Bài thu hoạch, bài dự thiTài liệu

Đáp án thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng – Tuần 8

timhieunghiquyet lamdong gov vn
42

timhieunghiquyet lamdong gov vn

Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng diễn ra từ 10h sáng thứ 2 ngày 03/5/2021 đến 9h30’ ngày 02/8/2021. Sau đây là đáp án tham khảo cuộc thi.

Gợi ý đáp án tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng

Câu 01: Theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2020-2025), Lâm Đồng đạt tiêu chí tỉnh nông thôn mới vào thời gian nào sau đây?

a. Trước năm 2023
b. Trước năm 2024
c. Trước năm 2025


d. Trước năm 2026.

Câu 02: Đại hội XI Đảng bộ tỉnh xác định bao nhiêu khâu đột phá trong giai đoạn 2020-2025?

a. 3
b. 4


c. 5
d. 6

Câu 03: Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh xác định bao nhiêu công trình trọng điểm trong giai đoạn 2020-2025?

a. 15
b. 16
c. 17


d. 18

Câu 04: Theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, công trình nào sau đây được xác định là công trình trọng điểm trong giai đoạn 2020-2025?

a. Khu du lịch Hồ Prenn
b. Khu Công nghiệp Phú Bình
c. Khu du lịch núi Sa Pung – Bảo Lộc
d. Cả a, b, c.

Câu 05: Theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, những địa phương nào sau đây trở thành trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh?

a. Thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc
b. Thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng
c. Thành phố Bảo Lộc, huyện Đức Trọng
d. Thành phố Đà Lạt, huyện Đơn Dương

Câu 06: Đại hội XIII của Đảng đánh giá hạn chế trong 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 -2020 như thế nào?

a. Mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa đạt yêu cầu.
b. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao.
c. Cả a và b đều đúng


d. Cả a và b đều sai

Câu 07: Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 đề ra mấy quan điểm phát triển?

a. 4
b. 5


c. 6
d. 7

Câu 08: Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 đặt ra chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân ở mức nào sau đây?

a. 5,5%/năm
b. 6%/năm
c. 6,5%/năm
d. 7%/năm

Câu 09: Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 đặt ra chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2020 là bao nhiêu?

a. Khoảng 7.500USD


b. Khoảng 7.600USD
c. Khoảng 7.700USD
d. Khoảng 7.800USD

Câu 10: Có bao nhiêu đột phá chiến lược được nêu trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030?

a. 2
b. 3


c. 4
d. 5

Theo bạn có bao nhiêu lượt dự thi trả lời đúng 10 câu hỏi của cuộc thi tuần này (*)

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm