Dành cho giáo viênTài liệu

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Mỹ thuật

Tài liệu tập huấn môn mỹ thuật mô đun 2
25

Tài liệu tập huấn môn mỹ thuật mô đun 2

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Mỹ thuật là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học.

Tài liệu bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học môn Mỹ thuật