Dành cho giáo viênTài liệu

Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý tiểu học Mô Đun 3

Quản trị tài chính trường tiểu học theo hướng tự chủ và trách nhiệm giải trình
36

Quản trị tài chính trường tiểu học theo hướng tự chủ và trách nhiệm giải trình

Quản trị tài chính trường tiểu học theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình trong trường Tiểu học là nội dung tập huấn mô đun 3. Mời các bạn tham khảo chi tiết Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý Tiểu học mô đun 3 để hiểu rõ hơn.

Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý tiểu học

1. Giới thiệu tổng quan về mô đun

Mô đun “Quản trị tài chính trường tiểu học theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình”, là một trong những nội dung của khóa tập huấn cho cán bộ quản lý trường tiểu học để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trước khóa tập huấn này, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đã được tập huấn các mô đun 01 “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trường tiểu học”, mô đun 02 “Quản trị nhân sự trong trường tiểu học” và tiếp theo là mô đun 04 “Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh ở trường tiểu học”.

Tài liệu được xây dựng có sự kết nối, liên thông với các mô đun 01, mô đun 02 và mô đun 04.

Tài liệu đề cập đến những vấn đề chính, quan trọng trong quản trị tài chính: Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong giáo dục và các yêu cầu, nhiệm vụ của hiệu trưởng trường tiểu học; Quản trị tài chính trường tiểu học theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình, hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh; hoạt động Quản trị tài chính trong trường tiểu học hướng tới kết quả giáo dục học sinh tốt hơn; huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường tiểu học.

Tài liệu được thiết kế theo phương pháp học tập kết hợp giữa học qua mạng và học trực tiếp, trong đó, có 05 ngày học tập qua mạng và 03 ngày tập huấn theo phương thức trực tiếp với tiếp cận tương tác, chú trọng hoạt động, trải nghiệm và định hướng sản phẩm.

2. Yêu cầu cần đạt của mô đun

– Khái quát được nguyên tắc, quy định chung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và yêu cầu, nhiệm vụ của hiệu trưởng trường tiểu học trong quản trị tài chính;

– Phân tích được mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ quản trị tài chính ở trường tiểu học theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình, hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh;

– Tổ chức hoạt động quản trị tài chính trong trường tiểu học hướng tới kết quả giáo dục học sinh tốt hơn: xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; lập kế hoạch tài chính; quản lý thu – chi; báo cáo tài chính; kiểm tra tài chính và công khai, minh bạch ngân sách;

– Tổ chức vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho trường tiểu học;

– Xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp về quản trị tài chính trường tiểu học đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện CTGDPT 2018.

3. Nội dung chính

3.1. Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong giáo dục và các yêu cầu, nhiệm vụ của hiệu trưởng trường tiểu học trong quản trị tài chính;

3.2. Quản trị tài chính trường tiểu học theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình, hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh;

3.3. Hoạt động quản trị tài chính trong trường tiểu học hướng tới kết quả giáo dục HS tốt hơn;

3.4. Huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường tiểu học;

3.5. Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp trong quản trị tài chính trường tiểu học.

4. Tổ chức hoạt động bồi dưỡng

4.1. Kế hoạch hoạt động bồi dưỡng qua mạng (5 ngày)

1. Giai đoạn 1: Chuẩn bị

2. Giới thiệu mô đun 3

Xem video 1 giới thiệu tổng quan về mô đun 3 và hướng dẫn về nội dung, yêu cầu học trực tuyến, địa chỉ website trợ giúp học viên khi học mô đun 3.

1. Nhiệm vụ học tập của học viên

– Nhiệm vụ 1: Chuẩn bị máy tính có kết nối mạng Internet, bút, vở ghi.

– Nhiệm vụ 2: Xem video và nghiên cứu tài liệu đọc, học liệu, Infographic.

– Nhiệm vụ 3: Thực hiện các bài tập trong quá trình học và sau khi học đối với mỗi nội dung, làm các bài kiểm tra trắc nghiệm.

– Nhiệm vụ 4: Đề xuất các ý kiến phản hồi, đánh giá về nội dung và hình thức học tập.

III. Yêu cầu cần đạt của mô đun 3

– Khái quát được nguyên tắc, quy định chung về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và yêu cầu, nhiệm vụ của hiệu trưởng trường tiểu học;

– Phân tích được mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ quản trị tài chính ở trường tiểu học theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình, hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh;

– Phác thảo được hoạt động quản trị tài chính trong trường tiểu học hướng tới kết quả giáo dục học sinh tốt hơn;

– Xây dựng được kế hoạch vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho trường tiểu học;

– Xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp về quản trị tài chính trường tiểu học.

B. Giai đoạn 2: Học tập, thực hành

(Thiết kế theo tiến trình: trực quan: xem video, infographic, đọc tài liệu để nhận biết – phân tích è tự kiểm tra – đánh giá; người học sẽ phải tự học để hoàn thành chu trình học tập).

NGÀY

NỘI DUNG

Ngày 1

Chủ đề 1: Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong giáo dục và các yêu cầu, nhiệm vụ của hiệu trưởng trường tiểu học

1. Hướng dẫn chủ đề 1

* Hoạt động 1.1: Tìm hiểu khái quát về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong giáo dục

a. Yêu cầu cần đạt

– Trình bày được khái niệm cơ chế tự chủ và cơ chế tự chủ trong trường TH công lập;

– Trình bày được nguyên tắc và nội dung thực hiện cơ chế tự chủ trong trường TH công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

b. Nhiệm vụ của người học (qua mạng)

– Xem các video Giới thiệu tổng quan về mô đun 3; video Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong QTTC theo hướng tự chủ và trách nhiệm giải trình;

– Nghiên cứu tài liệu của nội dung 1: Khái quát về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong giáo dục;

– Đọc Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

– Trả lời các câu hỏi, làm các bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học của hoạt động 1.

c. Tài liệu, học liệu

– Video: Giới thiệu tổng quan về mô đun 03 và video Cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập;

– Tài liệu 1: Khái quát về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong giáo dục;

– Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

– Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

d. Giám sát/ Phản hồi/ Đánh giá

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan nội dung 1.

* Hoạt động 1.2: Tìm hiểu yêu cầu, nhiệm vụ của HT trường TH trong việc thực hiện cơ chế tự chủ đáp ứng yêu cầu thực hiện CTGDPT 2018

a. Yêu cầu cần đạt

Trình bày được yêu cầu, nhiệm vụ của HT trường TH trong việc thực hiện cơ chế tự chủ đáp ứng yêu cầu thực hiện CTGDPT 2018.

b. Nhiệm vụ của người học (qua mạng)

– Nghiên cứu tài liệu số 1: Yêu cầu, nhiệm vụ của HT trường TH trong việc thực hiện cơ chế tự chủ đáp ứng yêu cầu thực hiện CTGDPT 2018;

– Nghiên cứu Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT;

– Trả lời các câu hỏi, làm các bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học của hoạt động 1.2.

c. Tài liệu, học liệu

– Tài liệu số 1: Yêu cầu, nhiệm vụ của HT trường TH trong việc thực hiện cơ chế tự chủ đáp ứng yêu cầu thực hiện CTGDPT 2018;

– Tài liệu mô đun 01 (Học viện Quản lý Giáo dục – Chương trình ETEP, 2019, Quản trị hoạt động dạy học trong trường TH).

– Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT.

d. Giám sát/ Phản hồi/ Đánh giá

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan nội dung 1

2. Đánh giá/ Phản hồi chủ đề 1

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm sau mỗi nội dung học tập.

Chủ đề 2: Quản trị tài chính trường tiểu học theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh

1. Hướng dẫn chủ đề 2

* Hoạt động 2.1: Tìm hiểu CTGDPT 2018 và những yêu cầu đặt ra đối với công tác tự chủ trong trường tiểu học

a. Yêu cầu cần đạt

– Trình bày được một số nội dung cơ bản của CTGDPT 2018 liên quan đến việc thực hiện cơ chế tự chủ trong trường tiểu học.

b. Nhiệm vụ của người học (qua mạng)

– Nghiên cứu tài liệu số 2: CTGDPT 2018 và những yêu cầu đặt ra đối với công tác tự chủ trong trường TH;

– Trả lời các câu hỏi, làm các bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học của hoạt động 2.1

c. Tài liệu, học liệu

– Tài liệu số 2: CTGDPT2018 và những yêu cầu đặt ra đối với công tác tự chủ trong trường TH;

– Video: CTGDPT 2018;

– Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT.

d. Giám sát/ Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm sau mỗi nội dung học tập.

* Hoạt động 2.2: Tìm hiểu QTTC trường TH theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình hướng tới nâng cao kết quả giáo dục HS

a. Yêu cầu cần đạt

– Trình bày được khái niệm, nội dung tài chính trường TH;

– Trình bày được khái niệm, nội dung QTTC trường TH;

– Trình bày được sự phân cấp trong QTTC trường TH;

– Trình bày được khái niệm, nội dung tự chủ và trách nhiệm giải trình về tài chính trường TH.

b. Nhiệm vụ của người học (qua mạng)

– Nghiên cứu tài liệu số 2: QTTC trường TH theo hướng tang cường tự chủ và trách nhiệm giải trình hướng tới nâng cao kết quả giáo dục HS;

– Trả lời các câu hỏi, làm các bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học của hoạt động 2.2.

c. Tài liệu, học liệu

Tài liệu số 2: QTTC trường TH theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình hướng tới nâng cao kết quả giáo dục HS.

d. Giám sát/ Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm sau mỗi nội dung học tập.

* Hoạt động 2.3: Tìm hiểu mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ QTTC trường TH theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình, hướng tới nâng cao kết quả giáo dục HS để thực hiện CTGDPT 2018

a. Yêu cầu cần đạt

– Trình bày được mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ QTTC trường TH theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình, hướng tới nâng cao kết quả giáo dục HS để thực hiện CTGDPT 2018.

b. Nhiệm vụ của người học

– Nghiên cứu tài liệu số 2: Mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ QTTC trường TH để thực hiện CTGDPT 2018;

– Trả lời các câu hỏi, làm các bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học của hoạt động 2.3.

c. Tài liệu, học liệu

Tài liệu số 2: QTTC trường TH theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình hướng tới nâng cao kết quả giáo dục HS.

d. Giám sát/ Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm sau mỗi nội dung học tập.

2. Đánh giá/ Phản hồi chủ đề 2

– Học viên phải hoàn thành 80% trở lên các bài tập trắc nghiệm liên quan đến chủ đề 2;

– Phản hồi ý kiến về chủ đề 2.

Ngày 2

Chủ đề 3: Hoạt động Quản trị tài chính trong trường tiểu học hướng tới kết quả giáo dục học sinh tốt hơn

1. Hướng dẫn chủ đề 3

Hoạt động 3.1: Kết nối kế hoạch năm học của nhà trường với kế hoạch tài chính để thực hiện CTGDPT 2018

a. Yêu cầu cần đạt

– Trình bày được yêu cầu và cách thức lập kế hoạch tài chính hằng năm của trường TH;

– Kết nối kế hoạch năm học của nhà trường với kế hoạch tài chính để thực hiện CTGDPT 2018.

b. Nhiệm vụ của người học (qua mạng)

– Xem video Kết nối kế hoạch năm học và kế hoạch tài chính để thực hiện CTGDPT 2018 của Trường TH Núi Thành, thành phố Đà Nẵng;

– Trả lời các câu hỏi, làm các bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học của hoạt động 3;

– Tìm hiểu Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo;

c. Tài liệu, học liệu

– Tài liệu số 3: Lập kế hoạch tài chính hằng năm.

– Video Kết nối kế hoạch năm học và kế hoạch tài chính để thực hiện CTGDPT 2018 của Trường TH Núi Thành, thành phố Đà Nẵng.

d. Giám sát/ Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm sau mỗi nội dung học tập.

Hoạt động 3.2: Tìm hiểu xây dựng và điều chỉnh QCCTNB thực hiện CTGDPT 2018

a. Yêu cầu cần đạt

– Trình bày được yêu cầu và cách xây dựng QCCTNB của trường TH;

– Trình bày được các nội dung cần điều chỉnh trong QCCTNB để thực hiện CTGDPT 2018;

b. Nhiệm vụ của người học (qua mạng)

– Nghiên cứu bài giảng, tài liệu số 3: Xây dựng QCCTNB; Lập kế hoạch tài chính hằng năm;

– Đọc tài liệu trường hợp nghiên cứu 1: QCCTNB của Trường Tiểu học ABC;

– Trả lời các câu hỏi, làm các bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học của hoạt động 3;

– Tìm hiểu Thông tư 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác (Nội dung về xây dựng QCCTNB); Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

c. Tài liệu, học liệu

– Tài liệu số 3: Xây dựng QCCTNB; Lập kế hoạch tài chính hằng năm;

– Thông tư 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 (Nội dung về xây dựng QCCTNB); Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính;

– Tài liệu QCCTNB của Trường Tiểu học ABC.

d. Giám sát/ Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm sau mỗi nội dung học tập.

Ngày 3

Chủ đề 3. (Tiếp theo)

Hoạt động 3.3: Tìm hiểu nội dung tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách được giao

a. Yêu cầu cần đạt

– Trình bày các quy định cơ bản về tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách được giao;

– Chỉ ra được những ưu điểm và hạn chế trong quản lý thu – chi của trường hợp nghiên cứu.

b. Nhiệm vụ của người học (qua mạng)

– Nghiên cứu tài liệu số 3: Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách được giao;

– Đọc tài liệu trường hợp nghiên cứu 2;

– Trả lời các câu hỏi, làm các bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học của hoạt động 3.2

c. Tài liệu, học liệu

– Tài liệu số 3: Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách được giao.

– Tài liệu trường hợp nghiên cứu 2.

d. Giám sát/ Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm sau mỗi nội dung học tập.

* Hoạt động 3.4: Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách được giao thực hiện CTGDPT 2018

a. Yêu cầu cần đạt

Vận dụng được các quy định để chỉ đạo thực hiện dự toán thu – chi ngân sách được giao đúng mục đích triển khai thực hiện CTGDPT 2018.

b. Nhiệm vụ của người học (qua mạng)

– Nghiên cứu các quy định cơ bản về quản lý thu – chi ngân sách của ngành giáo dục và địa phương.

– Học viên phân tích trường hợp nghiên cứu 2 (Phụ lục 4) Công tác quản lý thu – chi ngân sách của trường TH X; xác định các nội dung thu – chi phù hợp/ không phù hợp theo quy định tài chính.

c. Tài liệu, học liệu

– Tài liệu số 3: Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách được giao(Quản lý thu – chi).

– Trường hợp nghiên cứu 2 (Phụ lục 4): Công tác quản lý thu – chi ngân sách của trường TH X.

– Thông tư 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác (Nội dung về xây dựng QCCTNB);

– Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo;

d. Giám sát/ Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm sau mỗi nội dung học tập.

Hoạt động 3.5: Tìm hiểu báo cáo tài chính, quyết toán ngân sách và công khai ngân sách theo quy định của pháp luật

a. Yêu cầu cần đạt

Trình bày được nguyên nhân, yêu cầu của việc chấp hành đúng quy định của pháp luật về kế toán, thống kê; báo cáo, quyết toán ngân sách và công khai ngân sách theo quy định của pháp luật.

b. Nhiệm vụ của người học (qua mạng)

– Nghiên cứu tài liệu số 3: Chấp hành đúng quy định của pháp luật về kế toán, thống kê; báo cáo, quyết toán ngân sách và công khai ngân sách theo quy định của pháp luật;

– Trả lời các câu hỏi, làm các bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học của hoạt động 3.3.

c. Tài liệu, học liệu

– Tài liệu số 3: Chấp hành đúng quy định của pháp luật về kế toán, thống kê; báo cáo, quyết toán ngân sách và công khai ngân sách theo quy định của pháp luật.

d. Giám sát/ Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm sau mỗi nội dung học tập.

Hoạt động 3.6: Tìm hiểu nội dung huy động, sử dụng nguồn thu phí và các nguồn thu hợp pháp khác để phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

a. Yêu cầu cần đạt

Trình bày được yêu cầu, cách thức huy động, sử dụng nguồn vốn thu phí và các nguồn thu hợp pháp khác để phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

b. Nhiệm vụ của người học (qua mạng)

– Nghiên cứu tài liệu số 3: Huy động, sử dụng nguồn vốn thu phí và các nguồn thu hợp pháp khác để phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động;

– Nghiên cứu các văn bản có liên quan đến việc huy động, sử dụng nguồn vốn thu phí và các nguồn thu hợp pháp khác để phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động;

– Trả lời các câu hỏi, làm các bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học của hoạt động 3.4

c. Tài liệu, học liệu

– Tài liệu số 3: Huy động, sử dụng nguồn vốn thu phí và các nguồn thu hợp pháp khác để phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động;

– Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT đã nêu giải pháp “Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo”;

– Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

– Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

– Thông tư số 91/2006/TT-BTC ngày 02/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ
về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập;

– Các văn bản hướng dẫn và quy định của các cấp quản lý chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo, tài chính,…

d. Giám sát/ Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm sau mỗi nội dung học tập.

Ngày 4

Chủ đề 3 (tiếp theo)

Hoạt động 3.7: Tìm hiểu nội dung kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính và công khai tài chính

a. Yêu cầu cần đạt

Trình bày được yêu cầu, nội dung, cách thức kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính.

b. Nhiệm vụ của người học (qua mạng)

– Nghiên cứu tài liệu số 3: Kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính và các văn bản liên quan;

– Nghiên cứu Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ GDĐT về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

– Trả lời các câu hỏi, làm các bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học của hoạt động 3.5

c. Tài liệu, học liệu

– Tài liệu số 3: Kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính;

– Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn luật này;

– Luật Kế toán và Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp;

– Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị;

– Thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị kế hoạch tài chính, tổ chức được NSNN hỗ trợ;

– Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

– Thông tư số 90/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị kế hoạch tài chính, tổ chức được NSNN hỗ trợ.

d. Giám sát/ Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm sau mỗi nội dung học tập.

2. Đánh giá/ Phản hồi chủ đề 3

– Học viên phải hoàn thành 80% trở lên các bài tập trắc nghiệm liên quan đến chủ đề 3;

– Phản hồi ý kiến về chủ đề 3.

Chủ đề 4: Huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường tiểu học

1. Hướng dẫn chủ đề 4

* Hoạt động 4.1. Tìm hiểu nguyên tắc, căn cứ của việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường tiểu học

a. Yêu cầu cần đạt

– Phân tích được các nguyên tắc của việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường TH;

– Phân tích được các căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn tình hình kinh tế – xã hội của địa phương và nhà trường trong việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường TH.

b. Nhiệm vụ của người học (qua mạng)

– Nghiên cứu tài liệu số 4: Nguyên tắc của việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường TH; căn cứ của việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường TH;

– Nghiên cứu trường hợp nghiên cứu 3 và các văn bản liên quan;

– Trả lời các câu hỏi, làm các bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học của hoạt động 4.1.

c. Tài liệu, học liệu

– Tài liệu số 4: Nguyên tắc của việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường TH; căn cứ của việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường TH;

– Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT; Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính; Thông tư số 35/2011/TT-BGDDT ngày 11/8/2011 của Bộ GDĐT;

– Trường hợp nghiên cứu 3: Hoạt động vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ của trường TH Q.

d. Giám sát/ Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm sau mỗi nội dung học tập.

* Hoạt động 4.2: Tìm hiểu nội dung huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường hiểu học

a. Yêu cầu cần đạt

– Trình bày được các nội dung huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường TH;

– Đề xuất được các biện pháp để tổ chức vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước một cách hiệu quả.

b. Nhiệm vụ của người học (qua mạng)

– Nghiên cứu tài liệu số 4: Nội dung huy động và sử dụng các nguồn tài trợ;

– Tìm hiểu các văn bản liên quan;

– Trường hợp nghiên cứu 4: Kế hoạch vận động tài trợ xây dựng cơ sở vật chất (CSVC) năm học 2019 – 2020 của trường TH Y;

– Trả lời các câu hỏi, làm các bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học của hoạt động 4.1

c. Tài liệu, học liệu

– Tài liệu số 4: Huy động và sử dụng các nguồn tài trợ;

– Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC của Bộ GDĐT ngày 18/10/2010 về việc Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở GDĐT; Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

– Trường hợp nghiên cứu 4: Kế hoạch vận động tài trợ xây dựng CSVC năm học 2019 – 2020 của trường TH Y.

d. Giám sát/ Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm sau mỗi nội dung học tập.

* Hoạt động 4.3. Tìm hiểu quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường tiểu học

a. Yêu cầu cần đạt

Trình bày được quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường TH.

b. Nhiệm vụ của người học (qua mạng)

– Nghiên cứu tài liệu số 4: Quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường TH;

– Tìm hiểu các văn bản liên quan;

– Trường hợp nghiên cứu 3: Hoạt động vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ của trường TH Q;

– Trường hợp nghiên cứu 4: Kế hoạch vận động tài trợ xây dựng CSVC năm học 2019 – 2020 của trường TH Y;

– Trả lời các câu hỏi, làm các bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học của hoạt động 4.3.

c. Tài liệu, học liệu

– Tài liệu số 4: Huy động và sử dụng các nguồn tài trợ;

– Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC của Bộ GDĐT ngày 18/10/2010 về việc Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo; Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

– Trường hợp nghiên cứu 3: Hoạt động vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ của trường TH Q

– Trường hợp nghiên cứu 4: Kế hoạch vận động tài trợ xây dựng CSVC, năm học 2019-2020 của trường TH Y

d. Giám sát/ Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm sau mỗi nội dung học tập.

* Hoạt động 4.4. Tìm hiểu trách nhiệm của các bên liên quan của nhà trường trong việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường TH

a. Yêu cầu cần đạt

– Trình bày được trách nhiệm của HT, Ban đại diện cha mẹ HS và Hội đồng trường trong việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường TH;

– Đề xuất được các biện pháp để nâng cao trách nhiệm của HT, Ban đại diện cha mẹ HS và Hội đồng trường trong việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường TH.

b. Nhiệm vụ của người học (qua mạng)

– Xem slide và nghiên cứu bài giảng, tài liệu đọc của Tài liệu số 4: Trách nhiệm của các bên liên quan của nhà trường trong việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường TH;

– Tìm hiểu các văn bản liên quan;

– Trả lời các câu hỏi, làm các bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học của hoạt động 4.4

c. Tài liệu, học liệu

– Tài liệu số 4: Trách nhiệm của các bên liên quan của nhà trường trong việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường TH;

– Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC của Bộ GDĐT ngày 18/10/2010 về việc Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở GDĐT; Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

d. Giám sát/ Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm sau mỗi nội dung học tập.

2. Đánh giá/phản hồi chủ đề 4

– Học viên phải hoàn thành 80% trở lên các bài tập trắc nghiệm liên quan đến chủ đề 4;

– Phản hồi ý kiến về chủ đề 4.

Ngày 5

Chủ đề 5: Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp trong QTTC trường TH

1. Hướng dẫn chủ đề 5

Hoạt động 5: Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp trong QTTC để thực hiện CTGDPT 2018

a. Yêu cầu cần đạt

Hiểu biết về kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp trong QTTC để thực hiện CTGDPT 2018.

b. Nhiệm vụ của người học (qua mạng)

– Nghiên cứu tài liệu số 5 và khung kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp;

– Trả lời các câu hỏi, làm các bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học của hoạt động 5.

c. Tài liệu, học liệu

Tài liệu số 5: Khung kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp.

d. Giám sát/ Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm sau mỗi nội dung học tập.

2. Đánh giá/ Phản hồi chủ đề 5

– Học viên phải hoàn thành 80% trở lên các bài tập trắc nghiệm liên quan đến chủ đề 5;

– Phản hồi ý kiến về chủ đề 5.

Để xem đầy đủ Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý Tiểu học cốt cán Mô Đun 3 mời bạn truy cập vào link sau: http://drive.google.com/drive/folders/1gDlWsrmdY1j5pDMC5Igjsm0TSqDzlTm2

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm