án những câu đã chọn trước đó. Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm. Tổng điểm cho mỗi lần thi là 20 điểm.

Cuộc thi được tổ chức gồm 3 tuần, mỗi tuần có 3 lần thi. Cụ thể như sau:

+ Tuần 1: Bắt đầu lúc 07h00 ngày 10/5/2021. Kết thúc lúc 21h00 ngày 16/5/2021;

+ Tuần 2: Bắt đầu lúc 07h00 ngày 17/5/2021. Kết thúc lúc 21h00 ngày 23/5/2021;

+ Tuần 3: Bắt đầu lúc 07h00 ngày 24/5/2021. Kết thúc lúc 21h00 ngày 30/5/2021.

Trên đây, Hoatieu.vn đã gửi đến bạn đọc Đáp án thi Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm