Dành cho giáo viênTài liệu

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 3 môn Giáo dục thể chất THPT

Tài liệu tập huấn Giáo dục thể chất mô đun 3
72

Tài liệu tập huấn Giáo dục thể chất mô đun 3

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 3 môn Giáo dục thể chất là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học.

Kiểm tra, đánh giá học sinh THCS theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực môn GDTC

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.