Bài thu hoạch, bài dự thiTài liệu

Nhận thức về mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân với lực lượng Công an nhân dân

Mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân với lực lượng Công an nhân dân
89

Mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân với lực lượng Công an nhân dân

Mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân với lực lượng Công an nhân dân là mối quan hệ gắn bó, khăng khít. Điều này đã được chứng minh qua các thời kỳ lịch sử. Mỗi chúng ta nhận thức về mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân với lực lượng Công an nhân dân như thế nào?

1. Nhận thức về mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân với lực lượng Công an nhân dân

Mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân với lực lượng Công an nhân dân góp phần tạo nên thắng lợi lớn cho dân tộc ta. Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam với bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, từ nhân dân mà ra đã luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, nhận thức đầy đủ về vai trò và sứ mệnh của quần chúng nhân dân; vận động, thuyết phục, động viên, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia vào các mặt công tác chiến đấu ngày càng tự giác, hiệu quả.

Thấm nhuần những quan điểm của học thuyết Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, và kinh nghiệm của ông cha về phát huy vai trò của nhân dân trong dựng nước, giữ nước; trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ta đã đặc biệt coi trọng vai trò của quần chúng và vận động, giác ngộ quần chúng tham gia vào cuộc đấu tranh giành, giữ chính quyền cách mạng, kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong gần một thế kỷ qua. Có thể khẳng định những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, những thành quả to lớn mà đất nước ta có được hôm nay là do quần chúng nhân dân được giác ngộ bởi sự lãnh đạo của Đảng, với sức mạnh vô địch đã tạo ra.

Nhận thức về mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân với lực lượng Công an nhân dân

Trong những ngày bão táp của Cách mạng Tháng Tám và những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, các tầng lớp nhân dân ở mọi miền đất nước được giác ngộ, tập hợp đã bước vào cuộc chiến đấu sinh tử, cùng với Công an nhân dân Việt Nam và các lực lượng cách mạng đập tan các âm mưu, hoạt động chống phá thâm độc, nguy hiểm của các thế lực phản động câu kết với thực dân, đế quốc tiến hành; bảo vệ thành quả cách mạng trong tình thế “sống còn” của Nhà nước công nông non trẻ. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, phát huy truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước, khí thế cách mạng, sự dấn thân, chấp nhận hy sinh gian khổ, vì độc lập dân tộc, vì thống nhất đất nước, các tầng lớp nhân dân đã hình thành phong trào cách mạng sâu rộng ở mọi miền đất nước, mọi lĩnh vực, chiến trường, mặt trận; trong đó sự giúp đỡ, đồng cam, cộng khổ của quần chúng nhân dân lại tiếp tục là nền tảng, động lực quan trọng nhất để lực lượng Công an nhân dân triển khai các biện pháp công tác, kế hoạch nghiệp vụ, các trận đánh tiến công tiêu diệt địch thắng lợi, hiệu quả, qua đó đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng chung của toàn dân tộc.

Tổ quốc thống nhất, chiến tranh quân sự đã kết thúc, nhưng nhiều thách thức mới về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội đe dọa nghiêm trọng sự vững mạnh của chế độ, thành quả cách mạng, sự yên bình, ổn định của đất nước. Vượt qua những mất mát, đau thương, khó khăn chồng chất do chiến tranh để lại, quần chúng nhân dân lại tiếp tục là chỗ dựa vững chắc nhất cho lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới, cuộc chiến đấu mới không kém phần cam go, quyết liệt. Trên cơ sở của phong trào quần chúng rộng khắp, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động, tích cực tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, anh dũng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biên giới phía Tây Nam, phía bắc, giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc; chủ trì, nòng cốt trong đấu tranh làm thất bại kế hoạch hậu chiến, mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước; hoạt động của các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự; thể hiện tinh thần quốc tế cao cả vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Đất nước bước vào giai đoạn đổi mới, phát triển, hội nhập quốc tế, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các tầng lớp nhân dân lại tiếp tục giúp đỡ Công an nhân dân trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nòng cốt bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Không chỉ trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội mà những đóng góp ý kiến của quần chúng nhân dân cũng là chất liệu quan trọng cho lực lượng Công an nhân dân trong hoạt động tham mưu với Đảng và Nhà nước các chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự. Sự chấp hành pháp luật, đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhân dân là điều kiện tiên quyết để công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự thật sự hiệu quả. Dưới sự hướng dẫn của lực lượng Công an nhân dân, quần chúng nhân dân đã tích cực tham gia xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” vững chắc; trên lĩnh vực đối ngoại về an ninh, trật tự, đồng hành cùng lực lượng Công an nhân dân cũng luôn có sự quan tâm, vào cuộc, giúp đỡ của quần chúng nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Những đóng góp đặc biệt quan trọng đó của quần chúng nhân dân đã giúp cho lực lượng Công an nhân dân đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, góp phần bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Lịch sử Công an nhân dân Việt Nam đã cho thấy, những đóng góp của quần chúng nhân dân ở mọi miền đất nước, thuộc các tầng lớp, trong các dân tộc đã quyết định thắng lợi của công tác công an dưới sự lãnh đạo của Đảng trong các giai đoạn cách mạng.

2. Vai trò của quần chúng nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân

Lực lượng Công an nhân dân từ khi ra đời đến nay luôn ghi nhớ những lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò và sức mạnh to lớn của nhân dân; trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, luôn biết dựa vào nhân dân, khơi dậy tiềm năng, sáng kiến của nhân dân, vận động nhân dân tham gia tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Nhìn lại mỗi chặng đường lịch sử, chúng ta đều thấy rõ điều này. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân từ miền xuôi tới miền ngược đã đóng góp công sức, tích cực tham gia cùng lực lượng Công an nhân dân đấu tranh chống gián điêp, biệt kích, tiễu phỉ, trừ gian, bảo vệ các cuộc hành quân, trú quân của bộ đội, dân công, bảo vệ các tuyến đường giao thông quan trọng, góp phần to lớn vào chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ, vai trò và sức mạnh của nhân dân tiếp tục được phát huy cao độ. Bằng việc tham gia tích cực, có hiệu quả các phong trào “Ba phòng”, “Bảo mật phòng gian”, “Bảo vệ trị an”… nhân dân đã trở thành bức tường thành vững chắc, là chỗ dựa tin cậy của lực lượng Công an nhân dân trong đấu tranh chống gián điệp biệt kích, chống phản động và các đối tượng gây rối an ninh, trật tự, phá hoại công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước.

Được sự giúp đỡ to lớn của các tầng lớp nhân dân, lực lượng Công an ở cả hai miền Nam, Bắc đã đấu tranh thắng lợi, làm thất bại nhiều âm mưu, ý đồ phá hoại đất nước của các thế lực phản động, bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não của Trung ương Đảng và Bộ Công an… góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, cùng toàn Đảng, toàn quân đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Sau ngày đất nước thống nhất, nhân dân tiếp tục sát cánh giúp đỡ lực lượng Công an đấu tranh đập tan âm mưu bạo loạn, lật đổ chính quyền cách mạng của các thế lực thù địch, các tổ chức đảng phái phản động ở trong nước và phản động lưu vong ở nước ngoài; tham gia các phong trào bảo vệ an ninh, trật tự, phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo vệ thành quả cách mạng và công cuộc xây dựng, kiến thiết đất nước sau chiến tranh.

Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, Đảng, Nhà nước ta tiếp tục khẳng định vai trò của nhân dân, đặc biệt coi trọng công tác vận động và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, coi đó là công tác trọng tâm, có tính chiến lược trong đường lối chỉ đạo thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ an ninh, trật tự, đông đảo các tầng lớp nhân dân tiếp tục tham gia tích cực vào phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, coi đó là nghĩa vụ để góp phần bảo vệ sự bình yên của cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền các cấp, sự hướng dẫn và làm nòng cốt của lực lượng Công an, nhân dân đã phát huy vai trò làm chủ và sức mạnh tiềm tàng, thực sự là “tai mắt”, là chỗ dựa tin cậy giúp lực lượng công an đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thực tế đã có hàng chục nghìn tập thể và cá nhân là quần chúng nhân dân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm và tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tôn vinh, khen thưởng.

Trên đây, Hoatieu.vn đã gửi đến bạn đọc Nhận thức về mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân với lực lượng Công an nhân dân

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm