Dành cho giáo viênTài liệu

Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý THPT Nội dung 2

Yêu cầu và nhiệm vụ của hiệu trưởng trong quản trị hoạt động dạy học, giáo dục THPT
22

Yêu cầu và nhiệm vụ của hiệu trưởng trong quản trị hoạt động dạy học, giáo dục THPT

Yêu cầu và nhiệm vụ của hiệu trưởng trong quản trị hoạt động dạy học, giáo dục THPT theo chương trình GDPT 2018 là nội dung 2 trong chương trình tập huấn bồi dưỡng cán bộ quản lý Trung học cơ sở. Sau đây là Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý THPT Nội dung 2 để các thầy cô tiện tham khảo.

Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý THPT

Tóm tắt nội dung 2:

Trên cơ sở Luật Giáo dục, Điều lệ trường THPT, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi tắt là Điều lệ trường trung học), Chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông; những điểm mới trong thực hiện CTGDPT 2018, xác định các yêu cầu, nhiệm vụ của hiệu trưởng trong quản trị hoạt động dạy học, giáo dục ở trường trung học phổ thông.

Yêu cầu cần đạt:

Sau khi hoàn thành nội dung 2, học viên có thể:

– Phân tích được các yêu cầu trong quản trị hoạt động dạy học, giáo dục ở trường trung học phổ thông theo chương trình GDTHPT 2018.

– Xác định được các nhiệm vụ cơ bản của hiệu trưởng trường trung học phổ thông trong quản trị hoạt động dạy học, giáo dục theo chương trình GDTHPT 2018.

Mời các bạn tham khảo các bài khác trong mục Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm