Dành cho giáo viênTài liệu

Phân phối chương trình Lịch sử 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch dạy học Lịch sử lớp 6 bộ Kết nối tri thức
30

Kế hoạch dạy học Lịch sử lớp 6 bộ Kết nối tri thức

Phân phối chương trình môn Địa lí 6 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống là mẫu với đầy đủ các nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc lên kế hoạch soạn và giảng dạy lớp 6 theo chương trình mới. Mời các thầy cô tham khảo.

1. Phân phối chương trình Lịch sử 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ LỚP 6

NĂM HỌC 2021 – 2022

CẢ NĂM: 35 TUẦN, 52 TIẾT

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị

dạy học

(4)

Địa điểm

dạy học

(5)

HỌC KÌ I: 18 TUẦN (1 TIẾT/ TUẦN = 18 TIẾT)

1

CHƯƠNG 1: VÌ SAO PHẢI HỌC LỊCH SỬ?

Bài 1: Lịch sử và cuộc sống

1

Tuần 1

Ti vi, laptop…

Lớp học

2

Bài 2: Dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử (Tiết 1 mục 1&2; tiết 2 mục 3&4, luyện tập và vận dụng)

2

Tuần 2-3

Ti vi, laptop…

Lớp học

3

Bài 3: Thời gian trong lịch sử

1

Tuần 4

Ti vi, laptop…

Lớp học

4

CHƯƠNG 2: XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ

Bài 4: Nguồn gốc loài người

1

Tuần 5

Ti vi, laptop…

Lớp học

5

Bài 5: Xã hội nguyên thủy

1

Tuần 6

Ti vi, laptop…

Lớp học

6

Bài 6: Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy

1

Tuần 7

Ti vi, laptop…

Lớp học

7

Lịch sử địa phương Kon Tum

1

Tuần 8

Ti vi, laptop…

Lớp học

8

Ôn tập

1

Tuần 9

Ti vi, laptop…

Lớp học

9

Kiểm tra đánh giá giữa kì I (1/3 Lịch sử; 2/3 Địa lí)

1

Tuần 10

Đề kiểm tra

Lớp học

9

CHƯƠNG 3: XÃ HỘI CỔ ĐẠI

Bài 7: Ai cập và Lưỡng Hà cổ đại (Tiết 1: mục 1&2; Tiết 2 mục 3, luyện tập và vận dụng)

2

Tuần 11,12

Ti vi, laptop…

Lớp học

10

Bài 8: Ấn Độ cổ đại

1

Tuần 13

Ti vi, laptop…

Lớp học

11

Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII (Tiết 1: mục 1&2; Tiết 2 mục 3,4, luyện tập và vận dụng)

2

Tuần 14,15

Ti vi, laptop…

Lớp học

12

Bài 10: Hi Lạp và La Mã cổ đại (Tiết 1: mục 1&2; Tiết 2 mục 3,4, luyện tập và vận dụng)

2

Tuần 16-17

Ti vi, laptop…

Lớp học

13

Kiểm tra đánh giá cuối học kì I 1/3 Lịch sử; 2/3 Địa lí)

1

Tuần 18

Đề kiểm tra

Lớp học

HỌC KÌ II: 17 TUẦN (2 TIẾT/TUẦN = 34 TIẾT)

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị

dạy học

(4)

Địa điểm

dạy học

(5)

14

CHƯƠNG 4: ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP ĐẦU CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X.

Bài 11: Các quốc gia sơ kì Đông Nam Á

2

Tuần 19

Ti vi, laptop…

Lớp học

15

Bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc 16 ở Đông Nam Á ( từ thế kỉ VII đến thế kỉ X)

2

Tuần 20

Ti vi, laptop…

Lớp học

16

Bài 13: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á( từ đầu công nguyên đến thế kỉ X)

(Tiết 1: mục 1&2; Tiết 2 mục 3, luyện tập và vận dụng)

2

Tuần 21

Ti vi, laptop…

Lớp học

17

CHƯƠNG 5: VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X

Bài 14: Nhà nước Văn Lang Âu Lạc (Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, Tiết 3 mục 3; Tiết 4 luyện tập và vận dụng)

4

Tuần 22-23

Ti vi, laptop…

Lớp học

18

Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và chuyển biến của xã hội Âu Lạc (Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, Tiết 3 luyện tập và vận dụng)

3

Tuần 24-25

Ti vi, laptop…

Lớp học

19

Ôn tập các bài 11, 12, 13, 14, 15.

1

Tuần 25

Ti vi, laptop…

Lớp học

20

Kiểm tra đánh giá giữa kì II (2/3 Lịch sử; 1/3 Địa lí)

1

Tuần 26

Đề kiểm tra

Lớp học

21

Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X) (Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, Tiết 3 mục 3&4; Tiết 4 mục 5 & luyện tập và vận dụng)

4

Tuần 26,27,28

Ti vi, laptop…

Lớp học

22

Bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

(Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, luyện tập và vận dụng)

2

Tuần 28-29

Ti vi, laptop…

Lớp học

23

Bài 18:Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X (Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, Tiết 3 luyện tập và vận dụng)

3

Tuần 29-30

Ti vi, laptop…

Lớp học

24

Bài 19: Vương quốc Chăm Pa từ thế kỉ II đến thế kì X (Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, Tiết 3 mục 3 & luyện tập và vận dụng)

3

Tuần 31-32

Ti vi, laptop…

Lớp học

25

Bài 20: Vương quốc Phù Nam (Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, Tiết 3 mục 3 & luyện tập và vận dụng)

3

Tuần 32-33

Ti vi, laptop…

Lớp học

26

Ôn tập

2

Tuần 34

Ti vi, laptop…

Lớp học

27

Kiểm tra đánh giá cuối học kì II (2/3 Lịch sử; 1/3 Địa lí)

1

Tuần 35

Đề kiểm tra

Lớp học

28

Trả, sửa bài kiểm tra đánh giá cuối học kì II

1

Tuần 35

Bài kiểm tra

Lớp học

2. Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

TRƯỜNG: ……………………………….

TỔ: ………………………………………….

Họ và tên giáo viên: ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỊCH SỬ LỚP 6
(Năm học 20….. – 20…..)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình.

STT Bài học (1) Số tiết (2) Thời điểm (3) Thiết bị dạy học (4) Địa điểm dạy học (5)
ST TT

1

Bài 1. Lịch sử và cuộc sống

1

1

1

Máy tính, tivi

-Tranh chụp về các sự kiện

– Tranh ảnh về một số hiện vật lịch sử cổ- trung đại

Lớp học

2

Các nhà sử học dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử

1

2

2

Máy tính, tivi

– Tranh ảnh về một số hiện vật lịch sử cổ- trung đại

– phim khai quật di tích hoàng thành thăng long

Lớp học

3

Bài 3. Cách tính thời gian trong lịch sử

1

3

3

Máy tính, tivi

– Tờ lịch treo tường

Lớp học

4

Bài 4, Nguồn gốc loài người

2

4.5

3.5

Máy tính, tivi

– Bản đồ dấu tích khảo cổ trên đất nước Việt Nam và khu vực ĐNA

– Tranh các hiện vật khảo cổ học

– Phim về các hiện vật khảo cổ học tiêu biểu

Lớp học

5

Bài 5. Xã hội nguyên thủy

2

6.7

6.7

Máy tính, tivi

– Phim mô phỏng đời sống xã hội nguyên thuỷ

Lớp học

6

Bài 6. Sự chuyển và phân hoá của xã hội nguyên thuỷ

2

89

89

Máy tính, tivi

Lớp học

7

Kiểm tra giữa kỳ I

1

10

10

Đề kiểm tra

Lớp học

8

Bài 7 . Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại

3

11,12,13

11,12,13

Máy tính, tivi

– Bản đồ Ai cập, Lưỡng Hà cổ đại

Lớp học

9

Bài 8. Ấn Độ cổ đại

3

14,15,16

14,15,16

Máy tính, tivi

-Bản đồ Ấn độ cỏ đại

Lớp học

Ôn tập học kỳ

1

17

17

Máy tính, tivi

Lớp học

Kiểm tra học kỳ

1

18

18

Đề kiểm tra

Lớp học

Bài 9. Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

2

19,20

19

Máy tính, tivi

– Bản đồ Trung Quốc cổ đại

Lớp học

Bài 10. Hy Lạp -Rô Ma cổ đại

3

21,22,23

20,21

Máy tính, tivi

– Bản đồ Hy Lạp, La Mã cổ đại

Lớp học

Bài 11. Các quốc gia sơ kỳ Đông Nam Á

2

24,25

21,22

Máy tính, tivi

– Bản đồ Đông Nam Á cổ đại

Lớp học

Bài 12. Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc ĐNA (thế kỷ VII-X)

1

26

22

Máy tính, tivi

-Bản đồ Đông Nam Á khoảng thế kỉ VII

Bản đồ Đông Nam Á thế kỉ X

Lớp học

Bài 13. Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỷ 10

1

27

23

Máy tính, tivi

-Bản đồ thể hiện hoạt động thương mại trên biển đông

– Video về ngôi đền nổi tiếng Barabodur

-Video về văn hoá Ốc eo

Lớp học

Bài 14. Nhà nước Văn Lang Âu Lạc

4

28,29,30.31

23,24,25

Máy tính, tivi

– Bản đồ thể hiện nước Văn Lang Âu Lac

– video về đời sống xã hội và phong tục của ngừoi văn Lang Âu Lạc

Lớp học

Bài 15. Chính sách cai trị của phong kiến hướng bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc

3

32,33,34

25,26

Máy tính, tivi

– Bản đồ Việt Nam dưới thời Bắc thuộc

Lớp học

Ôn tập

35

27

Máy tính, tivi

Lớp học

Kiểm tra giữa kỳ 2

36

27

Đề kiểm tra

Lớp học

Bài 16. Các cuộc đấu tranh giành độc lập trước thế kỉ X

5

37,38,39,40,41

28,29,30

Máy tính, tivi

-Video tóm tắt các cuộc khởi nghĩa

Lớp học

Bài 17. Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

1

42

30

Máy tính, tivi

Video giới thiệu về một số di tích lịch sử Việt nam

Lớp học

Bào 18. Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉX

2

43,44

31

Máy tính, tivi

Video tóm tắt về cuộc vận động tự chủ và chiến thắng Bạch Đằng 938

Lớp học

Bài 19. Vương quốc Cham pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

2

45,46

32

Máy tính, tivi

Bản đồ Cham Pa từ thế kỉ I TCN đến thế kỉ XV

– Video

Lớp học

Bài 20. Vương quốc Phù Nam

2

47,48

33

Máy tính, tivi

Bản đồ Phù Nam từ thế kỉ I TCN đến thế kỉ XV

Lớp học

Lịch sử địa phương

1

49

34

Máy tính, tivi

Lớp học

Ôn tập

1

50

34

Máy tính, tivi

Lớp học

Kiểm tra cuối học kỳ 2

1

51

35

Đề kiểm tra

Lớp học

Chữ bài kiểm tra, đánh giá cuối năm

1

52

35

Lớp học

2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)

STT

Chuyên đề

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

2

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa…).

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục)

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

………ngày…… tháng…… năm………

GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mời các thầy cô và các bạn tham khảo thêm các giáo án và tài liệu khác của bộ sách Kết nối tri thức lớp 6 trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu của Hoatieu.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm