Dành cho giáo viênTài liệu

Trình bày ngắn gọn định hướng đánh giá hoạt động đọc trong dạy học Ngữ văn ở THCS

Đáp án mô đun 3 Ngữ văn THCS
51

Đáp án mô đun 3 Ngữ văn THCS

Trình bày ngắn gọn định hướng đánh giá hoạt động đọc trong dạy học Ngữ văn ở THCS là một câu hỏi trong tập huấn mô đun 3 môn Ngữ Văn THCS. Sau đây là gợi ý trả lời, mời các thầy cô tham khảo.

1. Trình bày ngắn gọn định hướng đánh giá hoạt động đọc trong dạy học Ngữ văn ở THCS

Đọc hiểu nội dung; đọc hiểu hình thức; liên hệ, so sánh, kết nối và đọc mở rộng.

2. Một số vấn đề về đánh giá kết quả giáo dục trong môn Ngữ văn

Theo Chương trình giáo dục phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), đánh giá kết quả giáo dục trong môn Ngữ văn nhằm mục tiêu cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực và những tiến bộ của học sinh trong suốt quá trình học tập môn học, để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học, quản lí và phát triển chương trình, bảo đảm sự tiến bộ của từng học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục.

Căn cứ đánh giá kết quả giáo dục trong môn Ngữ văn là các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực đối với học sinh mỗi lớp học, cấp học đã quy định trong chương trình.

Về đánh giá phẩm chất chủ yếu và năng lực chung trong môn Ngữ văn, có thể thông qua các hành vi, việc làm, cách ứng xử, những biểu hiện về thái độ, tình cảm của học sinh khi đọc, viết, nói và nghe; thực hiện chủ yếu bằng định tính, thông qua quan sát, ghi chép, nhận xét,… Như vậy, việc đánh giá mang tính chất linh hoạt và đồng bộ, nhằm phát huy tính tích cực và tiềm năng sáng tạo của học sinh.

Đánh giá kết quả giáo dục trong môn Ngữ văn thực hiện bằng hai cách: đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì.

Nội dung đánh giá kết quả giáo dục trong môn Ngữ văn gồm đánh giá phẩm chất, năng lực chung, năng lực đặc thù và sự tiến bộ của học sinh thông qua các hoạt động đọc, viết, nói, nghe.

Chương trình giáo dục phổ thông qui định về đánh giá hoạt động đọc: “Tập trung vào yêu cầu học sinh hiểu nội dung, chủ đề của văn bản, quan điểm và ý định của người viết; xác định các đặc điểm thuộc về phương thức thể hiện, nhất là về mặt kiểu văn bản, thể loại và ngôn ngữ sử dụng; trả lời các câu hỏi theo những cấp độ tư duy khác nhau; lập luận, giải thích cho cách hiểu của mình; nhận xét, đánh giá về giá trị và sự tác động của văn bản đối với bản thân; thể hiện cảm xúc đối với những vấn đề được đặt ra trong văn bản; liên hệ, so sánh giữa các văn bản và giữa văn bản với đời sống”. Theo đó, bài viết đề cập việc đánh giá các yêu cầu về đọc hiểu văn bản trong môn Ngữ văn ở các lớp cuối cấp học phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông và phân tích yêu cầu đọc hiểu văn bản trong Kì thi Trung học phổ thông Quốc gia.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm