Bài thu hoạch, bài dự thiTài liệu

Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX Bắc Giang

Thi tdthitimhieu.bacgiang.gov.vn
50

Thi tdthitimhieu.bacgiang.gov.vn

Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX Bắc Giang. Tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết với thi tim hieu bacgiang gov vn. Cùng Hoatieu.vn tìm hiểu nhé.

1. Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX Bắc Giang

1. Thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là:

A. Từ ngày 15/01/2021 đến ngày 21/01/2021

B. Từ ngày 21/01/2021 đến ngày 29/01/2021

C. Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021

Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX Bắc Giang

D. Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021

2. Phương châm của Đại hội XIII của Đảng là 

A. “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”.

B. “Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Phát triển”

C. “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Phát triển”

D. “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”

Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX Bắc Giang

3. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra mục tiêu tổng quát 

A. Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

B. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại.

C. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

D. Cả 03 đáp án trên

Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX Bắc Giang

4. Nội dung nào không được nêu trong mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng?

A. Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

B. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

C. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại.

Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX Bắc Giang

D. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao

5. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) giai đoạn 2021-2025 là:

A. 6-6,5%/năm

B. 6,5-7%/năm

Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX Bắc Giang

C. 7-7,5%/năm

D. 7,5-8%/năm.

6. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra chỉ tiêu về GDP bình quân đầu người giai đoạn 2021-2025 là:

A. Khoảng 3.700 – 4.000 USD

B. Khoảng 3.900 – 4.200 USD

C. Khoảng 4.700 – 5.000 USD

Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX Bắc Giang

D. Khoảng 5.700 – 6.000 USD

7. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra chỉ tiêu về tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP giai đoạn 2021-2025 đạt 

A. Trên 20%

Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX Bắc Giang

B. Trên 25%

C. Trên 28%

D. Trên 30%

8. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII gồm có 

A. 160 đồng chí Uỷ viên Trung ương chính thức, 40 đồng chí Uỷ viên Trung ương dự khuyết

B. 160 đồng chí Uỷ viên Trung ương chính thức, 20 đồng chí Uỷ viên Trung ương dự khuyết

C. 180 đồng chí Uỷ viên Trung ương chính thức, 40 đồng chí Uỷ viên Trung ương dự khuyết

D. 180 đồng chí Uỷ viên Trung ương chính thức, 20 đồng chí Uỷ viên Trung ương dự khuyết

Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX Bắc Giang

9. Có bao nhiêu đồng chí nữ là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII được bầu tại Đại hội XIII của Đảng? 

A. 17 đồng chí

B. 18 đồng chí

C. 19 đồng chí

Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX Bắc Giang

D. 20 đồng chí

10. Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu ra Bộ Chính trị gồm bao nhiêu đồng chí? 

A. 17 đồng chí

B. 18 đồng chí

Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX Bắc Giang

C. 19 đồng chí

D. 20 đồng chí

11. Đại hội XIII đã khẳng định nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam là 

A. Đường lối đổi mới của Đảng ta đúng đắn, sáng tạo.

B. Kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta.

C. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta

Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX Bắc Giang

D. Cả ba đáp án trên đúng

12. Định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2021 – 2025 gồm những vấn đề lớn nào?

A. Về kinh tế, xã hội, môi trường

Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX Bắc Giang

B. Về kinh tế, văn hóa – xã hội, môi trường

C. Về kinh tế – chính trị, văn hóa – xã hội, môi trường

D. Về kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh

13. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra bao nhiêu đột phá chiến lược?

A. 2

B. 3

Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX Bắc Giang

C. 4

D. 5

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX

14. Trong Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đã chỉ ra hạn chế “Việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa kịp thời, chưa sát thực tế”. Hạn chế đó thuộc nội dung đánh giá công tác gì?

A. Công tác xây dựng Đảng về chính trị.

Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX Bắc Giang

B. Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng.

C. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức.

D. Xây dựng tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị.

15. Có bao nhiêu nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng?

A. 7 nhiệm vụ, giải pháp.

B. 8 nhiệm vụ, giải pháp.

C. 9 nhiệm vụ, giải pháp.

D. 10 nhiệm vụ, giải pháp.

Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX Bắc Giang

16. Đâu là nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII?

A. Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị.

B. Coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng.

C. Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

D. Tất cả đáp án trên.

Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX Bắc Giang

17. Có bao nhiêu nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII? *

A. 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX Bắc Giang

B. 4 nhiệm vụ trọng tâm.

C. 5 nhiệm vụ trọng tâm.

D. 6 nhiệm vụ trọng tâm.

18. Có bao nhiêu giải pháp đột phá trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII?

A. 3 giải pháp đột phá

Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX Bắc Giang

B. 4 giải pháp đột phá

C. 5 giải pháp đột phá

D. 6 giải pháp đột phá

19. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội năm 2021-2030 xác định bao nhiêu đột phá chiến lược trong 10 năm tới?

A. 3

Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX Bắc Giang

B. 4

C. 5

D. 6

20. Một trong bốn cân đối lớn trong phát triên kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 là: 

A. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng khoảng 30%

B. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng khoảng 30 – 32%

C. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng khoảng 32 – 34%

Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX Bắc Giang

D. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng khoảng 34 – 36%

2. Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX

Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, cuộc thi tdthitimhieu.bacgiang.gov.vn được tổ chức cho các tầng lớp nhân dân trong địa bàn tỉnh Bắc Giang tham gia. Cuộc thi nhằm tuyên truyền các Nghị quyết của Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, qua đó giúp nhân dân hiểu hơn về đường lối chủ trương của nhà nước. Cuộc thi được diễn ra trong 4 tuần, mỗi tuần, Hoatieu.vn sẽ cập nhật đáp án sớm nhất, mọi người chú ý theo dõi nhé.

Trên đây là Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX Bắc Giang

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm