Dành cho giáo viênTài liệu

Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý phổ thông cốt cán Mô Đun 3

Quản trị tài chính trường học theo hướng tự chủ và trách nhiệm giải trình
67

Quản trị tài chính trường học theo hướng tự chủ và trách nhiệm giải trình

Quản trị tài chính trường học theo hướng tự chủ và trách nhiệm giải trình là một trong những khóa tập huấn để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Mời các bạn tham khảo chi tiết Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý phổ thông cốt cán Mô Đun 3.

1. Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý tiểu học Mô Đun 3

1. Giới thiệu tổng quan về mô đun

Mô đun “Quản trị tài chính trường tiểu học theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình”, là một trong những nội dung của khóa tập huấn cho cán bộ quản lý trường tiểu học để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trước khóa tập huấn này, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đã được tập huấn các mô đun 01 “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trường tiểu học”, mô đun 02 “Quản trị nhân sự trong trường tiểu học” và tiếp theo là mô đun 04 “Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh ở trường tiểu học”.

Tài liệu được xây dựng có sự kết nối, liên thông với các mô đun 01, mô đun 02 và mô đun 04.

Tài liệu đề cập đến những vấn đề chính, quan trọng trong quản trị tài chính: Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong giáo dục và các yêu cầu, nhiệm vụ của hiệu trưởng trường tiểu học; Quản trị tài chính trường tiểu học theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình, hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh; hoạt động Quản trị tài chính trong trường tiểu học hướng tới kết quả giáo dục học sinh tốt hơn; huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường tiểu học.

Tài liệu được thiết kế theo phương pháp học tập kết hợp giữa học qua mạng và học trực tiếp, trong đó, có 05 ngày học tập qua mạng và 03 ngày tập huấn theo phương thức trực tiếp với tiếp cận tương tác, chú trọng hoạt động, trải nghiệm và định hướng sản phẩm.

2. Yêu cầu cần đạt của mô đun

– Khái quát được nguyên tắc, quy định chung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và yêu cầu, nhiệm vụ của hiệu trưởng trường tiểu học trong quản trị tài chính;

– Phân tích được mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ quản trị tài chính ở trường tiểu học theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình, hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh;

– Tổ chức hoạt động quản trị tài chính trong trường tiểu học hướng tới kết quả giáo dục học sinh tốt hơn: xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; lập kế hoạch tài chính; quản lý thu – chi; báo cáo tài chính; kiểm tra tài chính và công khai, minh bạch ngân sách;

– Tổ chức vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho trường tiểu học;

– Xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp về quản trị tài chính trường tiểu học đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện CTGDPT 2018.

3. Nội dung chính

3.1. Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong giáo dục và các yêu cầu, nhiệm vụ của hiệu trưởng trường tiểu học trong quản trị tài chính;

3.2. Quản trị tài chính trường tiểu học theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình, hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh;

3.3. Hoạt động quản trị tài chính trong trường tiểu học hướng tới kết quả giáo dục HS tốt hơn;

3.4. Huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường tiểu học;

3.5. Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp trong quản trị tài chính trường tiểu học.

4. Tổ chức hoạt động bồi dưỡng

4.1. Kế hoạch hoạt động bồi dưỡng qua mạng (5 ngày)

1. Giai đoạn 1: Chuẩn bị

2. Giới thiệu mô đun 3

Xem video 1 giới thiệu tổng quan về mô đun 3 và hướng dẫn về nội dung, yêu cầu học trực tuyến, địa chỉ website trợ giúp học viên khi học mô đun 3.

1. Nhiệm vụ học tập của học viên

– Nhiệm vụ 1: Chuẩn bị máy tính có kết nối mạng Internet, bút, vở ghi.

– Nhiệm vụ 2: Xem video và nghiên cứu tài liệu đọc, học liệu, Infographic.

– Nhiệm vụ 3: Thực hiện các bài tập trong quá trình học và sau khi học đối với mỗi nội dung, làm các bài kiểm tra trắc nghiệm.

– Nhiệm vụ 4: Đề xuất các ý kiến phản hồi, đánh giá về nội dung và hình thức học tập.

III. Yêu cầu cần đạt của mô đun 3

– Khái quát được nguyên tắc, quy định chung về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và yêu cầu, nhiệm vụ của hiệu trưởng trường tiểu học;

– Phân tích được mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ quản trị tài chính ở trường tiểu học theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình, hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh;

– Phác thảo được hoạt động quản trị tài chính trong trường tiểu học hướng tới kết quả giáo dục học sinh tốt hơn;

– Xây dựng được kế hoạch vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho trường tiểu học;

– Xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp về quản trị tài chính trường tiểu học.

B. Giai đoạn 2: Học tập, thực hành

(Thiết kế theo tiến trình: trực quan: xem video, infographic, đọc tài liệu để nhận biết – phân tích è tự kiểm tra – đánh giá; người học sẽ phải tự học để hoàn thành chu trình học tập).

Để xem đầy đủ Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý Tiểu học cốt cán Mô Đun 3 mời bạn truy cập vào link sau: http://drive.google.com/drive/folders/1gDlWsrmdY1j5pDMC5Igjsm0TSqDzlTm2

2. Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý THCS Mô Đun 3

1. Giới thiệu tổng quan về mô đun

Mô đun “Quản trị tài chính trường trung học cơ sở theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình” là một trong những nội dung của khóa tập huấn cho cán bộ quản lý trường trung học cơ sở để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trước khóa tập huấn này, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đã được tập huấn các mô đun 01 “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trường trung học cơ sở”, mô đun 02 “Quản trị nhân sự trong trường trung học cơ sở” và tiếp theo là mô đun 04 “Quản trị Cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh ở trường trung học cơ sở”.

Tài liệu được xây dựng có sự kết nối, liên thông giữa các mô đun 01, mô đun 02 và mô đun 04.

Tài liệu đề cập đến những vấn đề chính, quan trọng trong quản trị tài chính: Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong giáo dục và các yêu cầu, nhiệm vụ của hiệu trưởng trường trung học cơ sở; quản trị tài chính trường trung học cơ sở theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình, hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh; hoạt động quản trị tài chính trong trường trung học cơ sở hướng tới kết quả giáo dục học sinh tốt hơn; huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học cơ sở.

Tài liệu được thiết kế theo phương pháp học tập kết hợp giữa học qua mạng và tập huấn trực tiếp, trong đó, có 05 ngày học qua mạng và 03 ngày tập huấn theo phương thức trực tiếp với tiếp cận tương tác, chú trọng hoạt động, trải nghiệm và định hướng sản phẩm.

2. Yêu cầu cần đạt của mô đun

– Khái quát được nguyên tắc, quy định chung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và yêu cầu, nhiệm vụ của hiệu trưởng trường trung học cơ sở trong quản trị tài chính;

– Phân tích được mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ quản trị tài chính ở trường trung học cơ sở theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình, hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh;

– Tổ chức hoạt động quản trị tài chính trong trường trung học cơ sở hướng tới kết quả giáo dục học sinh tốt hơn: xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; lập kế hoạch tài chính; quản lý thu – chi; báo cáo tài chính; kiểm tra tài chính và công khai, minh bạch ngân sách;

– Tổ chức vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho trường trung học cơ sở;

– Xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp về quản trị tài chính trường trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện CTGDPT 2018.

3. Nội dung chính

3.1. Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong giáo dục và các yêu cầu, nhiệm vụ của hiệu trưởng trường trung học cơ sở trong quản trị tài chính;

3.2. Quản trị tài chính trường trung học cơ sở theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình, hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh;

3.3. Hoạt động quản trị tài chính trong trường trung học cơ sở hướng tới kết quả giáo dục học sinh tốt hơn;

3.4. Huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học cơ sở;

3.5. Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp trong quản trị tài chính trường trung học cơ sở.

4. Tổ chức hoạt động bồi dưỡng

4.1. Kế hoạch hoạt động bồi dưỡng qua mạng (5 ngày)

1. Giai đoạn 1: Chuẩn bị

2. Giới thiệu mô đun 3

Xem Video 1 giới thiệu tổng quan về Mô đun 3 và hướng dẫn về nội dung, yêu cầu học qua mạng, địa chỉ website trợ giúp học viên khi học Mô đun 3.

1. Nhiệm vụ học tập của học viên

Nhiệm vụ 1: Chuẩn bị máy tính có kết nối mạng Internet, bút, vở ghi;

Nhiệm vụ 2: Xem Video và nghiên cứu tài liệu đọc, học liệu, Infographic;

Nhiệm vụ 3: Thực hiện các bài tập trong quá trình học và sau khi học đối với mỗi nội dung, làm các bài kiểm tra trắc nghiệm;

Nhiệm vụ 3: Đề xuất các ý kiến phản hồi, đánh giá về nội dung và hình thức học tập.

III. Yêu cầu cần đạt của mô đun 3

– Khái quát được nguyên tắc, quy định chung về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và yêu cầu, nhiệm vụ của hiệu trưởng trường trung học cơ sở;

– Phân tích được mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ quản trị tài chính ở trường trung học cơ sở theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình, hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh;

– Phác thảo được hoạt động quản trị tài chính trong trường trung học cơ sở hướng tới kết quả giáo dục học sinh tốt hơn;

– Xây dựng được kế hoạch vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho trường trung học cơ sở;

– Xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp về quản trị tài chính trường trung học cơ sở.

B. Giai đoạn 1: Học tập, thực hành

(Thiết kế theo tiến trình: trực quan: xem video, infographic, đọc tài liệu => nhận biết – phân tích => tự kiểm tra – đánh giá; người học sẽ phải tự học để hoàn thành chu trình học tập).

Để xem đầy đủ Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý THCS cốt cán Mô Đun 3 mời bạn truy cập vào link sau: http://drive.google.com/drive/folders/1gDlWsrmdY1j5pDMC5Igjsm0TSqDzlTm2

3. Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý THPT Mô Đun 3

1. Giới thiệu tổng quan về mô đun

Mô đun “Quản trị tài chính trường trung học phổ thông theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình” là một trong những nội dung của khóa tập huấn cho cán bộ quản lý trường trung học phổ thông để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trước khóa tập huấn này, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đã được tập huấn các mô đun 01 “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trường trung học phổ thông”, mô đun 02 “Quản trị nhân sự trong trường trung học phổ thông” và tiếp theo là mô đun 04 “Quản trị Cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh ở trường trung học phổ thông”.

Tài liệu được xây dựng có sự kết nối, liên thông giữa các mô đun 01, mô đun 02 và mô đun 04.

Tài liệu đề cập đến những vấn đề chính, quan trọng trong quản trị tài chính: Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong giáo dục và các yêu cầu, nhiệm vụ của hiệu trưởng trường trung học phổ thông; quản trị tài chính trường trung học phổ thông theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình, hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh; hoạt động quản trị tài chính trong trường trung học phổ thông hướng tới kết quả giáo dục học sinh tốt hơn; huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học phổ thông.

Tài liệu được thiết kế theo phương pháp học tập kết hợp giữa học qua mạng và học trực tiếp, trong đó, có 05 ngày học tập qua mạng và 03 ngày tập huấn theo phương thức trực tiếp với tiếp cận tương tác, chú trọng hoạt động, trải nghiệm và định hướng sản phẩm.

2. Yêu cầu cần đạt của mô đun

– Khái quát được nguyên tắc, quy định chung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và yêu cầu, nhiệm vụ của hiệu trưởng trường trung học phổ thông trong quản trị tài chính;

– Phân tích được mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ quản trị tài chính ở trường trung học phổ thông theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình, hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh;

– Tổ chức hoạt động quản trị tài chính trong trường trung học phổ thông hướng tới kết quả giáo dục học sinh tốt hơn: xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; lập kế hoạch tài chính; quản lý thu – chi; báo cáo tài chính; kiểm tra tài chính và công khai, minh bạch ngân sách;

– Tổ chức vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho trường trung học phổ thông;

– Xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp về quản trị tài chính trường trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện CTGDPT 2018.

3. Nội dung chính

3.1. Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong giáo dục và các yêu cầu, nhiệm vụ của hiệu trưởng trường trung học phổ thông trong quản trị tài chính;

3.2. Quản trị tài chính trường trung học phổ thông theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình, hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh;

3.3. Hoạt động quản trị tài chính trong trường trung học phổ thông hướng tới kết quả giáo dục học sinh tốt hơn;

3.4. Huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học phổ thông;

3.5. Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp trong quản trị tài chính trường trung học phổ thông.

4. Tổ chức hoạt động bồi dưỡng

4.1. Kế hoạch hoạt động bồi dưỡng qua mạng (5 ngày)

1. Giai đoạn 1: Chuẩn bị

2. Giới thiệu mô đun 3

Xem Video 1 giới thiệu tổng quan về Mô đun 3 và hướng dẫn về nội dung, yêu cầu học qua mạng, địa chỉ website trợ giúp học viên khi học Mô đun 3.

1. Nhiệm vụ học tập của học viên

Nhiệm vụ 1: Chuẩn bị máy tính có kết nối mạng Internet, bút, vở ghi;

Nhiệm vụ 2: Xem Video và nghiên cứu tài liệu đọc, học liệu, Infographic;

Nhiệm vụ 3: Thực hiện các bài tập trong quá trình học và sau khi học đối với mỗi nội dung, làm các bài kiểm tra trắc nghiệm;

Nhiệm vụ 3: Đề xuất các ý kiến phản hồi, đánh giá về nội dung và hình thức học tập.

III. Yêu cầu cần đạt của mô đun 3

– Mục tiêu 1: Khái quát được nguyên tắc, quy định chung về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và yêu cầu, nhiệm vụ của hiệu trưởng trường trung học phổ thông;

– Mục tiêu 2: Phân tích được mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ quản trị tài chính ở trường trung học phổ thông theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình, hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh;

– Mục tiêu 3: Phác thảo được hoạt động quản trị tài chính trong trường trung học phổ thông hướng tới kết quả giáo dục học sinh tốt hơn;

– Mục tiêu 4: Xây dựng được kế hoạch vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho trường trung học phổ thông;

– Mục tiêu 5: Xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp về quản trị tài chính trường trung học phổ thông.

B. Giai đoạn 2: Học tập, thực hành

(Thiết kế theo tiến trình: trực quan: xem video, infographic, đọc tài liệu => nhận biết – phân tích => tự kiểm tra – đánh giá; người học sẽ phải tự học để hoàn thành chu trình học tập).

Để xem đầy đủ Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý THPT cốt cán Mô Đun 3 mời bạn truy cập vào link sau: http://drive.google.com/drive/folders/1gDlWsrmdY1j5pDMC5Igjsm0TSqDzlTm2

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm