Bài thu hoạch, bài dự thiTài liệu

Đề cương thi báo cáo viên giỏi năm 2021

Thi báo cáo viên giỏi năm 2021
29

Thi báo cáo viên giỏi năm 2021

Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021 nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng, từ đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên. Sau đây là Đề cương thi báo cáo viên giỏi năm 2021, mời các bạn tham khảo và tải về.

Bài dự thi báo cáo viên giỏi năm 2021

ĐỀ CƯƠNG
NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII

CHUYÊN ĐỀ
6 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ 3 ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TRONG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

———

Được sự phân công của và thống nhất của BTC, Tôi xin giới thiệu với các đồng chí Chuyên đề “6 Nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược được xác định tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII” Chuyên đề gồm 2 phần lớn: (1) Kết quả đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. (2) 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược được Đảng ta xác định trong Đại hội lần thứ XIII. Trong đó xin phép được tập trung nhấn mạnh vào nội dung nhiệm vụ thứ nhất về công tác xây dựng Đảng

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Thưa toàn thể các đồng chí!

Trong phần này, Tôi xin báo cáo với các đồng chí một số nội dung sau:

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; các vấn đề an ninh phi truyền thống… đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn diễn biến phức tạp; sự chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn; đặc biệt, đại dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội đất nước, trong đó có công tác xây dựng Đảng.

Trong bối cảnh đó, Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ được tổ chức toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/01/2011 đến ngày 01/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam…

Đặc biệt đại hội thành công trên cả 3 phương diện:

Thứ nhất đó là công tác xây dựng văn kiện

Thưa các đồng chí

So với Đại hội XII, số lượng các văn kiện được Đại hội XIII thảo luận và thông qua thì nhiều hơn, phạm vi thì rộng hơn, nội dung thì phong phú, toàn diện, và sâu sắc hơn. Đặc biệt, ngoài Báo cáo chính trị, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020, Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2020, thì Ban Chấp hành Trung ương khóa XII còn có Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII mà rất ít nhiệm kỳ trước có báo cáo này .

Thứ 2 đó là thành công về công tác nhân sự công tác nhân sự

Công tác nhân sự đại hội 13 đã nhận được sự thống nhất cao, do đó, Đại hội đã bầu một lần là đủ số lượng, với số phiếu tập trung cao. Tất cả các nhân sự thuộc “trường hợp đặc biệt” được Trung ương khóa XII giới thiệu cũng đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Điều này đã giúp Đại hội hoàn thành sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch trong đó đại hội đã bầu 200 đồng chí vào BCH trung ương bao gồm 180 uỷ viên chính thức và 20 uỷ viên dự khuyết. BCH TƯ đã bầu 18 đồng chí vào bộ chính trị 5 đồng chí tham gia ban bí thư, 19 đồng chí tham gia uỷ ban kiểm tra trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư BCH TƯ khoá 12 tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư BCH TƯ khoá XIII, đây là thành công rất lớn đối với công tác nhân sự của đại hội XIII thể hiện sự đoàn kết thống nhất của trung ương đồng thời cũng thể hiện sự sự tin tưởng kỳ vọng của cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân đối với đại hội

Và như các bác các đồng chí biết, ngay sau đại hội 13 thì công tác nhân sự cũng tiếp tục được củng cố kiện toàn đảm bảo hoạt động lãnh đạo chỉ đạo của trung ương, Bộ chính trị cũng đã phân công nhiệm vụ tới các uỷ viên bộ chính trị, uỷ viên ban bí thư, và kỳ họp thứ 11 quốc hội khoá 14 cũng đã tiến hành kiện toàn chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chú tịch nước, Thủ tướng chính phủ, rồi các phó chủ tịch quốc hội, phó chủ tịch nước, các phó thủ tướng và lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương cũng như địa phương

Thứ 3 đó là thành công trong các khâu tổ chức đại hội: bài bản, chặt chẽ đúng theo quy định

Phần thứ hai

6 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ 3 ĐỘT PHÁT CHIẾN LƯỢC TRONG NHIỆM KỲ MỚI

Trước hết tôi đi vào các mục tiêu trong đó có mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể

Mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Mục tiêu cụ thể là:

Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao./.

Để đạt những mục tiêu như vậy, thì chúng ta cần phải xác định được nhiệm vụ cụ thể và tạo ra những đột phá toàn diện như thế nào

Thưa các đồng chí

Một là: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Như các đồng chí đã biết, đây là một trong những nội dung mà Đảng ta rất quan tâm, đặc biệt liên quan tới công tác xây dựng chỉnh dốn Đảng, trong nhiệm kỳ đại hội 12 Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành 04 nghị quyết chuyên đề và 01 quy định về xây dựng Đảng; Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành hơn 130 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ

– Trung ương đã ban hành đồng bộ các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo; các cấp uỷ, tổ chức đảng đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề án phù hợp để thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và các mối quan hệ công tác của một số tổ chức trong hệ thống chính trị để khắc phục sự trùng lắp, chồng chéo.

– Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn hơn; giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm số lượng cán bộ lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thôn, tổ dân phố được hợp nhất, sắp xếp lại cho phù hợp.

– Việc thực hiện tinh giản biên chế đạt kết quả rõ nét, biên chế của cả hệ thống chính trị giảm liên tục qua các năm gần đây đã góp phần giảm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển.

Đối với Hà Nội của chúng ta thì các bác các đồng chí biết rồi, sắp tới thì chúng ta sẽ thực hiện thí điểm mô hình hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố với việc không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp phường thuộc các quận và Thị xã trên địa bàn, và ngay trong cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khoá 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 chúng ta đã không tổ chức bầu cử hội đồng nhân dân đối với các phường trên địa bàn thành phố. Căn cứ các quy định nghị định hướng dẫn thực hiện nghị quyết 97 thì trong thời tới chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện các bước đặc biệt liên quan tới tổ chức, đến nhân sự, công tác cán bộ.. rồi vai trò giám sát của MTTQ các đoàn thể nhân dân sau khi không còn Hội đồng nhân dân cấp phường…. như thế nào thì chúng ta sẽ từng bước triển khai thực hiện. Rồi 1 nội dung nữa mà chúng ta đã làm đó là việc triển thực hiện đề án 21 của Thành uỷ Hà Nội về sắp xếp bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Qua việc triển khai đề án, ban đầu toàn thành phố có 55.300 người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn và thôn, tổ dân phố. Dự kiến sau khi thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU, thành phố sẽ giảm 33.000 người hoạt động không chuyên trách, giúp tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi phí.

Thực tế thực hiện thí điểm tại một số quận huyện thì đã cho thấy hiệu quả rất tốt……

– Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm hơn và có chuyển biến tích cực. Số lượng đảng viên tiếp tục tăng, số lượng tổ chức cơ sở đảng giảm do được kiện toàn phù hợp với việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, số lượng kết nạp đảng viên tuy giảm so với nhiệm kỳ trước nhưng chất lượng được nâng lên, khắc phục một bước tình trạng chạy theo số lượng.

Liên quan tới công tác cán bộ Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện và ban hành 12 quy định, quy chế, kết luận về công tác cán bộ, trong đó có một số quy định sau khi tổ chức thực hiện đã đem lại hiệu quả thiết thực, như Quy định 102 về xử lý đảng viên vi phạm có thời hiệu; Quy định 105 về phân cấp quản lý cán bộ; Quy định 205 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Quy định 89, 214 về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ…

– Công tác đánh giá cán bộ được đổi mới theo hướng: liên tục, xuyên suốt, nhiều chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm, so sánh với các chức danh tương đương, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, thông qua khảo sát và công khai kết quả theo quy định. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ ở các cấp được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

– Bộ Chính trị đã chỉ đạo tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ trong toàn hệ thống chính trị. Ban Bí thư đã ban hành kết luận chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chấn chỉnh công tác cán bộ và xử lý dứt điểm những tập thể, cá nhân vi phạm. Đã siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; việc chống chạy chức, chạy quyền được coi trọng, có chuyển biến tích cực và bước đầu được kiềm chế, ngăn chặn.

– Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng có nhiều đổi mới; được chỉ đạo chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản; tiến hành từng bước, từng việc theo quy trình 5 bước, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, làm đến đâu chắc đến đó và tạo được sự thống nhất cao.

– Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm hơn; việc thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị, nhất là vấn đề chính trị hiện nay được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ hơn, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ, đảng viên và nâng cao chất lượng công tác cán bộ, phục vụ việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Liên quan tới công tác công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt.

– Nhiều quy định, quy chế, hướng dẫn được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ hơn, là cơ sở chính trị, pháp lý để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

– Đã tập trung kiểm tra những lĩnh vực, địa bàn, vị trí dễ phát sinh tiêu cực; những nơi có vấn đề nổi lên và xử lý kịp thời, nghiêm minh, có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm. Nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm đã được xem xét, kết luận và xử lý nghiêm minh, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

– Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chỉ đạo quyết liệt các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; việc thu hồi tài sản tham nhũng đạt kết quả tích cực. Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, đánh giá cao và quốc tế ghi nhận.

– Các cơ quan chuyên trách về phòng, chống tham nhũng được kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; sự phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong phát hiện, đấu tranh, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Theo Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, giám sát hàng chục vạn tổ chức đảng và hàng triệu đảng viên; thi hành kỷ luật hơn 1.000 tổ chức đảng và hơn 87.000 đảng viên, trong đó, có cả cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, kể cả đương chức và đã nghỉ hưu.

Điều đó đã khẳng định quyết tâm chính trị cao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và bản lĩnh của ngành kiểm tra trong công cuộc chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Nội dung nữa đó là về công tác dân vận nhất là dân vận chính quyền;

– Đã ban hành nhiều chủ trương về công tác dân vận và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, nhất là ở những địa bàn, lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, những nơi xảy ra điểm nóng, khiếu kiện kéo dài, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

– Công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là dân vận chính quyền được đẩy mạnh và thực hiện khá đồng bộ ở các cấp, các ngành, tạo chuyển biến về nhận thức và nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

– Công tác tiếp dân và đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền từng bước đi vào nền nếp. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội có chuyển biến tích cực. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được mở rộng về phạm vi, đối tượng và có hiệu quả cao hơn.

Nội dung nữa đó là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Đã quán triệt và vận dụng sáng tạo 5 phương thức lãnh đạo của Đảng là: (1) Ban hành đường lối, chủ trương, nghị quyết; (2) Tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục; (3) Công tác tổ chức, cán bộ; (4) Công tác kiểm tra, giám sát; (5) Sự gương mẫu của đảng viên, cụ thể như sau:

– Việc ban hành chủ trương, nghị quyết của Đảng luôn bám sát thực tiễn, phát huy dân chủ, gắn với xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện bài bản, quyết liệt. Sau khi có Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị ban hành kế hoạch thực hiện; chỉ đạo các cơ quan Nhà nước bổ sung, sửa đổi và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

– Đổi mới việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với cách làm thiết thực, hiệu quả hơn.

– Sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo trong các tổ chức của hệ thống chính trị sau đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ hơn trách nhiệm của tập thể, cá nhân, bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò chủ động của các tổ chức.

– Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết của Trung ương được coi trọng hơn, nhất là về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh những nơi thực hiện chưa tốt, phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả.

– Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp. Phong cách, lề lối làm việc của nhiều cơ quan lãnh đạo được đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở.

Trên cơ sở nhìn lại 35 năm đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ, Đại hội XIII đã khẳng định “Kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng các nhiệm kỳ qua và nhiệm kỳ Đại hội XII đã góp phần rất quan trọng để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay; làm cho Đảng ta đoàn kết, thống nhất và trong sạch, vững mạnh hơn; niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố, tăng cường hơn, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới”.

Tuy nhiên, Đại hội cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm và một số bài học kinh nghiệp để thực hiện trong nhiệm kỳ đại hội XIII bao gồm 5 tồn tại hạn chế và 5 bài học kinh nghiệm

Đó là nhiệm vụ thứ nhất

Hai là: Tập trung kiểm soát đại dịch COVID-19, tiêm chủng đại trà vắc-xin COVID-19 cho cộng đồng;

Nội dung kết quả đợt dịch thứ 4

phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập; phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các khu vực, các vùng, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất, kinh doanh; có chính sách hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp trong nông nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững;

Nội dung chuyển đổi số quốc gia…

hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ và giải quyết các tranh chấp dân sự, khắc phục những điểm nghẽn cản trở sự phát triển của đất nước.

Lấy hiến pháp là đạo luật gốc để tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa bổ sung hệ thống pháp luật sao cho hài hoà, đồng bộ tạo đột phá phát triển đất nước trên cơ sở giữ vững nguyên tắc độc lập tự chủ và chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam…. Thì đó là nội dung nhiệm vụ thứ 2

Ba là: Giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đây cũng là một nội dung vô cùng quan trong trong nhiệm kỳ khoá 13 đặc biệt là những nhận thức và tư duy mới về quốc phòng an ninh, đầu tư cho quốc phòng an ninh là đầu tư cho sự phát triển bền vững và ngược lại quốc phòng an ninh phát triển là một trong những điều kiện đảm bảo phát triển kinh tế xã hội đất nước

Thì đây là nội dung nhiệm vụ thứ 3, còn sâu hơn riêng đối với nội dung những nhận thức mới, tư duy mới về quốc phòng an ninh chúng ta ít nhất phải ngồi với nhau nghiên cứu 2 ngày mới cơ bản đầy đủ được những nội dung này

Về nội dung thứ 4

Bốn là: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; có chính sách cụ thể phát triển văn hoá đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam.

Nội dung này liên quan tới việc thực hiện các chính sách và an sinh xã hội

Năm là: Hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh; cải cách tư pháp, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, trước hết là sự gương mẫu tuân theo pháp luật, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị – xã hội các cấp, của cán bộ, đảng viên; tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực tiễn cũng đã chứng minh, thời nào cũng vậy , ý chí, tinh thần dân tộc ta mỗi khi đất nước có những sự kiện, có những biến cố thì chúng ta lại thấy tinh thần dân tộc trỗi dậy 1 cách mãnh liệt, rất là tự hào,….. các bác các đồng chí có thể thấy đây là những hình ảnh là tinh thần dân tộc, là nghĩa đồng bào, mỗi khai đất nước có những sự kiện, có những biến cố, chúng ta lại thấy 2 chữ đồng bào thiêng liêng đến nhường nào

Đây là hình ảnh cổ động viên và nhân dân ùa ra đường đón chào đổi tuyển bóng đá nam trở về nước, màu cờ Tổ quốc rợp một tuyến đường.

Còn đây là hình ảnh của trận lũ tại miền trung vừa qua chúng ta tổn thất rất nặng nề về người và của rồi việc chung tay về tuyến đầu phòng dịch, đó là nghĩa đồng bào.

Rất xúc động thưa các bác các đồng chí

Cá nhân tôi mỗi lần thấy những hình ảnh này thì cũng vô cùng xúc động bởi tình đoàn kết dân tộc, bởi 2 chữ đồng bào.

Và có lẽ nếu như tình hình dịch covid 19 ở nước ta được kiểm soát chặt chẽ, từ giờ đến cuối năm chúng ta sẽ còn được chứng kiến những hình ảnh của tinh thần dân tộc tại Sea game 31 được tổ chức tại Việt Nam.

Sáu là: Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt.

Nội dung này cũng có những ý liên quan tới những hình ảnh mà các bác các đồng chí vừa được thấy trên màn hình, đó là lỹ lụt thiên tai

Thì đó là 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mà đảng ta xác định, và để thực hiện tốt 6 nhiệm vụ đó thì chúng ta có 3 đột phá chiến lược

3 đột phá chiến lược

Thứ nhất: Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả. Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính, hợp tác công – tư; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật.

Thứ hai: Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ ba: Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội; ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.

Phần thứ ba

KẾT LUẬN

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức: Bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn đang tồn tại có mặt gay gắt hơn; tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và sự chống, phá ngày càng quyết liệt của các thế lực thù địch, các vấn đề an ninh phi truyền thống và biến đổi khí hậu… sẽ có tác động mạnh, nhiều chiều đến các mặt công tác của nước ta, bởi vậy các cấp uỷ Đảng và đặc biệt mỗi cán bộ Đảng viên cần phải….

Quán triệt…..

Giáo dục……

Xây dựng……

Phòng chống…..

Với thời lượng của buổi sang ngày hôm nay tôi đã thông tin tới các đồng chí những nội dung…….

Trên đây là Đề cương thi báo cáo viên giỏi năm 2021 cụ thể và chi tiết nhất mà chúng tôi sưu tầm được gửi tới các bạn. Đề cương ngắn gọn, rõ ràng, bố cục đủ 3 phần (đặt vấn đề, nội dung và kết luận). Đề cương nêu lên phương pháp thuyết trình, phân tích làm rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi và những vấn đề được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Từ đó các bạn có thể soạn cho mình một bài dự thi báo cáo viên giỏi hay và đầy đủ ý nghĩa nhất, đạt giải cao trong cuộc thi sắp tới.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm